Предмет на поръчката са периодични доставки на канцеларски материали и хартия за нуждите на Комисия за защита[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Комисия за защита на потребителите, гр. София, пл.Славейков 4А, За: Цветомир Шишков, България 1000, София, Тел.: 02 9330581, E-mail: ts.shishkov@kzp.bg, Факс: 02 9884218Място/места за контакт: Дирекция: Правни дейности и човешки ресурсиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kzp.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.kzp.bg/index.php?mode=editDocument&group_id=49&document_id=7355.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката са периодични доставки на канцеларски материали и хартия за нуждите на Комисия за защита на потребителите, вкл. за централното й управление със седалище в гр. София и нейните териториални структурни звена на територията на страната, при условията, посочени в публичната покана, настоящата документация и приложенията към последната.
Предлаганите канцеларски материали и хартия следва да отговарят на минималните изисквания на възложителя, посочени в Техническото задание – Приложение № 1 към настоящата покана.

Изискванията към участниците са подробно описани в документацията за участие, която е неразделна част от настоящата покана и се намира на профила на купувача.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30192000Описание:
Принадлежности за офиса

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Възложителят прави заявки за доставка на канцеларски материали и хартия периодично и в количества според необходимостта от съответните консумативи, като Възложителят не се ангажира с цялостната поръчка на посочените прогнозни количества.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

21273 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази покана, документацията към нея и приложенията към последната, при спазване на действащото законодателство.
2. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в поканата, документацията към нея и приложенията към последната, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.
3. За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които отговарят на законовите изисквания и изискванията, предвидени в поканата, документацията към нея и приложенията към последната.
4. Офертите трябва да бъдат адресирани до Комисия за защита на потребителите, гр. София, пл. “Славейков” № 4А и представени от участника лично или от упълномощено от него лице в деловодството на КЗП на пл. “Славейков” № 4А или изпратени по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.
5. Офертите могат да се подават всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч, до 18.03.2015 г. включително.
6. Офертата и всички документи към нея, трябва да бъдат представени в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише.
7. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приема от Възложителя и се връща на участника.
Върху плика с офертата трябва да бъде отбелязана следната информация:
адрес: Комисия за защита на потребителите, гр. София, пл. “Славейков” № 4А;
име, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и позицията за която участника подава оферта.
8. До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на предложение с входящ номер”.
9. Поръчката следва да бъде изпълнена съгласно техническите изисквания, заложени в тази публична покана, документацията към нея и приложенията към последната.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:
Документация за участие и примерни образци са публикувани на интернет адрес:
http://www.kzp.bg/index.php?mode=editDocument&group_id=49&document_id=7355

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015