Предметът на поръчката е: “Поддръжка и обслужване на софтуерни продукти на Българска академия на науките и закупуване[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска академия на науките, ул. “15 ноември” № 1, За: инж. Ивайло Петров – ст. експерт, Република България 1040, София, Тел.: 02 9795298, E-mail: zop@cu.bas.bg, Факс: 02 9817262Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bas.bg/.Адрес на профила на купувача: http://www.bas.bg/профил-на-купувача/обществени-поръчки-и-публични-покани,-открити-през-2015-г.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на поръчката е: “Поддръжка и обслужване на софтуерни продукти на Българска академия на науките и закупуване на 2 броя лицензи за Adobe Acrobat XI Pro или еквивалент”.
Поръчката включва три обособени позиции (лотове) както следва:
• Обособена позиция (Лот) № 1: Цялостно софтуерно поддържане на един сървър с Операционна Система за виртуализация ESX/ESXi и две виртуални машини на Linux, функциониращи в локалнaта мрежа на Възложителя.
• Обособена позиция (Лот) № 2: Поддръжка и обслужване на счетоводни софтуерни продукти – модул „АС Фактуриране” и модул „Придобиване на Дълготрайни активи” на „Алгос” ООД.
• Обособена позиция (Лот) № 3: Закупуване на 2 броя лицензи за Adobe Acrobat XI Pro или еквивалент. По отношение на лот 3, участникът трябва да достави 2 броя пълни лицензи Adobe Acrobat XI Pro или еквивалент с всички описани функции на софтуера, съгласно Техническата спецификация от документацията за участие, без да е необходимо Възложителят да заплаща последващи месечни вноски, цени за актуализиране (upgrade) и други подобни за същият софтуер – Adobe Acrobat XI Pro или еквивалент.
Един участник може да подаде оферта за един лот, за повече от един лот или за всички лотове.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72267000, 48328000Описание:
Услуги по поддържане и ремонт на софтуер
Софтуерни пакети за обработка на изображения

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката включва три обособени позиции (лотове), описани в т. “Кратко описание” по-горе.
Услугите се осъществяват на място при Възложителя или по отдалечен път (през Интернет, в някои случаи по телефона).
Конкретният обем на услугите е посочен в Техническата спецификация на Възложителя за съответния лот. Виж документацията за участие, публикувана в Профила на купувача.
Прогнозната стойност на поръчката по отделните лотове е: 2 700 лева без ДДС за лот 1; 1 300 лева без ДДС за лот 2;
1900 лева без ДДС за лот 3. Общо за всички лотове: 5900 лева без ДДС.
Посочените стойности са и максимални стойности на поръчката по отделните лотове. Оферти надвишаващи посочената стойност за съответния лот като обща цена за изпълнение на поръчката по съответния лот се отстраняват. Взема се предвид общата цена на офертата по съответния лот в лева без ДДС, съгласно образеца на ценова оферта.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

5900 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Услугите се осъществяват на място при Възложителя – сградата на БАН с адрес: Р България, гр. София, ул. “15 ноември” № 1 или в работните или други помещения на участника.

NUTS:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към участниците:
3.1. Участник в настоящата поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които лица отговарят на условията за участие съгласно настоящата документация.
3.1.1. Не може да участва в обществената поръчка физическо или юридическо лице, за което e налице: а) някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) – д) от Закона за обществените поръчки (ЗОП); б) някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
3.1.2. Не може да участва в обществената поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) – д) от ЗОП.
7.1.5. Изискване само за лот 1: Участникът в настоящата поръчка за лот 1 трябва да представи Декларация-Списък на лицата, които ще работят по поръчката за лот 1, с посочване на техните имена, образование и професионална квалификация под формата на придобити сертификати. От списъка трябва да е видно, че участникът за лот 1 разполага със следните специалисти:
• Сертифициран експерт по поддръжка на Unix и/или Linux платформи – най-малко 1 специалист;
• Сертифициран експерт по VMware Certified Professional 5 – Data Center Virtualization (VCP5-DCV) или еквивалент – най-малко 1 специалист.
7.1.6. Изискване само за лот 2: Участникът в настоящата поръчка за лот 2 трябва да представи официална писмена декларация, че има право да осъществява поддръжка и обслужване на счетоводни софтуерни продукти – модул „АС Фактуриране” и модул „Придобиване на Дълготрайни активи” на „Алгос” ООД. Към декларацията участникът трябва да приложи заверено копие от документ(-и) за придобити авторски или други права на интелектуална собственост върху счетоводни софтуерни продукти – модул „АС Фактуриране” и модул „Придобиване на Дълготрайни активи” на „Алгос” ООД или официално оторизационно(-и) писмо(-а) от притежателя(-ите) на тези права, че участникът има право да осъществява поддръжка и обслужване на тези софтуерни продукти.
7.1.7. Изискване само за лот 3: Участникът в настоящата поръчка за лот 3 трябва да представи официално оторизационно писмо от производителя на софтуера, който предлага (Adobe Acrobat XI Pro или еквивалентен софтуер), че има право да продава нови оригинални лицензи за Adobe Acrobat XI Pro или еквивалентен софтуер или да представи документ или препратка към Интернет страницата на производителя на софтуера, от където да е видно, че участникът е партньор, дистрибутор или пре-продавач (Re-seller) на предлагания софтуер (Adobe Acrobat XI Pro или еквивалентен софтуер).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Място за получаване на офертите: Деловодството на БАН, стая 116, Българска академия на науките, Р България, гр. София 1040, ул. “15 ноември” № 1. Дата, час и място на отваряне на офертите: 17.03.2015 г. (вторник), 10:00 часа в сградата на Българска академия на науките, Р България, гр. София 1040, ул. “15 ноември” № 1, стая 102.
Посочената по-горе в Раздел III прогнозна стойност от 5900 лева е без ДДС. Това е прогнозната и максимална стойност на поръчката за всичките три лота общо. Прогнозните стойности за отделните лотове са посочени в т. “Количество или обем” от Раздел III.
Настоящата публична покана е публикувана и на Интернет страницата на Възложителя – Българска академия на науките – http://www.bas.bg/, рубрика ‘Профил на купувача’, под-рубрика „Обществени поръчки и публични покани, открити през 2015 г.”. Виж адреса на профила на купувача по-горе. На същото място е публикувана и документацията към публичната покана, съдържаща указанията и изискванията за изпълнение на поръчката, техническите спецификации за възлагане на поръчката по отделните лотове, образците на документи за попълване, допълнителни подробности относно условията за участие както и проектите на договори по отделните лотове.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/03/2015