Предмет на обществената поръчка:„Поддържане на зелените площи в населените места на територията на община Аксаково[…]

BG-Аксаково

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Аксаково, ул. Г. Петлешев, №58б, За: Руска Георгиева Илиева, РБългария 9154, Аксаково, Тел.: 052 762157, E-mail: d_pravna@aksakovo.net, Факс: 052 762157Място/места за контакт: Община АксаковоИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.aksakovo.net.Адрес на профила на купувача: http://www.aksakovo.net/proc/ZopView.aspx?Dosie=136.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка:„Поддържане на зелените площи в населените места на територията на община Аксаково през 2015г.”
Описание предмета на поръчката:
Поддържане добрия естетически вид на зелените пространства около детски и спортни площадки, улици и площади в населените места на територията на община Аксаково, съгласно списък, съставляващ Приложение №1 към техническата спецификация, неразделна част от документацията да участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

77311000Описание:
Услуги по поддържане на зелени площи в паркове и места за развлечения

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поддържането на зелените площи включва следните видове основни дейности, които ще се извършват по периоди, съгласно график на дейностите, съставляващ Приложение № 2 от техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие, както следва:1. Поддържане на тревни площи: Косене с тример и моторна косачка; Събиране на окосена трева; Събиране на отпадъци /оборка/ и метене след косене; Поливане на тревни площи с водоноска и маркуч, в т.ч. доставка на водата; 2. Поддържане на дървесна и храстова растителност:Поливане с водоноска и маркуч, в т.ч. доставка на водата; Резитба на единични храсти; Резитба на храсти в група; Резитба и оформяне корони на единични дървета с автовишка и моторен трион; Отсичане на клони с автовишка и моторен трион; Кастрене на клони след резитба; Отсичане на дървета с диаметър до 20 см. с автовишка и моторен трион; Отсичане на дървета с диаметър от 21 до 40 см. с автовишка и моторен трион; Отсичане на дървета с диаметър от 41 до 60 см. с автовишка и моторен трион; Отсичане на дървета с диаметър от 61 до 100 см. с автовишка и моторен трион; Събиране на клони след резитба и отсичане; Почистване на издънки на дървета; Резитба на корони на дървета, застрашаващи сигурността и безопасността на съществуващата инфраструктура с автовишка и моторен трион. 3. Превози и преноси: Ръчно натоварване, разтоварване и превоз на биоразградими отпадъци от косене и резитби;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

34500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Населените места на територията на община Аксаково, съгласно списък, съставляващ Приложение №1 към техническата спецификация

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В наст. обществ. поръчка могат да участват всички бълг. или чужд. физ. или юрид. лица, както и техни обединения, които отговарят на условията на ЗОП и на изискванията на Възложителя, посочени в наст. публ. покана и указанията за участие. 1.Изисквания за техн. възможности и/или квалиф. на участниците, както и документи, с които те се доказват. 1.1. Миним. изисквания за техн. възможности и/или квалификация на участниците: 1.1.1.Участникът следва да разполага най – малко със следното техн. оборудване и механизация: – автовишка с дължина на стрелата над 15 м – 1 брой; – моторна косачка /тример/ – 2 броя;- моторен трион – 2 броя; – моторна коса /храсторез/ – 2 броя; – водоноска – 1 брой; – бордова кола – 1 брой.1.1.2.Участинък следва да разполага с поне един техник – озеленител. 2. Документи, доказващи техн.възмож. и/или квалификация: 2.1. Декларация по чл. 51, ал. 1 т. 9 от ЗОП, съдърж. списък на техн. оборудване и механизация, с които разполага участникът за изпълнение предмета на обществ. поръчка – попълнен образец, с приложени документи за собственост, наем или лизинг, инвентарна книга, или др. документи, доказващи, че участникът ще има на разположение техн. оборудване и механизация за изпълнение на обществ., в съотв. с изискванията на възлож. – копия, заверени от участника. 2.2. Списък на техн. лица, които ще отговарят за изпълнение на дейностите по обществ. поръчка – попълнен образец, с приложени копия на дипломи и/или други документи, доказващи образованието и проф. квалификация на лицата – копия, заверени от участника. * В случай, че участникът е обединение на физ. и/или юрид. лица, което не е юрид. лице, горепос. документи се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съотв. си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.** Участникът може да докаже съотв. си с изискванията за техн. възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В този случай, освен документите, определени от Възлож. по-горе за доказване на съотв. техн. възможности и/или квалификация, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на тези трети лица. Трети лица може да бъдат посоч. подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. 3. Изисквания съгласно чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липсата на обстоятелството по чл. 8, ал. 8, т.2 от ЗОП. 3.1. Участникът да не е свърз. лице или свърз. предприятие с друг участник. 3.2. Участникът да не е външен експерт, участвал в разраб. на документацията и не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП с външен експерт, участвал в разработване на документацията. 4. Гаранцията за изпълн. на договора е в размер на 2 % от стойността му.Гаранц.за изпълн. може да се внесе по банк. път по посочената по-долу сметка на Възлож. или да се представи под форм. на безусловна и неотменима банк. гаранция.Гаранц. за изпълн. на договора при необх. се удължава, според изискванията на Възлож. Участникът избира сам формата на гаранц. за изпълн.Когато участникът избере да внесе гаранц. за изпълн. по банк.път това следва да стане по сметка на Общ. Аксаково: IBAN BG71СЕСВ97903332010500 BIC СЕСВВGSF при ЦКБ АД клон Варна.Когато участни. избере гаранц. за изпълн. да бъде банк. гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Общ. Аксаково , че е валидна и при всички случаи изтича изцяло и автоматично 1 месец след изтичане срока за изпълн.на договора. В случай на представ. на банк. гаранция, тя трябва да се поддържа валидна до настъпване на предвидените в договора условия за освобождаването й, като е препоръч. да се ползва образеца, включен в докум. за участие.Ако участн. представи банк. гаран. във форма, различна от предл. образец, то следва задълж. съдържанието й да бъде възприето изцяло от образеца и предвар. съгласувано с Възлож.
Продължава в Раздел “Допълнителна информация” на наст. Покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Компоненти на ценообр. – час. ставка, допълн. разходи в/у труда, – 10 % тежест, макс. бр. т. 10;2. Твърдо договорени един. цени за посоч. от Възлож.видове работи – 80 % тежест, макс. бр. т. 80; 3. Твърдо договорени цени на машиносмени за посоч. от Възлож. видове механизация –10 % тежест, макс. бр. т. 10. Методика за определяне на Финан.оценка (ФО) ФО=ФО1+ФО2+ФО3, където: 1.ФО1 – оценка по показ. „Компон. на ценообраз. – час. ставка, допълн. разходи в/у труда”, вкл. следните показ.: ФО1 = (Цмин (лв.)/ Цучастн (лв.)) х10, където ФО1 – оценка по показ. „Час. ставка и допълн. разходи в/у труда”; Цмин (лв.) – най-ниско предл. по показ. „Час. ставка и допълн. разходи в/у труда”, а Цучастн (лв.) – предл. на оцен. участн. по същия показ. 2.ФО2 – оценка по показ. „Твърдо догов. ед. цени за посочени от Възлож. видове работи”, вкл. следните подпоказ.: Машинно косене -Теж. 10%- Макс. бр. т. 10; Събиране на окосена трева-Теж. 4%-Макс. бр. т. 4;Събиране на отпадъци /оборка/ и метене след косене-Теж. 4%-Макс. бр.т. 4; Поливане с водоноска и маркуч -Теж. 2%-Макс. бр. т. 2; Резитба на единични храсти – Теж.4%-Макс. бр. т. 4; Резитба на храсти в група-Теж. 4%-Макс. бр. т.4; Резитба и оформяне корони на един.дървета с вкл. цена за автовишка и моторен трион-Теж. 10% – Макс. бр. т.10; Отсичане на клони с вкл. цена за автовишка и моторен трион-Теж. 2%-Макс. бр. т. 2; Кастрене на клони след резитба-Теж. 2%-Макс. бр.т. 2; Отсичане на дървета с диаметър до 20 см. с вкл. цена за автовишка и моторен трион-Теж. 2%- Макс. бр. т. 2; Отсичане на дървета с диаметър от 21 до 40 см. с вкл. цена за автовишка и моторен трион-Теж.5%-Макс.бр.т.5;Отсичане на дървета с диаметър от 41 до 60 см. с вкл. цена за автовишка и моторен трион-Теж. 5%-Макс.бр.т. 5;Отсичане на дървета с диаметър от 61 до 100 см. с вкл. цена за автовишка и моторен рион-Теж. 5%-Макс.бр.т. 5; Събиране на клони след резитба и отсичане-Теж. 4%-Макс.бр.т. 4; Почистване на издънки на дървета-Теж. 2%-Макс.бр.т. 2;Ръчно натоварване и разтоварване на отпадъци-Теж. 5%-Макс.бр.т. 5;Превоз на биоразградими отпадъци, при средно транспортно разстояние 10 км- Теж. 10%-Макс.бр.т. 10; ФО2=(Ц1мин(лв./дка)/Ц1участн(лв./дка)) х10 + (Ц2мин(лв./дка)/Ц2участн(лв./дка)) х4 +(Ц3мин(лв./дка)/Ц3участн (лв./дка)) х4 + (Ц4мин(лв./дка) /Ц4участн(лв./дка)) х 2 + (Ц5мин(лв./бр.)/ Ц5участн (лв./бр.)) х4 + (Ц6мин(лв./дка)/ Ц6участн(лв./дка)) х4 + (Ц7мин(лв/бр.) /Ц7участн(лв/бр.)) х10 + (Ц8мин (лв./бр.) /Ц8участн(лв./бр.)) х2 + (Ц9мин(лв./бр.)/Ц9участн (лв./бр.)) х2 + (Ц10мин(лв./бр.) / Ц10участн(лв./бр.)) х2 + (Ц11мин (лв./бр.) / Ц11участн (лв./бр.)) х5 + (Ц12мин(лв./бр.) / Ц12участн(лв./бр.)) х5 + (Ц13мин(лв./бр.) / Ц13участн(лв./бр.)) х5 + (Ц14мин(лв./бр.) /Ц14участн(лв./бр.)) х4 +(Ц15мин(лв./бр.) /Ц15участ (лв./бр.)) х2+(Ц16мин(лв./м)/Ц16участн (лв./м)) х5+ (Ц17мин (лв/м) /Ц17участн (лв/м)) х10, където Ц1мин (лв./дка) – най-ниско предл. по показ. „Машинно косене”, а Ц1участн (лв./дка) – предл. на оценяв. участ. по същия показ. Ц2мин (лв./дка) – най-ниско предл. по показ. „Събиране на окосена трева”, а Ц2участн (лв./дка) – предл. на оценяв. участ. по същия показ. Ц3мин (лв./дка) – най-ниско предл. по показ. „Събиране на отпадъци /оборка/ и метене след косене”, а Ц3участн (лв./дка) – предл. на оценяв. участ. по същия показ., Ц4мин (лв./дка) – най-ниско предл. по показ. „Поливане с водоноска и маркуч”, а Ц4участн (лв./дка) – предл. на оценяв. участ. по същия показ. Ц5мин (лв/бр.) – най-ниско предл. по показ.„Резитба на единични храсти”, а Ц5участн (лв/бр.) – предл. на оценяв. участ. по същия показ.Ц6мин (лв./дка) – най-ниско предл. по показ. „Резитба на храсти в група”, а Ц6участн (лв./дка) – предл. на оценяв.участ. по същия показ. Ц7мин (лв/бр.) – най-ниско предл.по показ. „Резитба и оформяне корони на един. дървета с вкл. цена за автовишка и моторен трион”, а Ц7участн (лв/бр.) – предл. на оценяв. участн. по същия показ.
Продължава в Раздел “Допълнителна информация” на наст. Покана.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

При предст. на гаранция в платеж. нарежд. или в банк. гаранц. изрично се посочва предмета на общ. поръчка за която се представя гаранц. за изпълнение.Когато избраният Изпълнител е обединение, което не е юрид. лице, всеки от съдружн. в него може да е наредител по банк. гаранц., съответно вносител на сумата по гаранц. за изпълн. Участн., определен за Изпълнител на наст. общ. поръчка, представя банк. гаранц. или платеж. документ за внесената по банк. път гаранц. за изпълн. на договора при неговото сключване. Условията за задърж. и освобож. на гаранц. за изпълн. са описани в проекта на договор прил. към документ. Финансирането на общ. поръчка е планирано в бюджета за 2015 г. на Общ. Аксаково.
Продължение от “Показатели за оценка на офертите”
Ц8мин (лв/бр.) – най-ниско предл. по показ. „Отсичане на клони с вкл. цена за автовишка и моторен трион”, а Ц8участн (лв/бр.) – предл. на оценяв. участник по същия показ.Ц9мин (лв/бр.) – най-ниско предл. по показ. „Кастрене на клони след резитба”, а Ц9участн (лв/бр.) – предл. на оценяв. участн. по същия показ.Ц10мин (лв/бр.) – най-ниско предл. по показ. „Отсичане на дървета с диаметър до 20 см. с вкл. цена за автовишка и моторен трион”, а Ц10участн (лв/бр.) – предл. на оценяв. участник по същия показ.Ц11мин (лв/бр.) – най-ниско предл. по показ. „Отсичане на дървета с диаметър от 21 до 40 см. с вкл. цена за автовишка и моторен трион”, а Ц11участн (лв/бр.) – предл. на оценяв. участ.по същия показ.Ц12мин (лв/бр.) – най-ниско предл. по показ. „Отсичане на дървета с диаметър от 41 до 60 см. с вкл. цена за автовишка и моторен трион”, а Ц12участн (лв/бр.) – предл. на оценяв. участ. по същия показ.Ц13мин (лв/бр.) – най-ниско предл. по показ. „Отсичане на дървета с диаметър от 61 до 100 см. с вкл. цена за автовишка и моторен трион”, а Ц13участн (лв/бр.) – предл. на оценяв. участн.по същия показ. Ц14мин (лв/бр.) – най-ниско предл. по показ. „Събиране на клони след резитба и отсичане”, а Ц14участн (лв/бр.) – предл. на оценяв. участн. по същия показ.Ц15мин (лв/бр.) – най-ниско предл. по показ. „Почистване на издънки на дървета”, а Ц15участн (лв/бр.) – предл. на оценяв.участн. по същия показ.Ц16мин (лв/м) – най-ниско предл. по показ. „Ръчно натоварване и разтоварване на отпадъци”, а Ц16участн (лв/м) – предл. на оценяв. участн. по същия показ.Ц17мин (лв/м) – най-ниско предл. по показ. „Превоз на биоразградими отпадъци, при средно транспортно разстояние 10 км”, а Ц17участн (лв/м) – предл. на оценяв. участн. по същия показ.ФО3 – оценка по показ. „Твърдо договорени цени за посочени от Възложителя видове механизация”, вкл. след. подпоказ.:Машиносмяна на автовишка с дължина на стрелата над 15м-Теж. 4%-Макс. бр.т. 4;Машиносмяна на моторен трион-Теж. 4%-Макс.бр.т.4;Машиносмяна на водоноска-Теж. 2%- макс.бр.т. 2;ФО3= (Ц1мин (лв.)/ Ц1участн (лв.)) х4+(Ц2мин (лв.)/ Ц2участн (лв.)) х4+(Ц3мин (лв.)/ Ц3участн (лв.)) х2, където Ц1мин (лв.) – най-ниско предл. по показ. „Машиносмяна на автовишка с дължина на стрелата над 15м”, а Ц1участн (лв.) – предл.на оценяв.участн.по същия показ.Ц2мин (лв.) – най-ниско предл. по показ. „Машиносмяна на моторен трион”, а Ц2участн (лв.) – предл. на оценяв. участн. по същия показ.Ц3мин (лв.) – най-ниско предл. по показ. „Машиносмяна на водоноска”, а Ц3участн (лв.) – предл. на оценяв.участн. по същия показ.Подрежд. в класацията се извършва на база фин.оценка – ФО, като на първо място съотв. е участн. с най-голямата получена обща оценка.В случай, че даден участник/ци е предложил 0 /нула/ по критерий, предвиден да се оценява по формула (във всички случаи, посочени по-горе), 0 /нула/ се замества с 0,01. Забележка: При изчисляване на оценката, всички стойности се закръглят до втория знак след десетичната запетая. Място на подаване на офертите – Общ.Аксаково -деловодство – ет.1.
Постъпилите в срок оферти се отварят по реда и условията чл. 101г ал. 3 от ЗОП на 23.03.2015 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Аксаково, гр. Аксаково, ул. “Г. Петлешев” №58б, Заседателна зала – ІІ етаж.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/03/2015