Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа при запазване на съществуващите географски[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национален статистически институт, ул. Панайот Волов № 2, За: Кирил Илков, Република България 1038, София, Тел.: 02 9857104, E-mail: kilkov@nsi.bg, Факс: 02 9857225Място/места за контакт: отдел Правни дейностиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsi.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.nsi.bg/bg/node/11530.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа при запазване на съществуващите географски номера, включително вътрешноучрежденските, съгласно техническата спецификация, публикувана на интернет адреса, посочен в Раздел І.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64210000Описание:
Услуги по пренос на данни и съобщения

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Срок на действие на договора – една годин, считано от датата на подписванетому.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ул. “П. Волов” №2

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към офертата: Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик, върху който са отбелязани: наименованието на поръчката, данни за участника – име, адрес, телефон, факс, имейл, лице за контакти. Всяка оферта трябва да съдържа: техническо и ценово предложение, които могат да представляват и един общ документ; срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-малък от 60 дни.
Офертите на участниците следва да съдържат:
1. Документи за подбор:
– Списък на документите, съдържащи се в офертата, поставен в началото на офертата (подписан от участника);
– Административни сведения за участника;
– Документ за регистрация на участника или Единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, ако участниците са български юридически лица. Ако участниците са юридически лица или еднолични търговци и не са посочили ЕИК се представя удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 2 (два) месеца преди датата на представяне на офертата за участие. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се представи в официален превод на български език.
– Валидно разрешение за извършване на дейност, съгласно предмета на поръчката, издадено от КРС – заверено копие;
– Копие от издадено от КРС Удостоверение по чл. 77, ал. 2 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) за вписване на участника в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЕС.
– Копие от сертификат за внедрена система по стандарт ISO 9001:2008, или еквивалент, с предмет, съответстващ на предмета на поръчката – заверено копие;
– Копие от сертификат за внедрена система по стандарт ISO 20000-1:2011 или еквивалент – заверено копие;
– Копие от сертификат за внедрена система по стандарт ISO 27001:2005 или еквивалент – заверено копие.
2. Техническо предложение за изпълнение:
– Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо текст относно срока на валидност на офертата.
3. Предлагана цена:
– Ценово предложение за изпълнение на поръчката.
4. Срок на валидност на офертите: минимум 60 дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.
5. Документи необходими при сключване на договор – избраният изпълнител е длъжен да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

цена на изходящ прогнозен трафик – тежест 50; цена на месечна абонаментна такса – тежест 50, съгласно Методика, съдържаща се в Техническото задание

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://www.nsi.bg/bg/node/11530 и тел. 9857104
Представените оферти ще бъдат отворени публично на 19.03.2015 г., в 14:30 часа, в сградата на ЦУ на НСИ на адрес: ул. П. Волов №2

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015