Отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София ЕАД, бул. Македония № 38, За: Маргарита Величкова, България 1606, София, Тел.: 02 9521676, E-mail: mbal4@abv.bg, Факс: 02 8519211Място/места за контакт: гр. СофияИнтернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: www.4mbal.org.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София ЕАД.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22450000Описание:
Нефалшифицируеми печатни материали

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно изискванията на възложителя посочени в профила на купувача (Приложение 1).

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София ЕАД, бул. “Македония” № 38.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към предмета на поръчката, включително и доказателства за техническите възможности на участниците, техническата спецификация и проекта на договор за обществена поръчка са посочени в Приложение №1 и №2, неразделна част от настоящата Публична покана. Финансирането на обществената поръчка ще се извърши от бюджета на “Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София” ЕАД. Офертите на кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл.101а от ЗОП и следва да съдържат:
1. Данни за лицето, което прави предложението:
Копие от документ за регистрация на участника или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Когато не е посочен ЕИК, участниците прилагат копие от удостоверение за актуално състояние от Агенцията по вписванията.
2. Техническо предложение.
2.1. Ваучерите са за безплатна храна на категориите служители в “Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София” ЕАД по Наредба №11/2005 г. на Министерство на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването.
2.2.Заверено копие на Разрешение от Министъра на финансите за осъществяване на дейност като ОПЕРАТОР на ваучери за храна, издадено по реда на чл. 9, ал.4 от Наредба №7 от 09.07.2003 г. за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор.
2.3. Образец на ваучера за храна, включващ реквизитите подробно описани в чл. 22, ал.2, т.1-8 от Наредба №7 от 09.07.2003 г. на МТСП и МФ. Върху ваучера да е изписано, че са на основание Наредба 11/2005г. на МТСП и МЗ и да се съдържа текст за видовете храни, за които може да бъде използван.
2.4. Декларация-списък, че участникът има сключени договори с минимум 5 (пет) търговски вериги (хипермаркети). Под търговска верига да се разбира верига, която има национално покритие на територията на страната (с търговски обекти в най-малко 5 града на територията на Република България) като напр. Билла, Кауфланд, Карфур, Лидл, Пикадили.
2.5. Списък с търговски обекти на територията на цялата страна, с които участникът има сключени договори по реда на Наредба №7 от 09.07.2003 г. Списъкът трябва да включва действащи договори с доставчици, с посочени наименование, вид на обекта и адрес, ЕИК на ЕТ или ЮЛ, стопанисващо търговския обект, като е посочена датата на сключване на договор и срока на действие на подписания между оператора и доставчика влязъл в сила валиден договор.
Минимално изискване: Участникът трябва да има сключени договори с минимум 500 търговски обекта в град София, в които ваучерите могат да бъдат използвани като платежно средство.
2.6. Срок на изпълнение – 12 месеца, считано от датата на сключване на договора или до достигане на сумата от 66 000 лева без ДДС.
3. Ценово предложение.
4. Срок на валидност на офертата – минимум 60 дни от датата на подаването й.
5. Списък на документите в офертата, подписан от кандидата.
Образците на документи, изготвени от възложителя, са публикувани в профила на купувача.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и елекронен адрес, наименованието на предмета на поръчката. При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредният номер, датата и часът на получаването. Офертата се представя на адрес: гр. София, бул. “Македония” № 38, Деловодството.
При сключване на договора определеният за изпълнител представя документи съгласно изискванията на чл.101е, ал.2 от ЗОП.
2. Отваряне и разглеждане на офертите: гр. София, бул. “Македония” № 38; 11.03.2015; 13 часа; Заседателна зала.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/03/2015