„СМР за обект “Реконструкция на зелени площи, площад и пешеходни направления в с.Партизанин – УПИ XIII – здравна[…]

BG-СЕЛО БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, УЛ.СЕПТЕМВРИЙЦИ 55, За: ПЕТЪР ТАНЕВ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 6250, СЕЛО БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, Тел.: 04134 2266, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com, Факс: 04134 2271Място/места за контакт: ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratia-daskalovi.com.Адрес на профила на купувача: http://info-m.eu/profil/?cat=5.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„СМР за обект “Реконструкция на зелени площи, площад и пешеходни направления в с.Партизанин – УПИ XIII – здравна служба, магазин и площад в кв.17” и обект „Реконструкция на зелени площи, площад и пешеходни направления в с.Партизанин – УПИ XII – за читалище, паметник и парк в кв.16”. Дейностите по настоящата поръчка са детайлно описани в документацията за участие количествена сметка и проектна документация.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233161, 45213316, 45236250, 45112700, 45112710Описание:
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Строителни работи по изграждане на пешеходни пътеки/алеи
Строителни работи на терени на паркове
Строителни работи, свързани с озеленяването
Строителни работи по оформяне на зелени площи

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Строително-монтажните работи, предвидени за извършване, са описани подробно по видове и количества в съответната приложена Количествена сметка, техническата спецификация и проектната документация. Дейностите по изпълнението включват:
Предвижда се подмяна на площадната настилка с унипаваж в цвят, изграждане на тротоарна настилка и улични бордюри със скосяване за инвалиди в контактната зона. Пред външните стълби на здравната служба ще се изградят тактилни ивици за внимание. Чрез цветовото решение на настилката се акцентира и обединяват пространствата между сградите на читалището, здравната служба и кметството. предвижда подмяна на износената и остаряла настилка с унипаваж в цвят и градински бордюри. Чрез цветовото решение на растера на настилката допълнително се подчертава обемния акцент-паметник в площадното пространство и подхода към входа на читалището. Пред външните стълби и рампата на читалището се предвижда полагане на тактилни ивици за внимание съгласно Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Каменната настилка около монумента ще бъде почистена и префугирана. Ще бъде подменена тротоарната настилка и уличните бордюри и изпълнени скосявания за инвалиди в контактните зони, както и други дейности посочени в приложената Количествена сметка и проектната документация. Предвиденият бюджет за изпълнението на поръчката е общо в размер до 78 851,89 лв. (седемдесет и осем хиляди осемстотин петдесет и един лева и осемдесет и девет стотинки), без ДДС, като в тази стойност са включени 780,71 лв. (седемстотин и осемдесет лева и седемдесет и една стотинки) непредвидени разходи.
За „СМР за обект “Реконструкция на зелени площи, площад и пешеходни направления в с.Партизанин – УПИ XIII – здравна служба, магазин и площад в кв.17” – 29 106,69 лв. без ДДС.
СМР за обект „Реконструкция на зелени площи, площад и пешеходни направления в с.Партизанин – УПИ XII – за читалище, паметник и парк в кв.16” – 49 964,49 лв. без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

78852 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

УПИ XIII в кв.17 по плана на с.Партизанин и УПИ XII в кв.16 по плана на с.Партизанин

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Минимални изисквания за регистрация в професионален или търговски регистър, съгласно чл. 49 от ЗОП.
Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти от четвърта група, четвърта категория или по-високи, съгласно Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137 от ЗУТ, или еквивалентна регистрация в държавата, в която са регистрирани. Съгласно чл. 49 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която са установени, или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националните им закони.
При участие на обединения, които не са юридеически лица съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл.49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълнява съответната дейност. В случай на участие на чуждестранни лица възложителят ще приеме еквивалентен документ, или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация, издаден от компетентните органи съгласно националния му закон. Вписването в съответен регистър на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено
2. Минимални изисквания към техническите възможности и квалификацията на кандидатите или участниците:
2.1) Участникът следва да е изпълнил строителство през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата за участие в настоящата публична покана, включващо следните дейности:
– полагане на настилка от бетонови, тротоарни плочи, унипаваж и подобни настилки – минимум 3 000 м2
– полагане на градински и улични бордюри – минимум 1 000 л.м.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага към обединението-участник, а не към всяко от лицата, включени в него.
2.2) Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството в строителството по ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки с обхват на сертификата строително-ремонтни дейности (строителство)
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага към обединението-участник, а не към всяко от лицата, включени в него. Съгласно чл. 51а от ЗОП, участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Тези условията се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:
КО = П1 х 50%+ П2 х 50 %
Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1 с максимален възможен брой точки – 100
П1 = (Сmin / Сi) х 100 = ………. (брой точки)
Където Сi е предложения срок на изпълнение, съгласно Техническото предложение на съответния участник.
Където Сmin е минималния предложен срок на изпълнение, съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници. Възложителят е определил минимален срок за изпълнение на поръчката 1 (един) месец и максимален срок за изпълнение на поръчката 4 (четири) месеца и Предложеният срок на изпълнение от участника не може да бъде по–кратък от минималния срок и по-дълъг от максималния срок, посочени от Възложителят.
Показател „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ” – П2 – с максимален възможен брой точки – 100
П2= (Цmin / Цi) х 100 = ………. (брой точки)
Където Цi е предложената обща цена за изпълнение на поръчката, с включени непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник. Където Цmin е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на поръчката, с включени непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС, съгласно Ценовите предложения на всички участници, допуснати до оценяване.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да съдържа следните документи: 1. Справка – представяне на участника (Приложение № 1) което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; Когато участникът е обединение на физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице, участникът трябва да представи оригинал или нотариално заверено копие от договора/споразумението за учредяване на обединението/участието на обединението в настоящата обществена поръчка.
2.Доказателства за техническите възможности посочени в Раздел II т. 2 от настоящата документация (Приложение №2 с приложени документи);
3.Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в отношенията му с възложителя, не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което представлява участника по закон.
4.Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 3), към което се прилага:
а) линеен график, който трябва да представя цялата необходима информация, свързана със сроковете на изпълнение на поръчката.
5.Ценово предложение (Приложение № 4), подписано от лицето, което представлява участника по закон, или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно да подпише ценовото предложение. В ценовата оферта трябва да бъдат включени всички разходи, които участникът предвижда да направи във връзка с изпълнението на обществената поръчка. Към ценовото предложение се прилага попълнена количествено – стойностна сметка(Приложение № 4А), в която се посочват единични цени и обща стойност на изпълнението.
6.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (Приложение № 5)
Срокът на валидност на офертите не трябва да бъде по-малък от 90 календарни дни. Пълна документация за участие, образци на документи, техническа спецификация и технически проект може да бъдат свалени от Профила на купувача на следния линк: http://info-m.eu/profil/?cat=5
Офертата следва да се представи в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Върху пликът задължително се изписва и надписът: „За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” от ЗОП с предмет: „СМР за обект “Реконструкция на зелени площи, площад и пешеходни направления в с.Партизанин – УПИ XIII – здравна служба, магазин и площад в кв.17” и обект „Реконструкция на зелени площи, площад и пешеходни направления в с.Партизанин – УПИ XII – за читалище, паметник и парк в кв.16”. Офертите следва да се представят в Център за услуги и информация, намиращ се в сградата на община Братя Даскалови в срок до 16.30 ч. на 17.03.2015 г. Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на Общинска администрация Братя Даскалови, ул.”Септемврийци” №55 на 18.03.2015г. от 09:30 ч.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2015