Предоставяне на услуга за поддържане на уличното осветление на територията на община Дряново. Ремонт на улично[…]

BG-Дряново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Дряново, ул. Бачо Киро №19, За: Светозар Николаев Ламбев, Р България 5370, Дряново, Тел.: 0676 72962, E-mail: dryanovo@dryanovo.bg, Факс: 0676 74303Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dryanovo.bg.Адрес на профила на купувача: www.dryanovo.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предоставяне на услуга за поддържане на уличното осветление на територията на община Дряново. Ремонт на улично осветление, възстановяване на мрежа ниско напрежение, монтиране на осветителни тела. С реализацията на услугата ще се поддържа и подобри състоянието на уличното осветление на територията на община Дряново.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000Описание:
Услуги по ремонт и поддръжка

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството свършена работа се установява на място въз основа на двустранно подписан протокол за приемане на работа

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Дряново

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците в процедурата лично или чрез упълномощено лице представят оферта, която следва да се придружава от следните документи:
1. Заявление за участие – по образец, приложен в документацията;
2. Техническо предложение – по образец, приложен в документацията;
3. Ценово предложение – по образец, приложен в документацията;
4. Административни сведения – по образец, приложен в документацията;
5. Представяне на декларация по образец за приемане на условията на проектодоговора, както и, че участникът се е запознал с документацията, техническите условия и указанията за участие, които приема напълно без възражения.
6. Посочване на единен индентификационен код, съгластно чл.23 от Закона за търговския регистър по отношение на участника, а ако същият не е регистриран в търговския регистър – удостоверение за актуално състояние на участника със срок на валидност 6 месеца от датата на подаване на офертата.
7. Кандидатите да представят декларация, в която да декларират, че притежават технически и професионални възможности за изпълнение на услугата /наличието на специализиран автомобил и наличието на квалифицирани кадри за изпълнение на услугата/ – по образец приложен в документацията.
8. Списък на документите, съдържащи се в предложението, подписан от участника.
Всички документи, представляващи копия, задължително се парафират “Вярно с оригинала”, подпис и мокър печат.
Ако участник не представи документ изискван от Възложителя или го представи не във вида или съдържанието посочено и изискано от Възложителя, това ще доведе до незабавното му отстраняване от по нататъшно участие в процедурата, без възможност за допълнително попълване на офертата му с нови документи.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Цена за изпълнение на поръчката, с относителна тежест в КО – 50%
2. Предлаган подход, план за работа и организация – 50%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Източник за финансиране на обществената поръчка – собсвени средства от общинския бюджет.
Дата, час и място на отваряна не офертите13,30 часа на 26.03.2014 г. в заседателната зала на общинска администрация.
Пълен достъп до документация за участие в настоящата процедура предоставен на официалния уеб – сайт на община Дряново- http:/www.dryanovo.bg/ в секция “профил на купувача”. Документацията можи да се тегли до 24.03.2015 г.
Хипер връзка към профила на купувача -http://213.16.45.6:56789/ImeonWeb/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=LQw%2fMICeBWY%3d

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/03/2015