Предмет на поръчката е строителство – „Изпълнение на технически проект за обект: Улици: от осова точка 7 и от осова[…]

BG-Пазарджик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Пазарджик, бул. България №2, За: инж.Георги Дундаров, Република България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 402300, E-mail: secretary@pazardjik.bg, Факс: 034 440711Място/места за контакт: Община ПазарджикИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.pazardjik.bg/.Адрес на профила на купувача: http://www.pazardjik.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1820%3A2015-03-10-08-23-42&catid=67%3Apokani&Itemid=184&lang=en.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е строителство – „Изпълнение на технически проект за обект: Улици: от осова точка 7 и от осова точка 10 до осова точка 17 и осова точка 18; От осова точка 14 до осова точка 16; І – ви етап: От ос.т. 7 до ос. т.13 и от ос. т. 10 до ос. т. 14; ІІ – ри етап: от ос. т. 17 до ос. т. 16 и ос. т. 929а и от ос. т. 14-15-16”.
Строителните дейности са предвидени за изпълнение в гр.Пазарджик.
Предвижда се изпълнение на етап ІІ – благоустрояване на публични пространства в гр.Пазарджик в изпълнение на конкретен инвестиционен проект, за което следва да се извършат определени пътно строителни дейности.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45112400, 44912400Описание:
Изкопни работи
Бордюри

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнителят следва да извърши следните видове дейности :
№ Наименование мярка К-во
ПЪТНА ЧАСТ
1 ОТСИЧАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ГОЛЕМИ ДЪРВЕТА бр. 12
2 РАЗВАЛЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АСФ. НАСТИЛКА м2 140
3 ИЗРЯЗВАНЕ НА АСФ. НАСТИЛКА м 41
4 ДЕМОНТАЖ НА БОРДЮРИ м 60
5 РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНОВА ОСНОВА НА БОРДЮРИ м 60
6 РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР м2 151
7 НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА СТР. ОТПАДЪЦИ м3 1894,74
8 ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ м3 354,45
9 НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ м3 354,45
10 РЪЧЕН ИЗКОП м3 62,55
11 НАТОВАРВАНЕ РЪЧНО ЗЕМНИ МАСИ НА КАМИОН м3 62,55
12 ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО м3 417
13 ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА м2 568,42
14 НАПРАВА НАСИП ОТ ТРОШЕН КАМЪК м3 2255
15 ПОДЛОЖЕН БЕТОН ПОД БОРДЮРИ В15 м3 6,36
16 ПЪТНИ БОРДЮРИ м 212,03
17 НАПРАВА НАСТИЛКА ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК С ДЕБЕЛИНА ДО 40СМ м3 1325
ТРОТОАРНА НАСТИЛКА
1 НАПРАВА НАСИП ОТ ТРОШЕН КАМЪК м3 57,37
2 НАПРАВА НАСТИЛКА ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК м3 18
3 ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА м2 180
4 НАСТИЛКА ОТ ПАВАЖНИ ИЗДЕЛИЯ м2 180
5 ГРАДИНСКИ БОРДЮРИ м 443
6 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАПАЦИ ЗА КАБЕЛНИ ШАХТИ Ф 800 ЗА ТКМ бр. 27

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

264000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Пазарджик, гр.Пазарджик

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. За изпълнението на обществената поръчка участникът следва да разполага с лица, които отговарят за извършването на строителството, а именно:
1.1. Технически ръководител на обекта със следните изисквания и професионален опит:
Образование: строителен инженер (степен магистър), специалност пътно строителство или еквивалентна. Професионален опит: минимум 5 години като строителен инженер и минимум 2 години на позиция ръководител на строеж/обект или заместник ръководител;
1.2. Техническо лице – Геодезист:
Образование и квалификация: Висше инженерно образование, специалност Геодезия или еквивалентна, образователно квалификационна степен магистър; Професионален опит: минимум 3 години като геодезист на обекти.
1.3. Координатор безопасност и здраве:
Професионален опит: минимум 1 година трудов стаж на тази позиция.
2. Участникът да разполага с техническото оборудване /собствено или наето/ за изпълнение на строителството – минимум по един брой от: багер, булдозер, вибрационна трамбовка, къртач, резачка, автотранспортни средства.
3. Участникът да притежава сертификат за въведена система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007 с обхват в областта на строителството, или еквивалентен, или еквивалентен документ;
4. Участникът да притежава сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001: 2008 с обхват в областта на строителството, или еквивалентен документ или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството;
5. Участникът да притежава сертификат за въведена система за управление на околната среда ISO 14001: 2004 с обхват в областта на строителството, или еквивалентен документ или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда.
6. Участникът да притежава удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от IV категория, по чл. 137, ал.1 от ЗУТ или по-висока категория или еквивалентен документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: (КО) = (П1) + (П2) + (П3).Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички показатели в методиката и има максимална стойност 100 точки.На първо място ще бъде класиран участникът, събрал максимален брой точки.Относителни тегла на показателите за оценяване:(П1) = 60 точки, максимална стойност,(П2) = 10 точки, максимална стойност,(П3) = 30 точки, максимална стойност;(П1) Стратегия и организация за изпълнение на поръчката-Максимален брой точки по показателя – 60 точки. Изчислява се по формулата:П1 = А + Б, Където: А.РАБОТНА ПРОГРАМА-30;Б.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА-30;Оценката за всеки един от техническите подпоказатели А и Б е подробно описана в документацята за участие.(П2) Предложен срок за изпълнение от Участника;(П2) = (минимално предложен срок за изпълнение) / (срок, предложен от участника за изпълнение) x (10 точки), където „ минимално предложен срок за изпълнение” е най-краткия предложен срок от участник, допуснат до класиране, а „срок, предложен от участника за изпълнение” е срокът, предложен от конкретен участник за изпълнение съгласно изискванията на Техническите спецификации.* Знакът „х” между скобите във формулата за срок е знак за аритметично умножение на частно от сроковете и максималния брой точки по показателя.** Знакът „/” между скобите във формулата за срок е знак за аритметично деление на сроковете във формулата.(П3) Предложена цена от Участника;(П3) = (минимална предложена цена) / (цена, предложена от участника) x (30 точки), където „минималната предложена цена” е най-ниската предложена цена от участник за изпълнение на поръчката, допуснат до класиране, а „цена предложена от участника” е цената, предложена от конкретен участник за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на Техническите спецификации.* Знакът „х” между скобите във формулата за цена е знак за аритметично умножение на частно от цените и максималния брой точки по показателя.** Знакът „/” между скобите във формулата за цена е знак за аритметично деление на цените във формулата.Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели на оценка ще се използва закръгляване до втория знак след десетичната запетая.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълният пакет от документацията за участие в настоящото възлагане е на разположение на кандидатите на сайта на Община Пазарджик, профил на купувача -www.pazardjik.bg
Отварянето на офертите ще се състои на 20.03.2015 г. от 10:00 часа в зала “Архитектурен съвет”, ІІ-ри етаж сградата на Община Пазарджик.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015