Избор на изпълнител на обществена поръчка за доставка по реда на Глава осма “а” от ЗОП – чрез публична покана, с[…]

BG-Смолян

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Областна администрация – Смолян, бул. България № 14, За: инж. Ваклин Топов, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 60156, E-mail: governor@region-smolyan.org, Факс: 0301 62333Място/места за контакт: Дирекция – АПОФ и УСИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.region-smolyan.org.Адрес на профила на купувача: http://www.region-smolyan.org/staticpage.php?id=46.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител на обществена поръчка за доставка по реда на Глава осма “а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: „Доставка на гориво (бензиново гориво А 95 Н и дизелово гориво) за нуждите на автомобилния парк на Областна администрация – Смолян, чрез карти за безкасово плащане”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09132100, 09134200Описание:
Безоловен бензин
Дизелово гориво

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.Общата цена за изпълнение на договора се формира на база на единичните цени по видове горива и предложената отстъпка в стотинки, съгласно Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и действително изпълнените доставки.
2. Стойността на поръчката се определя в лева, без включен данък върху добавената стойност (ДДС) и не може да надвишава 66 000.00 лв. (шестдесет и шест хиляди лева) общо за всички горива.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Търговските обекти (бензиностанции) на Изпълнителя

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Зареждането на автомобилите ще се извършва в търговските обекти (бензиностанции), посочени в Списък /Образец № 2/ на участника, определен за изпълнител.
Изпълнителят се задължава да разполага със съответните видове горива, за целия период на действие на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Указанията за определяне на най-ниската цена са подробно описани в методика за оценка – Приложение № 2 към настоящата публична покана.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от настоящата покана са следните документи, свързани с поръчката, публикувани на интернет страницата на Областна администрация – Смолян: www.region-smolyan.org – профил на купувача:
1. Приложение № 1 – Указания към участниците;
2. Приложение № 2 – Методика за оценка.
3. Образци:
3.1. Образец № 1 – Административни сведения;
3.2. Образец № 2 -Списък на търговските обекти (бензиностанции)
3.3. Образец № 3 -Декларация относно ползването на подизпълнител и списък на подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и делът на тяхното участие;
3.4. Образец № 4 – Декларация от подизпълнител относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката;
3.5. Образец № 5 – Техническа оферта;
3.6. Образец № 6 – Ценова оферта;
3.7. Образец № 7 – Проект на договор за изпълнение на поръчката;
3.8. Образец № 8 – Декларация за приемане условията на проекта на договор.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2015