„Осигуряване на нощувки и храна на участници в Международен[…]

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. Цар Освободител №1, За: Ваня Шишкова, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611223, E-mail: g_tujarova@abv.bg, Факс: 044 662350Място/места за контакт: Община СливенИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-009.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Осигуряване на нощувки и храна на участници в Международен детски фолклорен танцов фестивал”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55110000, 55130000Описание:
Услуги по хотелско настаняване
Други хотелиерски услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предмета на поръчката включва нощувки за датите 21, 22, 23, 24 и 25 май 2014 година, включително и хранене както следва: 21 май – вечеря, 22 май – закуска, обяд и вечеря, 23 май – закуска и обяд, 24 май – закуска и вечеря, 25 май – закуска, обяд и вечеря и 26 май- закуска.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Настаняването на участниците ще бъде съобразено със следните условия:
-групите да бъдат настанени в рамките на града;
-всяка от групите се състои от по 32 участника (деца на възраст от 8 до 14 години и техните ръководители);
-не се допуска разделяне на участниците от една група;
-нощувки на датите – 21, 22, 23, 24 и 25 май 2015 година;
-децата, участниците във фестивала да бъдат настанявани по 2-ма максимум 3-ма в стая;
-предварителната програма на фестивала предвижда храненето както следва: 21 май – вечеря, 22 май – закуска, обяд и вечеря, 23 май – закуска и обяд, 24 май – закуска и вечеря, 25 май – закуска, обяд и вечеря и 26 май- закуска. Храненето на участниците ще се извършва по меню посочено в Техническата спецификация – Приложение № 1 към документацията за участие.
-цената за пълен пансион (нощувка и храна – закуска, обяд и вечеря) за 1 (един) участник на ден не може да надвишава 50,00 лева (петдесет лева), с 9 % ДДС.
В офертата си всеки участник представя следните документи:1. Данни за лицето, което прави предложението – Образец № 1;
3.2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ – споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка;
2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3. Техническо предложение – Образец № 2;4. Ценово предложение – Образец № 3;5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4, от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.6. Заверено копие на удостоверение за категоризация на средството за подслон или мястото за настаняване;Минимални изисквания: Средствата за подслон и местата за настаняване трябва да притежават категория най-малко „една звезда”.7.Декларация за капацитета на средството за подслон или мястото за настаняване и има ли прилежащо към него заведение за хранене – свободна форма; Минимални изисквания: Средството за подслон и мястото за настаняване трябва да притежава най – малко 32 свободни места за настаняване, през периода 21-25 май 2015 г. (включително) и прилежащо към него заведение за хранене.8. Заверено копие на застраховка „Злополука на гости на хотела”;9. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите – свободни форми.Забележка: Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ – свободна форма удостоверяващ обстоятелството.10. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – Образец № 5;11. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.Продължава в “Допълнителна информация”

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предложена цена К1 – 50 точки;
2. Срок за настаняване на група от 32 лица К2- 25 точки;
3. Срок за реакция, след уведомяване за нередност К3 – 25 точки.
Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула:
К = К1+ К2 + К3, където
Показател К1 – „Предложена цена” – тежест 50 точки (максималният брой точки по този показател е 50 точки), определен по следната формула:
ПЦ (минимум лева)
К1 = —————————- * 50
ПЦ (участник)
където „ПЦ (минимум лева)” е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на поръчката, а „ПЦ (участник)” е предложената обща цена от оценявания участник по този показател. Участникът с най-ниска предложена обща цена получава най-висок брой точки, а за всеки следващ участник броя точки се намалява съобразно стойностите, определени по цитираната формула.
Показател К2 – Срок за настаняване на група от 32 лица – тежест 25 (максималният брой точки по този показател е 25 точки), определен по следната формула:
Ср. н. гр. мин.
К2 = ——————————- * 25
Ср. н. гр. участник
където: Ср.н. гр. мин. е най-краткият предложен срок за настаняване на група от 32 лица, а Ср.н. гр. участник е предложеният срок за настаняване на група от 32 лица, от оценявания участник. Участникът, предложил минимален срок за настаняване на група от 32 лица, получава максимален брой точки, а за всеки следващ участник броят точки се определя съобразно съотношението между стойностите, определени по цитираната формула.
Показател К3 – Срок за реакция, след уведомяване за нередност – тежест 25 (максималният брой точки по този показател е 25 точки), определен по следната формула:
Ср. р. мин.
К3 = ——————————- * 25
Ср. р. участник
където: Ср. р. мин. е най-краткият предложен срок за реакция, след уведомяване за нередност, а Ср. р. участник е предложеният срок за реакция, след уведомяване за нередност, от оценявания участник. Участникът, предложил минимален срок за реакция, след уведомяване за нередност, получава максимален брой точки, а за всеки следващ участник броят точки се определя съобразно съотношението между стойностите, определени по цитираната формула.
Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Максималният брой точки, който може да получи един участник е 100. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от “Изисквания за изпълнение на поръчката”: 12.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка:Към документацията е приложен Проект на договор-Образец №6,който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3.5, т.3 Съдържание на офертата, от документацията за участие.Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3 Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1 и т. 2, от ЗОП. Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.Срокът на валидност е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със средства от общинския бюджет.Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите: 20.03.2015 г., 15:30 часа, в стая № 233, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1.
Сключване на договор:1. Договори за изпълнение на горецитираната поръчка ще се сключат както следва: с класирания на първо място участник до изчерпване на капацитета на местата за настаняване, с класирания на второ място до изчерпване на капацитета на местата за настаняване и т.н. до пълното осигуряване на места за настаняване на всички участници в Международния детски фолклорен танцов фестивал.Забележка: При определяне на капацитета на местата за настаняване следва да се има предвид, че една група се състои от 32 лица и трябва да се настани в едно средство за подслон или място за настаняване. Не се допуска настаняването на една група в две и повече средсдтва за подслон или места за настаняване.
2.Възложителят може последователно да предложи сключване на договор с участник, класиран на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора:2.1.откаже да сключи договор;2.2.не представи някой от документите по т. 3;2.3.не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ до б. „д“ или ал. 5 от ЗОП.3.Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. “а” до б. “д” от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.
Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка,приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg-Профил на купувача – http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-009.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015