Доставка на резервни части и автомобилни гуми за автопарка, съобразно нуждите на община Камено по следните обособени[…]

BG-Камено

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Камено, ул. Освабождение №101, За: инж.Тодор Петров-зам.кмет, Р България 8120, Камено, Тел.: 05515 2093, E-mail: obshtina@kameno.bg, Факс: 05515 2480Място/места за контакт: Общинска администрацияИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kameno.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.kameno.bg/bg/public-orders/51-ПУБЛИЧНА%20ПОКАНА%20Доставка%20на%20резервни%20части%20и%20автомобилни%20гуми%20за%20автопарка,%20съобразно%20нуждите%20на%20община%20Камено%20по%20следните%20обособени%20позиции:%20обособена%20позиция%201%20–%20резервни%20части%20и%20обособена%20позиция%202%20–%20автомобилни%20гуми.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на резервни части и автомобилни гуми за автопарка, съобразно нуждите на община Камено по следните обособени позиции: обособена позиция 1 – резервни части и обособена позиция 2 – автомобилни гуми

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34300000Описание:
Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Техническата спецификация и количествата са посочени в документацията за участие

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

51165 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Камено – БКС

NUTS:

BG34

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставка на резервни части на изброените модели автомобили:

КАМАЗ 55111;
МАН СМЕТОСЪБИРАЧ;
ШКОДА МАДАРА;
ШКОДА ЛИАЗ БОБЪР;
ШКОДА ФАБИЯ;
БАГЕР ЮМЗ;
БАГЕР ХИДРОМЕК;
ШАСИ САМОХОДНО;
АВТОБУС ХЮНДАЙ;
АВТОБУС ОТОЙОЛ;
ФОРД ТРАНЗИТ;
ФОРД КАРГО;
ВИШКА МЕРЦЕДЕС.

Списъкът с изброените автомобили е към момента на откриване на процедурата и ще бъде в процес на допълване при евентуално закупуване на нови автомобили за автопарка на общината. Основните видове авточасти, които ще бъдат закупувани от възложителя, са описани по вид по-долу в спецификацията, като списъкът ще е предмет на допълване и разширяване в процеса на заявяване на частичните доставки, предвид голямата номенклатура от резервни части.
Участниците да предложат единични цени за всяка позиция от спецификацията. При възможност да се представят и разширени списъци с цени на авточасти за описаните модели автомобили. Цените следва да са без ДДС в български лева.
Изисквания за качество
Изделията да отговарят на БДС и/или съответните европейски норми. Да са придружени със сертификат за качество и произход.
Участниците да посочат гаранционните условия за изделията.
Сертификат за гаранция от производителя на резервни части.
Сертификат за представителство на производителя.
Сертификат ISO 9001 на производителя.
Сертификат за изградена система за управление на качеството ISO 9001 отговарящ на предмета на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощено от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015