„Доставка на почистващи препарати и санитарни материали[…]

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ „ЛАЙФ ХОСПИТАЛ” ЕООД, ж.к.Изгрев, бул.Д.Димов, /Панорамен път/,, За: Мария Милева, Р. България 8000, Бургас, Тел.: 056 875099, E-mail: tourist_medical@yahoo.com, Факс: 056 875040Място/места за контакт: МБАЛ „ЛАЙФ ХОСПИТАЛ” ЕООДИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http:// lifehospitalbg.com.Адрес на профила на купувача: http:// lifehospitalbg.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на почистващи препарати и санитарни материали за нуждите на МБАЛ”Лайф Хоспитал ЕООД – Бургас”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39831000Описание:
Перилни и почистващи препарати

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозно количество за 12 месеца, съгласно прогнозно-количествена спецификация, обявена на адрес: www.lifehospitalbg.com

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

37000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ „ЛАЙФ ХОСПИТАЛ” ЕООД гр.Бургас, 8000, ж.к.Изгрев, бул.Д.Димов, /Панорамен път/,

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За настоящата обществена поръчка могат да подават оферта лица, които:
Не са осъдени с влязла в сила присъда или са реабилитирани за:
-Престъпление против финансовата, данъчната или осигурителна система, включително изпиране на пари, по чл.253-260 от Наказателния кодекс;
-Подкуп по чл.301-307 от Наказателния кодекс;
-Участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс;
-Престъпление против собствеността по чл.194-217 от Наказателния кодекс;
-Престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния кодекс;
и за които не са налице обстоятелствата по обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.
Представените оферти да отговарят на изискванията на чл.101в от ЗОП и показателите за оценка на същите. На официалната страница на МБАЛ”Лайф Хоспитал”– Бургас – www.lifehospitalbg.com – в „Профил на купувача”, са представени необходимите задължителни документи, съдържащи се в офертата и съответните указания с образци за попълване.
Срок на валидност на офертите – 60 дни от датата на подаване.
Изискванията към изпълнение на доставката са: Стоките да бъдат с доказано качество и произход.
Предлаганата цена се записва в лева без ДДС, като включва всички транспортни разходи, разходи за доставка и разтоварване в склада на възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяването ще бъде извършено за всяка обособена позиция поотделно. Показателите за определяне на комплексната оценка за съответната обособена позиция и относителната им тежест са както следва:
1/. К1 – Предложена цена – 50 т.;
2/. К2 – Качество – 40 т.
3./ К3 – Срок на доставка – 10 т.;
Класирането ще се извърши по комплексната оценка на предложенията за конкретната позиция, която е сума от отделните показатели. Максималния брой точки, които някой от участниците може да получи, е 100 т. и е сбор от максималните стойности на отделните показатели в позицията. Подробно описание на методиката – на официалната страница на МБАЛ”Лайф Хоспитал”– Бургас – www.lifehospitalbg.com – в „Профил на купувача”
Оценяването ще бъде извършено за всяка обособена позиция поотделно. Показателите за определяне на комплексната оценка за съответната обособена позиция и относителната им тежест са както следва:
1/. К1 – Предложена цена – 50 т.;
2/. К2 – Качество – 40 т.
3./ К3 – Срок на доставка – 10 т.;
Класирането ще се извърши по комплексната оценка на предложенията за конкретната позиция, която е сума от отделните показатели. Максималния брой точки, които някой от участниците може да получи, е 100 т. и е сбор от максималните стойности на отделните показатели в позицията. Подробно описание на методиката – на официалната страница на МБАЛ”Лайф Хоспитал”– Бургас – www.lifehospitalbg.com – в „Профил на купувача”

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2015