„Доставка на консумативи за принтери и копирни машини за нуждите на ДП „БГЦПО”, гр.София ”, по обособени позиции,[…]

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДП БГЦПО гр.София, клон Стара Загора, ул. Армейска № 7, За: Върбан Стефанов Танев, Р България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601156, E-mail: info@bgcpo.bg, Факс: 042 601138Място/места за контакт: ДеловодствоИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.st.bgcpo.bg.Адрес на профила на купувача: www.st.bgcpo.bg/Обществени поръчки.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на консумативи за принтери и копирни машини за нуждите на ДП „БГЦПО”, гр.София ”, по обособени позиции, както следва:
1-ва обособена позиция: Доставка на консумативи за принтери и копирни машини за нуждите на ДП „БГЦПО”, клон Плевен ;
2-ра обособена позиция: Доставка на консумативи за принтери и копирни машини за нуждите на ДП „БГЦПО”, клон Пазарджик ;
3-та обособена позиция: Доставка на консумативи за принтери и копирни машини за нуждите на ДП „БГЦПО”, клон Смолян;
4-та обособена позиция: Доставка на консумативи за принтери и копирни машини за нуждите на ДП „БГЦПО”, клон Стара Загора;
5-та обособена позиция: Доставка на консумативи за принтери и копирни машини за нуждите на ДП „БГЦПО”, клон Царево ;
6-та обособена позиция: Доставка наконсумативи за принтери и коирни машини за нуждите на ДП “БГЦПО”, Централно управлене.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30125100, 30197642Описание:
Касети с тонер
Фотокопирна хартия и ксерографска хартия

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете и приблизителното количество на консумативити за всяка от обособените позиции са посочени в Документацията за провеждане на поръчката, част “Пълно описание на обекта на поръчката”

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

16300 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ДП”БГЦПО”, кл. Пазарджик, кл.Смолян, кл.Стара Загора, кл.Царево, кл. Плевен,Централно управление гр.София

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на поръчката като място на доставка, приблизително необходимо количество, срок на изпълнение, начин и условия на плащане са посочени в Документацията за провеждане на процедурата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите се оценяват по основен критерий „икономически най-изгодно предложение”, което се определя въз основа на следните критерии:
5.1. Предложена цена – с относително тегло в комплексната оценка 40. Точките на съответния участник се определят по следната формула:
Сmin
PC = ———- х 40, където:
Cn
С min – най-ниската предложена цена
C n – цената на съответния участник
40 – относителното тегло на показателя

5.2. Техническо предложение – с относително тегло в комплексната оценка 60. Техническото предложение се оценява по следните показатели:
– Мнение на комисията за участника – Всеки член от комисията поставя за: организация на работата по доставките; мнение за представените мостри на участника точки от 1 до 100. Всеки трябва да се обоснове защо намаля своята оценка, като стъпката на намаление е 10т. Общата оценка се получава като средно аритметично от поставените оценки от всички членове на комисията. Тежестта на критерия в комплексната оценка е 40. Точките на съответния участник се определят по следната формула:
Tn = T х 60, където
T – поставената оценка от членовете на комисията, която е средна аритметична от всички индивидуални оценки
40 – относителното тегло на показателя

– Предлаган % отстъпка от продажната цена за други артикули, от магазинната мрежа на участника и невключени в заданието на Възложителя – с относително тегло в комплексната оценка 20. Точките на съответния участник се определят по следната формула:
PPn
PP = ———— х 20, където
PPmax
PPmax – най-високия предложен процент отстъпка между всички участници
PPn – предложения процент от оценявания участник
20 – относителното тегло на показателя.
Комплексната оценка се получава по формулата: КО = PC + Tn + PP. Максималният брой точки, които може да получи участник за комплексна оценка е 100т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящата покана с Документацията за провеждане на процедурата са качени в официалния сайт на ДП “БГЦПО”, кл.Стара Загора,www.st.bgcpo.bg/Обществени поръчки, .Офертите ще бъдат отворени на 26.03.2015г. от 13.00 ч. в административната сграда на ДП “БГЦПО”, кл.Стара Загора, гр.Стара Загора, ул. “Армейска ” № 7.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/03/2015