Предмет на обществената поръчка е доставката на медицински[…]

BG-гр.Варна ул.Мир №1

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СБАГАЛ Майчин дом ЕООД, гр.Варна ул.Мир №1, За: д-р Максим Исак яков, България 9000, гр.Варна ул.Мир №1, Тел.: 052 383850, E-mail: maichindom.varna@gmail.com, Факс: 052 383858Място/места за контакт: гр.Варна ул.Мир №1Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.maichindom-varna.com/.Адрес на профила на купувача: http://www.maichindom-varna.com/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка е доставката на медицински консумативи за нуждите на СБАГАЛ „Майчин дом” ЕООД.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33140000Описание:
Медицински консумативи

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Процедурата обхваща 8 броя обособени позиции, които съдържат номенклатурни единици.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

53873 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Варна ул.Мир №1

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Оферти могат да се подават за една, няколко или всички обособени позиции.Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички номенклатурни единици, съдържащи се в тази обособена позиция.Офертата трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик и да съдържа следните документи:
1.Списък на документите съдържащи се в офертата /по образец/.
2.Представяне на участника /по образец/.
3.Техническo предложение за изпълнение на поръчката /по образец/.
4.Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС. /по образец/
5.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП. /по образец/
6.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП. /по образец/
7. Декларация за срок на валидност на офертата /по образец/
Когато участник в процедурата ще използва подизпълнители се прилагат:
– Документ по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква “а” от ЗОП;
– Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС;
за всеки от тях.
– Декларация за съгласие за участие като подизпълнител/по образец/
8.Декларация, съгласно чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане условията на проекта на договор/по образец/
9.Ценово предложение за изпълнение на поръчката с приложение към него /по образец/, на хартиен и електронен носител (CD).
10. Декларация по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП /по образец/
Участниците следва да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП. Възложителят няма да сключи договор с участник, който не отговаря на на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП.
11.Доказателства за техническите възможности на участниците по чл.51 от ЗОП, както следва:
11.1.Сертификат ISO 9001:2008 на участника с обхват предмета на поръчката.
11.2.Сертификати за качество и произход /в това число валидни сертификати ISO 9001:2008 и ISO 13485:2003 на производителя или еквиваленти/ на медицинските консумативи.
11.3.Разрешение за търговия на едро с медицински изделия по реда на ЗМИ, което разрешение да не изтича по време на срока на приключване на доставката и времето, за което ще се използват медицинските консумативи.
11.4.Предлаганите консумативи следва да имат нанесена „СЕ” маркировка, удостоверяваща, че съответствието им със съществените изисквания е било оценено по приложимите процедури за оценяване на съответствието
11.5.Каталог на производителя на предлаганите медицинските консумативи, придружен със снимков материал, от който да е видно съответствието на предлаганите специфични консумативи с изискванията на Възложителя, заложени в техническата спецификация. В каталога изрично да са посочени номерата на обособените позиции и съответните номенклатурни единици. Комисията назначена от Възложителя има право да изисква мостри от предложените медицински консумативи.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие е публикувана на профила на купувача, както и може да бъде получена след заявка на e-mail: maichindom.varna@gmail.bg Отварянето на офертите ще се състои на 23.03.2014 г., 11:00 ч. в сградата на СБАГАЛ “Майчин дом” ЕООД, Варна, ул. “Мир” №1, заседателна зала . Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица. Всяка кореспонденция, отправена от възложителя до участника ще бъде считана за редовно връчена, когато е изпратена на е-mail адрес, факс, пощенски адрес или получена лично срещу подпис.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015