Предмет на обществената поръчка: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите[…]

BG-Аксаково

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Аксаково, ул. Георги Петлешев, № 58б, За: Руска Георгиева Илиева, Република България 9154, Аксаково, Тел.: 052 762157, E-mail: d_pravna@aksakovo.net, Факс: 052 762157Място/места за контакт: Община АксаковоИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.aksakovo.info.Адрес на профила на купувача: http://www.aksakovo.net/proc/ZopView.aspx?Dosie=135.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Аксаково за 2015г.”

Кратко описание: Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна, съгласно изискванията на чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7 от 09.07.2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност ката оператор, издадена от МТСП и МФ (изм. и доп. ДВ бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22450000, 30199770Описание:
Нефалшифицируеми печатни материали
Купони за храна

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Приблизителен брой работници и служители към датата на изтичане на крайния срок за подаване на офертите: 180 бройки, които ще получат ваучери за храна с номинална стойност, в размер около 200 лв. за всеки, за периода 01.01.2015г – 31.12.2015г.
Възложителят не се задължава да използва напълно прогнозните количества на ваучерите по номинална стойност, както и целия размер на финансовия ресурс.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

36000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административната сграда на Община Аксаково, адрес: гр. Аксаково, ул. «Георги Петлешев» №58Б

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В настоящата обществена поръчка могат да участват всички български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения. 1. Минимални изисквания за техническите възможности на участника: Участникът следва да е извършил минимум 2 (две) услуги през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с предмет, еднакъв с предмета на обществената поръчка. Документи, доказващи техническите възможности на участника: Списък на услугите с предмет, еднакъв с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга. Забележка: Доказателството за извършена услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2. Специфични изисквания към участника. Минимални изисквания: Участникът да има издадено валидно разрешение, издадено от Министъра на финансите за осъществяване на дейност, като оператор за отпечатване на ваучери за храна, издадено по реда на чл. 9, ал. 4 от Наредба 7 от 09.07.2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност ката оператор, издадена от МТСП и МФ (изм. и доп. ДВ бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.); Участникът да разполага със заповед за предоставяне на индивидуална квота за предоставяне на ваучери за храна за 2015 година, издадена от Министерството на финансите, съгласно условията и реда на Наредба № 7 от 09.07.2003 год. на МТСП и МФ (изм. и доп. ДВ бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.). Документи, доказващи специфичните изисквания: Валидно разрешение, издадено от Министъра на финансите, за осъществяване на дейност като оператор, съгласно условията и реда на Наредба 7 от 09.07.2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор, издадена от МТСП и МФ (изм. и доп. ДВ бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.); Заповед за предоставяне на индивидуална квота за предоставяне на ваучери за храна за 2015 година, издадена от Министерството на финансите, съгласно условията и реда на Наредба № 7 от 09.07.2003 год. на МТСП и МФ (изм. и доп. ДВ бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.); 3. Изисквания съгласно чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липсата на обстоятелството по чл. 8, ал. 8, т.2 от ЗОП: Участникът да не е свързано лице или свързано предприятие с друг участник; Участникът да не е външен експерт, участвал в разработване на документацията и не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП с външен експерт, участвал в разработване на документацията.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценяване на офертите е „Икономически най-изгодна оферта”, включващ следните показатели:
1. „Цена за отпечатване на 1 /един/ брой ваучер за храна” – относителна тежест 80%.
2. Брой търговски обекти, в които ще бъдат приемани ваучерите за храна – относителна тежест 20%
Методика за оценяване
ООуч = Кц + Ко където:
ООуч – обща оценка на участника.
Кц – оценка по показател „Цена за отпечатване на 1 /един/ брой ваучер за храна”
Ко – оценка по показател „Брой търговски обекти, в които ще бъдат приемани ваучерите за храна”
Кц = (Цmin/Ц уч) х 80 където:
Ц min – най-ниска предложена цена за отпечатване на 1 /един/ брой ваучер за храна.
Ц уч – цена за отпечатване на 1 /един/ брой ваучер за храна предложена от съответния участник.
Ко= (Оуч/Омах) х 20 където:
Омах – най-голям брой търговски обекти, в които ще бъдат приемани ваучерите за храна.
Оуч – брой търговски обекти, в които ще бъдат приемани ваучерите за храна, предложени от съответния участник.
В случай, че даден участник/ци е предложил 0 /нула/ по критерий, предвиден да се оценява по формула (във всички случаи, посочени по-горе), 0 /нула/ се замества с 0,01.
При изчисляване на оценката, всички стойности се закръглят до втория знак след десетичната запетая.
Комисията оценява офертите на участниците, според критерия „Икономически най-изгодна оферта” и извършва класиране на участниците.
Класирането се извършва по низходящ ред, на база получените оценки ООуч, като на първо място съответно е участникът с най-голямо получено число ООуч.

В случай че комплексните оценки – ООуч на две или повече оферти са равни, се прилагат разпоредбите на чл. 71 ал. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Финансирането по настоящата обществена поръчка се осъществява със средства от бюджета на Община Аксаково за 2015 г.

Срокът на валидност на офертите в настоящата обществена поръчка е 120 календарни дни,считано от крайния срок за получаване на офертите.

Желаещите да участват в обществената поръчка подават офертите си лично, чрез упълномощено лице, чрез куриер или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. Аксаково, ул. “Г. Петлешев”, № 58б, Община Аксаково, деловодство до посочения в Тази Публична покана срок.

Постъпилите оферти ще бъдат отворени в 10:00 часа на 21.03.2015 г., в сградата на Община Аксаково, гр. Аксаково, ул. “Г. Петлешев” №58б, Заседателна зала – ІІ етаж. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. Присъствието на тези лица се допуска след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни или други документи, удостоверяващи горните качества и законното им право да присъстват. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в списък на присъстващите.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2015