Предмет на възлагане на настоящата поръчка е извършване на услуга: «Презалесяване на гори, пострадали от пожари[…]

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Благевград, пл Георги Измирлиев № 1, За: Мила Янева – Миндова -старши юрисконсулт Обществени поръчки, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 867714, E-mail: myaneva@blgmun.com, Факс: 073 884451Място/места за контакт: Отдел ПНООПИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat167/1804/Pokana-10032015-1.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е извършване на услуга: «Презалесяване на гори, пострадали от пожари и други природни бедствия, чрез създаване на иглолистни и широколистни култури в с. Горно Хърсово», в изпълнение на Договор № 01/226/00424/19.12.2014 г. за отпускане на финансова помощ по Мярка 226 “възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности ” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и осъществена предварителна проверка от Държавен фонд “Земеделие”-Разплащателна агенция.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

77231600Описание:
Услуги по залесяване

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Землището на с. Горно Хърсово, подлежаща на презалесяване и попълване площ е в размер на 20 дка. за широколистен посадъчен материал и 35 дка. за иглолистен посадъчен материал.
Необходимото количество посадъчен материал /широколистен/ за залесяване е в размер -12 000 броя и посадъчен материал /иглолистен/ е 8 750,00 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

21090 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Горно Хърсово, общ. Благоевград

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът следва през последните 3 (три) години, считано до изтичане крайния срок за подаване на оферти, да е изпълнил успешно минимум 1 (един) договор, сходен с предмета на поръчката.
За „договор с предмет, сходен на предмета на поръчката”, възложителят ще приема договори с предмет “Залесяване/ презалесяване на горски култури “.
Минималното изискване се доказва със:
– Списък на основните договори с предмет, сходен на предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от изтичане крайния срок за подаване на офертите;
– Удостоверения (препоръки) за добро изпълнение на договора/ите/, посочен/и/ в списъка – заверени от участника копия.

Участникът следва да предложи следния експертен екип за изпълнение на поръчката:
Експерт „Залесяване”, като участникът може да докаже съответствието с изискването с диплома за висше образование по специалността “Горско стопанство”, “Озеленяване”, “Ландшафтна архитектура” или “Екология и опазване на околната среда” или еквивалент с образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” и/или диплома за завършено средно образование по специалността “Горско и ловно стопанство” или “Горско стопанство и дърводобив” и с придобита квалификация “техник-лесовъд”, или диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация с придобита 3-та степен на професионална квалификация по професията “техник-лесовъд”;
– вписан е в публичен регистър в Изпълнителната агенция по горите и притежава удостоверение за регистрация или еквивалент;

Експерт „Координатор по безопасност и здраве” , който:
– притежава удостоверение за преминато обучение по безопасносност и здраве на труда.
Към наетите лица кандидата да спазва изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд, съгласно Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013г.(ДВ бр.99/14.12.2012г) приложение № 1 към чл.8, ал.1, т.1 „Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – номер по ред № 2; икономическата дейност и код по НКИД – А 02 Горско стопанство” и полагащите се осигуровки по Кодекс социално осигуряване, Кодекс здравно осигурителна каса и ДЗПО.
Поставените изисквания следва да бъдат доказани с представяне на:
Списък на предложените експерти за изпълнение на поръчката.
Декларация от всеки един от експертите, част от екипа на участника за ангажираност в изпълнението на поръчката.
Участникът следва да е в състояние да осигури необходимия посадъчен материал за изпълнение на поръчката.
Минималното изискване се доказва с:
Декларация (по образец на участника) за производство на сертифициран посадъчен материал /ако участникът е производител/ и/ или предварителен договор за покупка на такъв материал (в приложимите случаи).

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.
Кандидат или участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определении от възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на трети лица.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Срок на изпълнение в календарни дни (СИ) – тежест 40%
Предлагана цена (Ц) -тежест – 60%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Оферти могат да се подават до 18.03.2015 г. до 17:30 часа в деловодството на Община Благоевград.
Получените оферти за изпълнение на услугата ще бъдат разгледани на 19.03.2015 г. от 10:00 часа в зала 210 на община Благоевград

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015