Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в Наредба № 3 за задължителните предварителни[…]

BG-Ямбол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП ДГС Тунджа гр.Ямбол, ул.Васил Карагьозов 11, За: инж.Николай Мишинев, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 662670, E-mail: dgstundzha@uidp-sliven.com, Факс: 046 662675Място/места за контакт: ТП ДГС Тунджа гр.ЯмболИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: dgstundzha.uidp-sliven.com.Адрес на профила на купувача: http://uidp-sliven.com/viewart.php?id=65.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85100000Описание:
Услуги на здравеопазването

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общ брой служители 41, в това число: мъже 26, жени15

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1476 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Ямбол

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

А.Профилактични медицински прегледи за жени:
1. Преглед от интернист със снемане на общ здравен статус, извършване на електрокардиограма за регистриране на болести на кръвоборащението
2. Преглед от невролог със снемане на общ неврологичен статус за регистриране на болести на мускулно-скелетна и нервна система
3. Преглед от офталмолог с изследване на зрителна острота и рефракция за регистиране на болести на окото и придатъците му (изследване с рефрактометър). При необходимост издаване на рецепта за очила
4. Преглед от лекар – спициалист по акушерство и гинекология с изследване на цитонамазка. Ехография на матка и яйчници.
5. Клинично- лабораторни изследвания: пълна кръвна картина, СУЕ, общ холестерол и двете фракции, триглицериди, глюкоза, пълно изследване на урина.

Б. Профилактични прегледи за мъже:
1. Преглед от интернист със снемане на общ здравен статус, извършване на електрокардиограма за регистриране на болести на кръвоборащението
2. Преглед от невролог със снемане на общ неврологичен статус за регистриране на болести на мускулно-скелетна и нервна система
3. Преглед от офталмолог с изследване на зрителна острота и рефракция за регистиране на болести на окото и придатъците му (изследване с рефрактометър). При необходимост издаване на рецепта за очила.
4. Ехография на коремни органи.
5. Клинично-лабораторни изследвания: пълна кръвна картина, СУЕ, общ холестерол и двете фракции, триглицериди, глюкоза, пълно изследване на урина, PSA (простатспецифичен антиген).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да отговаря на изискванията на чл.101 “в” от ЗОП и да бъде получена до 16:30 часа на18.03.2015г. на адреса на ТП ДГС Тунджа гр.Ямбол, подадена на място, по пощата или с куриер. Офертата изпратена по пощата или с куриер, трябва да е постъпила в деловдството на ТП ДГС Тунджа в срока, определен за приемане на офертите. В противен случай, тя не се разглежда и се връща на кандидата. Отварянето, разглеждането, оценяването и класирането на офертите ще се състои от 10,00часа на 19.03.2015г.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015