“Промяна на вторичната комутация в ОРУ във връзка с демонтаж на БГТ5, БГТ6, БГТ7, БГТ8”. Обемът и вида дейности, както[…]

BG-Козлодуй

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АЕЦ Козлодуй ЕАД, гр. Козлодуй, За: Стела Григорова, РБългария 3320, Козлодуй, Тел.: 0973 76510, E-mail: svgrigorova@npp.bg, Факс: 0973 72441Място/места за контакт: Управление ТърговскоИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kznpp.org.Адрес на профила на купувача: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&psub=com_procedures&id=2263&page=0&view_offset=&offers_per_page=.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Промяна на вторичната комутация в ОРУ във връзка с демонтаж на БГТ5, БГТ6, БГТ7, БГТ8”. Обемът и вида дейности, както и изискванията към изпълнението им са подробно описани в Количествено-стойностните сметки и Пълно описание на обекта на поръчката №2015.УИН.4.306.1.ТЗ.3.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45300000Описание:
Строителни и монтажни работи на инсталации

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обемът и вида дейности са описани в Количествено-стойностните сметки

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

175300 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са описани в Количествените сметки и в Указанията за подготовка на оферта към настоящата публична покана.
2. Изисквания към участниците:
2.1. Участникът да притежава удостоверение за вписване в Централен професионален регистър на строителя за изпълнение на обекти III група, III категория.
2.2. Участникът да разполага с квалифициран персонал притежаващ не по-ниска от III квалификационна група за член на бригадата, IV група за изпълнител на работата и V-та група за отговорен ръководител съгласно “Правилник по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.
2.3. Участникът да е сертифициран със сертификат за управление на качеството по ISO 9001:2008.
2.4. Участникът да разполага с акредитирана лаборатория или орган за контрол от вида C /A/, който да извърши дейностите по необходимите ПНР на оборудването, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020.
2.5. При изготвяне на офертата, участниците да имат предвид, че изпълнителите по договорите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. В съответствие с чл.45а от ЗОП Изпълнителите нямат право да възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители.
2.6. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП (освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на Възложителя) и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши на 18.03.2015 г. от 10:00 часа в Управление “Търговско”, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
Проектът е на разположение на участниците всеки работен ден от 8:30 до 15:00 часа в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, сградата на Управление “Инвестиции”, стая 109.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2015