Агенция „Митници”, гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 47, Бенефициент по Договор № 13-32-7/10.02.2014 г. за предоставяне на[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция Митници, ул. Г.С.Раковски № 47, За: Мариана Митева, Република България 1202, София, Тел.: 02 98594108, E-mail: mariana.miteva@customs.bg, Факс: 02 98594060Място/места за контакт: Централно митническо управлениеИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.customs.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.customs.bg/bg/page/357.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Агенция „Митници”, гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 47, Бенефициент по Договор № 13-32-7/10.02.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Изграждане на информационно-комуникационна платформа за оперативна съвместимост за обмен на данни за прилагане на мерки при контрола на стоки между Агенция „Митници“ и Българска агенция по безопасност на храните” организира възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Дейности за информация и публичност” по проект „Изграждане на информационно-комуникационна платформа за оперативна съвместимост за обмен на данни за прилагане на мерки при контрола на стоки между Агенция „Митници“ и Българска агенция по безопасност на храните” по Оперативна програма „Административен капацитет” със следните обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Организиране на заключителна конференция за запознаване на обществото с целите и резултатите от проекта”, която включва организиране на конференция, включваща кетъринг; изготвяне и раздаване на участниците в конференцията на пакет информационни материали, химикалки и флаш памети; изработване на web-банер.
Обособена позиция № 2: „Изработка на рекламни печатни материали”, което включва изготвяне и отпечатване на рекламни печатни материали – брошури, плакати, папки, падове, транспаранти, чрез които се популяризират ОПАК и проекта и се разясняват ползите от проекта, включително начините, по които ще се подобри административния процес и прозрачността на работа в Агенция „Митници“, отпечатване на доклад за резултатите от проекта, който ще бъде разпространен до потребителите на административни услуги – граждани, бизнес и медии. Тази обособена позиция, в съответствие с разпоредбата на чл. 16г, ал. 2 от ЗОП, е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват, когато в процедурата по Обособена позиция № 2 участват специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания и офертите им отговарят на изискванията на Възложителя.
Обособена позиция № 3 „Публикации в медиите”, което включва подготвяне и организиране на публикуването на материалите за медиите, които да отразяват дейностите по проекта. Тази обособена позиция, в съответствие с разпоредбата на чл. 16г, ал. 2 от ЗОП, е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват, когато в процедурата по Обособена позиция № 3 участват специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания и офертите им отговарят на изискванията на Възложителя.
Общата стойност на поръчката е 17 500 лв. без ДДС, в това число:
Обособена позиция № 1 „Организиране на заключителна конференция за запознаване на обществото с целите и резултатите от проекта” – прогнозна стойност 10 024,42 лева без ДДС.
Обособена позиция № 2 „Изработка на рекламни печатни материали” – прогнозна стойност 3 354,08 лева без ДДС.
Обособена позиция № 3 „Публикации в медиите” – прогнозна стойност 4 121,50 лева без ДДС.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22000000, 79952000Описание:
Печатни материали и свързани с тях продукти
Услуги, свързани с организирането на събития

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ОП № 1: 1. Заключ. конференция – мин. 100 участн., вкл. кетъринг: 2 кафе-паузи с кафе, чай, безалк. напитки, соленки и сладки; 1 зареждане с мин. вода в конфер. зала в бутилки от 0,5 л. – 100 бут. с пластмасови чаши; обяд за участниците – блок-маса за мин. 100 човека със солени сандвичи – месни, безмесни и рибни, топли предястия – мин. 3 вида, осн. ястия – мин. 3 вида, десерти – мин. 3 вида, вода, безалкохолно и др.
2. Пакет информ. мат. за участн., съд. Прогр. на конференцията и презентациите – 100 бр.. Прибл. бр. стр. в 1 комплект – 20. Презентациите ще бъдат предоставени от Възл. на електр. носител.
3. Флаш памети – 100 бр., мин. 4 GB /с Interface USB 2.0 или USB 3.0/ с форма и размер на кредитна карта, с имената на гостите с отразяване на институция, име, длъжност, със знамето на ЕС и думите „Европейски съюз”, логото на ЕСФ, логото на ОПАК и логото на Агенция „Митници, с калъфче/бадж панел и връзка за закачане на врата. Изпълн. трябва да запише на флаш паметите в pdf формат презентациите от конференцията и доклада за резултатите от проекта, които ще бъдат предоставени от Възл.;
4. Химикалки – метални, с пълнител тип „паркер”, брандирани, цвят на мастилото син или черен, с накрайник за таблети и смартфони, със знамето на ЕС и думите „Европейски съюз”, логото на ЕСФ, логото на ОПАК и логото на Агенция „Митници” – 100 бр.;
5. Изработване на web-банер – 1 бр.; анимиран (flash или gif), размери: 250px/250px.
ОП № 2: 1. Брошури – 200 бр.; формат А5; пълноцветен печат, двустранни; хартия мин. 100 гр./м2, хромова гланц; вкл. знамето на ЕС, логото и слогана на ЕСФ, логото и слогана на ОПАК, логото на Агенция „Митници” и думите „Агенция „Митници” и името на проекта.
2. Плакати – 50 бр.; формат А1; хартия мин. 100 гр./м2, пълноцветен печат; вкл. знамето на ЕС, логото и слогана на ЕСФ, логото и слогана на ОПАК, логото на Агенция „Митници” и думите „Агенция „Митници” и името на проекта.
3. Папки – 100 бр.; картонени, за вместимост над 60 л. със сгънат джоб с двойно биговане, с прорез за визитка и/или ластик, пълноцветен печат, отпечатани със знамето на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и логото и слогана на ОПАК, логото на Агенция „Митници” и думите „Агенция „Митници” и името на проекта.
4. Падове – 100 бр.; офсетова хартия 80 гр./м2, формат А4, 60 л.; твърди картонени корици – предна и задна, захват на листата – спирала, отваряне – горно, микроперфорирани подвижни листове за по-лесно откъсване. На пр. корица трябва да бъдат отпечатани знамето на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и логото и слогана на ОПАК, логото на Агенция „Митници” и думите „Агенция „Митници”, името на проекта и думите „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”. На задн. корица трябва да бъде отпечатано цветно знамето на ЕС. На вс. лист трябва да бъдат отпечатани знамето на ЕС, логото и слогана на ЕСФ, логото и слогана на ОПАК и логото на Агенция „Митници”.
5. Транспаранти – 2 бр., вертикални, вкл. 2 бр. стойки за закрепването им, които да съдържат името на проекта, знамето на ЕС, логото и слогана на ЕСФ, логото и слогана на ОПАК, логото на Агенция „Митници” и думите „Агенция „Митници”- 1,20м/0,60м, материал: винил, печат: пълноцветен, широкоформатен.
6. Доклад за резултатите от проекта – 100 бр.; твърда подвързия; пълноцветен печат, формат А5; тип – книга, отваряне – ляво по дължина, с отпечатани знамето на ЕС, логото и слогана на ЕСФ, логото и слогана на ОПАК, логото на Агенция „Митници” и думите „Агенция „Митници” и името на проекта. Текстът на доклада ще бъде предоставен от Възл.
ОП № 3 – мин. 5 бр. изработени и публикувани материали в нац. медии, разпределени, както сл.: 4 статии/съобщения по време на изпълнението на проекта, съд. информ. за напредъка и межд. резултати по него, в т. ч. и за проведената от Изпълн. закл. конференция; 1 материал за кр. на изпълнение на дейностите по проекта.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

17500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Може да участва вс. бълг. или чужд. физ. или юрид. лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в ЗОП и обявените изисквания от Възлож. в публ. покана, в описанието на предмета на поръчката и техн. спецификация. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на др. участник, не може да представя самост. оферта. Едно физ. или юрид. лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в една и съща общ. поръчка. Вс. участник може да представи само една оферта. Не се приемат варианти на оферти.
В сл., че участн. е предприятие или кооперация на хора с увреждания или тяхно обединение, се представя декл. по чл. 16г, ал. 5, т. 2 от ЗОП, че участникът/съотв. вс. от участниците в обединението е/са е вписан/и в регистъра на спец. предприятие или кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хора с увреждания или в еквив. регистър на държава – членка на ЕС, като посочи № на вписване в регистъра. Това изискване се прилага и за подизпълнители, като декл.по чл. 16г, ал.5, т. 2 от ЗОП се представя и от всеки подизпълнител.
Възлож. няма да допусне до разглеждане и оценка оферти, подадени от самостоятелни участници, които са свързани лица или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 23а и т. 24 от Доп. разпоредби на ЗОП.
Възлож. няма да допусне до разглеждане и оценка оферти на участници, за които са налице обстоятелствата по:
– чл.47, ал.1, т. 1, б. „а” до „д”, т.2, т.3 и т.4 от ЗОП,
– чл.47, ал.5 от ЗОП.
Отсъствието на обстоятелствата се удостоверява с декл. по чл.47, ал.9 от ЗОП.
– чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.
Мин. изисквания към екипа на Изпълнителя.
Участн. посочва в Списък на лицата, които отговарят за изпълнението на поръчката образованието, проф. квалификация и проф. опит на лицата, които ще извършват услугата, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП.
Участ. доказва възможността да ползва посочените ръководител на екип, ключовите експерти и експертите с подписана от тях Декл. за съгласие.
Член на екипа на Изпълнителя, може да бъде заменен с др. експерт с равностоен опит, квалификация и умения или с по-добър специалист, само с писменото съгласие на Възлож..
Замяната на експерти и привличането на доп. специалисти, (вкл. и помощен персонал), не е основание за искане на каквото и да е доп. заплащане извън дог. цена.
В екипа на участника трябва да има мин. сл. експерти:
ОП № 1:
– Рък. на екипа – висше образование с образ.-квалиф. степен „магистър”, 5 г. опит в провеждането на информ. и/или рекламни кампании и др. подобни и/или участие в провеждането на мин. 5 инф. и/или рекламни кампании и др. подобни, вкл. организиране на конференции и/или семинари и/или кръгли маси, медийно отразяване и др. подобни.
– Ключов експерт 1 – висше образование, образ.- квалиф. степен „бакалавър”, 3 г. опит в организирането на конференции и/или семинари и/или кръгли маси и др. подобни и/или участие в организирането на мин. 3 конференции и/или семинари и/или кръгли маси и други подобни.
– Ключов експерт 2 – висше образование, образ.-квалиф. степен „бакалавър”, 1 г. опит в изготвяне на материали и/или да е участвал в изготвянето на материали за мин. 3 проекта.
Участн. има право да привлече краткосрочни експерти със спец. опит.
ОП № 2:
– Ключов експерт – висше образование, образ.- квалиф. степен „бакалавър”, 3 г. опит в изработване и отпечатване на материали и/или да е участвал в изработването и отпечатването на материали за мин. 3 проекта.
Участн. има право да привлече и др. експерти със спец. опит.
ОП № 3:
– Ключов експерт – висше образование, образ.-квалиф. степен „бакалавър”, 1 г. опит в публикуване на статии, медийно отразяване и други подобни и/или най-малко 3 участия в мероприятия, свързани с публикуването на статии, медийно отразяване и други подобни.
Участникът има право да привлече и други експерти със спец. опит.
прод. в поле “Допълнителна информация”.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите, ведно с изискуемите документи, се подават в запечатан непрозрачен плик в отдел „Канцелария и административно обслужване” на ЦМУ, Агенция „Митници”, София 1202, ул. „Г. С. Раковски” № 47, до изтичане на посочения в поканата срок. Офертата по всяка обособена позиция се поставя в отделен плик.
Върху плика участникът записва:
„До Агенция „Митници”, гр. София, п.к. 1202, ул. „Г. С. Раковски” № 47
Оферта по общ. поръчка чрез публична покана с предмет: „Дейности за информация и публичност” по проект „Изграждане на информационно-комуникационна платформа за оперативна съвместимост за обмен на данни за прилагане на мерки при контрола на стоки между Агенция „Митници“ и Българска агенция по безопасност на храните” по Оперативна програма „Административен капацитет” по Обособена позиция № ……………….
от_________________________________________________
име на участника
гр. _________________________________________________
адрес за кореспонденция
____________________________________________________
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес”
Офертата трябва да съдържа следните документи и информация:
• Предложение, включващо данни за лицето, което прави предложението, включително координати за връзка, телефон, факс, адрес, представляващ, ведно със срок на валидност на офертата;
• Техническо предложение;
• Ценово предложение;
• Списък на експертите, които отговарят за изпълнението на поръчката;
• Декл за съгласие за участие като ръководител на екипа/ключов експерт/експерт;
• Декл. по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;
• Декл. за липса на обстоятелствата по чл. 57, параграф 1, чл. 106, параграф 1, чл. 107 и чл. 109, параграф 2, буква „а” от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета;
• Декл. по чл. 3, т. 8 и ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;
• Декл. по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
• Декл. за съгласие за участие като подизпълнител;
• Декл. по чл. 16г, ал. 5, т. 2 от ЗОП, удостоверяваща че участникът е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз – попълва се в случай, че участникът е предприятие или кооперация на хора с увреждания или тяхно обединение.
Отварянето на офертите ще се проведе на 19.03.2015 г. от 13:00 ч. в сградата на АМ, ЦМУ, гр. София, ул. Г.С.Раковски № 47. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
Информация по Дог. № 13-32-7/10.02.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Административен капацитет” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Изграждане на информационно-комуникационна платформа за оперативна съвместимост за обмен на данни за прилагане на мерки при контрола на стоки между Агенция „Митници“ и Българска агенция по безопасност на храните”, може да намерите на сайта на ОПАК, „ За бенефициенти”, „Списък на одобрените проекти”, „Държавна администрация”, http://www.opac.government.bg/bg/for_beneficiaries/beneficiary/1060
прод. от поле “Изисквания за изпълнение на поръчката”
Когато по ОП № 2 и № 3 участват едно или повече спец. предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра по чл. 16 ал. 5, т. 2 от ЗОП, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на Възл., офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015