„Избор на изпълнител за предоставяне на логистични услуги на община Средец” по Проект BG06-216 „Устойчиво развитие[…]

BG-Средец

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Средец, пл.България №8, За: Маргарита Стойчева, България 8300, Средец, Тел.: 05551 7718, E-mail: info@sredets.bgМясто/места за контакт: Дирекция Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на УЕППИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sredets.bg.Адрес на профила на купувача: http://sredets.bg/publicOrders.php.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за предоставяне на логистични услуги на община Средец” по Проект BG06-216 „Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование-грижа за деца в риск в Община Средец“, по Програма „Деца и младежи в риск“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014

Обществената поръчка включва две обособени позиции:
Обособена позиция 1 – „Осигуряване на транспортни разходи, настаняване и превод при посещение на място на норвежки експерт;”

Обособена позиция 2 – „Осигуряване на наем на зала, материали и наем на оборудване при провеждане на Групови сесии с деца от ромски произход за включването им вобразователната система и групови сесии с родитиле на деца за изграждан на доверие и взаимно признаване“

Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на Проект BG06-216 „Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование-грижа за деца в риск в Община Средец“, по Програма „Деца и младежи в риск“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д03-350/18.07.2014 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80500000Описание:
Услуги по обучение

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството и обем на обществената поръчка за подробно разписани в техническите спецификации за всяка една от обособените позиции, неразделна част от документацията;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

12876 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Средец

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като подават оферти всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания на Възложителя в настоящите указания и документацията за участие.
Офертата следва да се представи в един оригинал на хартиен носител.
Офертата следва да съдържа:Оферта за участие – Образец 1;
2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващия Участника съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен представител; Пълномощното следва да съдържа изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява Участника в процедурата.
4. Документи за правосубектност на Участника (съгл.чл.56, ал.1,т.1 ЗОП):
4.1. Копие от документа за регистрация, или ЕИК съгл. чл. 23 от ЗТР, когато Участникът е юридическо лице или едноличен търговец, когато не е представен ЕИК следва да се представи и документ за актуално състояние.
4.2. Копие от документа за самоличност, когато Участникът е физическо лице.
4.3. Документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, като документът бъде преведен на български език с официален превод (за лица, които не са регистрирани в Р. България).
Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включени в обединението. Когато Участникът предвижда участието на подизпълнители, документите се представят за всеки от тях.
Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от ЗТР и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър.
5. Когато участникът в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица се представя: Споразумение/договор за създаване на обединение – в оригинал или заверено копие „Вярно с оригинала” и подписи на членовете на обединението на всяка страница, в който задължително се посочва представляващият. Последното изискване може да бъде изпълнено и в отделен документ, подписан от лицата в обединението, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
6. Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал /парична сума или банкова гаранция / – оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция;
7. Сведения за участника – Образец 2;
8. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Образец 3;
9. Предложение за изпълнение на порчката – Образец 4/4а;
10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за ползване или не на подизпълнител – Образец 5;
11. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и, се попълва Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец 6;
12. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка – Образец 7;
13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – Образец 8;
14.Ценово предложение –Образец 9/9а

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА – относително тегло в комплексната оценка –35 %. Максимален брой точки по показателя – 35 т.
ЦЕНОВА ОЦЕНКА-относително тегло в комплексната оценка -65%.Максимален брой точки по показателя – 65 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите на участниците ще бъдат отворени на 17.03.2015год. в 14.00часа в сградата на Община Средец, зала 202

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2015