„Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери[…]

BG-Шумен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Комплексен Онкологичен Център ЕООД, ул.Васил Априлов 63, За: Иванка Ралева, България 9700, Шумен, Тел.: 054 800832, E-mail: raleva@oncocenter.org, Факс: 054 800313Място/места за контакт: Иванка РалеваИнтернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: http://www.oncocenter.org.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на правоимащите от „КОЦ-Шумен” ЕООД”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30199770Описание:
Купони за храна

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

53000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

КОЦ-ШУМЕН ЕООД гр.Шумен ул.Васил Априлов 63

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът следва да притежава валидно разрешение от Министъра на финансите за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна съгл. Наредба №7/09.07.2003г. на МТСП и МФ за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор. Доказва се с представяне на заверено от участника ксерокопие.
Не се допускат до участие оферти, които не отговарят на изискванията на чл.101в от ЗОП или някое от условията заложени от Възложителя.
Доставките на ваучери за Възложителя се заплащат при изпращане на заявката за доставяне на ваучери, след издаване на проформa фактура за потвърждаване на заявката от страна на Изпълнителя
Възложителят заплаща на Изпълнителя по банков път номиналната стойност на поръчаните ваучери за храна и стойността на услугата за изработване, отпечатване, опаковане в индивидуални пликове и доставката им, съгласно представеното Ценово предложение (Приложение № 3)
Цената на услугата за изработване, отпечатване, опаковане в индивидуални пликове и доставката на ваучерите е определена като процент от номиналната стойност на ваучерите и не подлежи на завишение през периода на изпълнение на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Приложенията към поканата за участие в едно с проекта на договор, са публикувани на официалния сайт на КОЦ-Шумен ЕООД http://www.oncocenter.org/
Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен и надписан плик, на адрес: гр. Шумен ул.Васил Априлов 63 ет.4 – административен секретар.
Отварянето на офертите ще се извършва при условията на чл.68 ал.3 от ЗОП на 19.03.2015 г. от 11,00 часа в сграда ОПЕКОЗ при КОЦ-Шумен ЕООД кабинет Управител.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2015