Предмет на настоящата поръчка е доставка на хранителни продукти, за нуждите на ЦДГ „ ПРОЛЕТ” – гр. Панагюрище,[…]

BG-ПАНАГЮРИЩЕ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ, УЛ. КРЪСТЬО ГЕШАНОВ № 8, За: АНЕТА САПУНДЖИЕВА, РБЪЛГАРИЯ 4500, ПАНАГЮРИЩЕ, Тел.: 0357 62841, E-mail: prolet_pshe@abv.bgМясто/места за контакт: ЦДГ ПРОЛЕТИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.prolet-pan.org.Адрес на профила на купувача: www.prolet-pan.org.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е доставка на хранителни продукти, за нуждите на ЦДГ „ ПРОЛЕТ” – гр. Панагюрище, след предварителни заявки, по обособени позиции: № 1 месо, мляко, риба, месни и млечни продукти, № 2 плодове, зеленчуци и консерви, № 3 други хранителни продукти и № 4 хляб и хлебни продукти.. Доставките ще се извършват в срок до 24 часа след подаване на заявка от Възложителят.Продуктите се доставят на адреса на ЦДГ „ПРОЛЕТ” – гр. Панагюрище: ул. „Кръстьо Гешанов” №8, с транспорт на Изпълнителя. Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите , както и представяне на оферти за отделни обособени позиции.Оферта могат да подадат всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения.Допуска се използването на подизпълнител. Срокът на валидност на офертите е 90 /деветдесет/ календарни дни
Желаещите да участват в процедурата за възлагане на поръчката подават лично или чрез упълномощено лице или по пощата с обратна разписка офертите на адреса на Възложителя: гр. ПАНАГЮРИЩЕ, ул. „Кръстьо Гешанов” №8 в срок до 16,00 часа на 17.03.2015 г.
Получаването, разглеждането и оценяването на офертите се извършва от длъжностни лица, определени от Възложителят със заповед.
Гаранцията за изпълнение на договора може да бъде депозит или банкова гаранция и е в размер на 450лв. / четиристотин и петдесет лв./ от прогнозната стойностна на поръчката без ДДС. Срокът за изпълнение на поръчката е 12/дванадесет/ месеца,от датата на сключване на договор.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000, 15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000, 15800000Описание:
Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Различни хранителни продукти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата на отделните продукти и периодичността на доставка,са разписани подробно в Спецификация, в раздел „1.Предмет на поръчката”от документацията на поръчката

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

22000 CZK

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦДГ ПРОЛЕТ УЛ. КРЪСТЬО ГЕШАНОВ №8

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Количествата на отделните продукти и периодичността на доставка,са разписани подробно в Спецификация, в раздел „1.Предмет на поръчката”от документацията на поръчката

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всички документи свързани с настоящата публична покана, са достъпни на интернет страницата на ЦДГ „ Пролет” – www.prolet-pan.org

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2015