“Реконструкция на част от улично осветление по ул. “Рила”, ул. “Ивайло”, ул. “Изгрев” и ул. “Св. Св. Кирил и Методий”[…]

BG-Несебър

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Несебър, ул. Еделвайс №10, За: Сюрея Исуф, България 8230, Несебър, Тел.: 0554 29399, E-mail: kapitalnostroitelstvo@abv.bg, Факс: 0554 29364Място/места за контакт: отдел Инвестиционна политикаИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nessebarinfo.com.Адрес на профила на купувача: http://tax.nesebar.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=AGzqGtaWR%2bM%3d.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Реконструкция на част от улично осветление по ул. “Рила”, ул. “Ивайло”, ул. “Изгрев” и ул. “Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Свети Влас, община Несебър”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45316110Описание:
Монтажни работи на оборудване за осветление на пътища, летища и други

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количество и обем работа са съгласно видовете строително-монтажни работи,описани в количествено стойностната сметка,приложена към документацията за участие;техническа спецификация и части от одобрен технически проект,приложени към публичната покана.Посочената прогнозна стойност е с включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

300000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Свети Влас, Община Несебър

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Минимални изисквания към участниците: 1.1. Участникът да разполага със следното техническо оборудване: 1 /един/ брой автовишка равна или по-голяма от 12 м. За доказване на посоченото минимално изискване се представя документ за собственост или наем, както и документ за техническите характеристики на автовишката. 1.2. Участникът да разполага със собствени или наети технически лица: 1 /един/ брой електроинженер и най-малко 3 /три/ броя електромонтьори с минимум V квалификационна група по електробезопасност, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V. За доказване на посоченото минимално изискване се представя списък на персонала с доказателства за съответната професионална квалификация на лицата. 1.3. Участникът следва да разполага с Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя при условията и реда на Закона за Камарата на строителите – Трета група: строежи от енергийната инфраструктура – представя се заверено копие. 1.4. Участникът следва да разполага с валидна застраховка за професионална отговорност в строителството по чл.171, ал. 1 от ЗУТ – представя се заверено копие.
2. Представената оферта да съдържа най-малко следната информация: 2.1. Данни за лицето, което прави предложението – Административни сведения за участника – попълнен образец; 2.2. Заявление за участие – попълнен образец, включващо срок на валидност на офертата; 2.3. Техническо предложение – попълнен образец, което да включва: – Срок за изпълнение – посочен в календарни дни; – Гаранционен срок на изпълнените работи – посочен в месеци; – Срок за отзоваване при възникнали дефекти в рамките на гаранционния срок – посочен в календарни дни; 2.4. Характеристики и снимков материал на предлаганите стълбове – заверени копия; 2.5. Ценово предложение – попълнен образец, което да включва обща цена. 2.6. Остойностена количествена сметка; 2.7. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 2.8. Документи, доказващи горепосочените минимални изисквания.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Техническа част, включваща:
1.1. Срок за изпълнение /К1/ – 30 % тежест:
К1=(Срмин./Срn.) х 30
където: Срмин – най-ниското предложение по показател „срок за изпълнение”, а Срn. – предложение на оценявания участник по показател „срок за изпълнение”.
1.2. Срок за отзоваване при възникнали дефекти в рамките на гаранционния срок /К2/ – 10 % тежест:
К2=(Срмин./Срn.) х 10
където: Срмин – най-ниското предложение по показател „срок за отзоваване при възникнали дефекти”, а Срn. – предложение на оценявания участник по показател „срок за отзоваване при възникнали дефекти”.
1.3. Гаранционен срок за изпълнените работи /К3/ – 10 % тежест:
К3=(Срn./Срмакс.) х 10
където: Срn. – предложение на оценявания участник по показател „гаранционен срок за изпълнените работи”, а Срмакс. – най-високо предложение по показател „гаранционен срок за изпълнените работи” .
2. Финансова част, включваща предлагана обща цена, формирана от единични цени /К4/ – 50 % тежест:
К4= (Ц мин (лв.) / Ц участн (лв.)) х 50
където: Ц ср.мин (лв.) – най-ниско предложение по показател “предлагана цена”, а Ц участн (лв.) – предложение на оценявания участник по показател “предлагана цена”.
Комплексното оценяване на офертите ще се извърши по формулата: К=К1+К2+К3+К4
Възложителят ще сключи договор с класираният на първо място участник.
Максималният брой точки, който може да получи всеки участник общо е 100.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всички изисквания на Възложителя следва да бъдат изпълнени стриктно. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в сградата на Община Несебър, ул. “Еделвайс” №10, Център за административно обслужване №2, гише №2 и №3, към отдел “Инвестиционна политика”. Върху плика се посочва предмета на процедурата, наименование на участника, ЕИК, адрес за кореспонденция, телефон и факс за връзка. Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на Община Несебър, ул. „Еделвайс” №10 на 24.03.2015г. в 10:00 часа. Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и др. заинтересовани лица.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/03/2015