Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания за изпълнение на поръчката – съгласно Техническата[…]

BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свищов, ул. Цанко Церковски №2, За: Даниела Станкова – Нач. отдел ОП, Мирослава Иванова – ст. експерт ОП, Цветелина Георгиева – ст. експерт ОП, Република България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504Място/места за контакт: Община СвищовИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svishtov.bg/.Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=34.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания за изпълнение на поръчката – съгласно Техническата спецификация, част от документацията за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64200000Описание:
Далекосъобщителни услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност и максимален разполагаем финансов ресурс на обществената поръчка: в размер до 26 000 лв. (словом: двадесет и шест хиляди лева) без ДДС и е разпределена, както следва:
За общинската администрация – 14 000 лв. (словом: четиринадесет хиляди лева) без ДДС;
За Общинска служба „Социални дейности” – 4800 лв. (словом: четири хиляди и осемстотин лева) без ДДС;
За Звено „Образование” към Отдел „Образование и Култура” – 3940 лв. (словом: три хиляди деветстотин и четиридесет лева) без ДДС;
За Звено „Култура” към Отдел „Образование и Култура” – 1120 лв. (словом: хиляда сто и двадесет лева) без ДДС;
За ОП „Чистота – Свищов” – 330 лв. (словом: триста и тридесет лева) без ДДС;
За ОП „Пазари – Свищов” – 600 лв. (словом: шестстотин лева) без ДДС;
За ОП „Обреди – Свищов” – 1210 лв. (словом: хиляда двеста и десет лева) без ДДС.
Източник на финансиране: Бюджета на Община Свищов и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

26000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на Република България и чужбина

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предварителни условия за участие и изисквания към участниците.
Участникът да отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки.
1. Не може да участва във възлагането на поръчката лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:
а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК;
б) при който лице по чл.47, ал.4 от ЗОП, е свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
*** “Свързани лица” по смисъла на § 1, т.23а, от допълнителните разпоредби на ЗОП са: роднини по права линия без ограничения; роднини по съребрена линия – до четвърта степен включително, роднините по сватовство – до втора степен включително, съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство, съдружници лицата едното от които участва в управлението на дружеството на другото, дружество или лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите издадени с право на глас в дружеството.
в) е сключило договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
*** Когато участниците са юридически лица изискванията на буква а) се прилагат, както следва:
1. при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец – за физическото лице – търговец;
7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват кандидата или участника;
8. в случаите по т. 1 – 7 – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.
2. Когато участникът предвижда участието на подизпълнител при изпълнение на поръчката, изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителя.
3.Участникът да притежава валидно към момента на подаване на офертата, и за целия срок на договора разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга, издадено от Комисията за регулиране на съобщенията.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

критерий „Икономически най-изгодна оферта”,КО = П1+П2+П3+П4+П5+П6+П7+П8
1. Обща месечна абонаментна такса за всички телефонни и ISDN постове – П1 – максимален брой точки 10. Метод на изчисление: П1 = П1 мин./ П1 оц. х 10
П1 мин. – предложена минимална обща месечна абонаментна такса за всички телефонни и ISDN постове от даден участник.
П1 оц. – предложена обща месечна абонаментна такса за всички телефонни и ISDN постове от оцен. участник.
2. Общ брой безплатни минути месечно за селищни, междуселищни и мобилни разговори към всички национални фиксирани и мобилни мрежи – П2 – максимален брой точки 15
Метод на изчисление: П2 = П2 оц./ П2 макс. х 15
П2 оц. – предложен общ брой безплатни минути месечно за селищни, междуселищни и мобилни разговори към всички национални фиксирани и мобилни мрежи от оцен. участник.
П2 макс. – максимално предложен общ брой безплатни минути месечно за селищни, междуселищни и мобилни разговори към всички национални фиксирани и мобилни мрежи от даден участник.
3. Средно аритметична цена на минута изходящ селищен разговор на 1 бр. телефонен пост към национални фиксирани мрежи извън безплатните минути – П3 – максимален брой точки 15
Метод на изчисление: П3 = П3 мин./ П3 оц. х 15
П3 мин. – предложена минимална средно аритметична цена на минута изходящ селищен разговор на 1 бр. телефонен пост към национални фиксирани мрежи извън безплатните минути от даден участник.
П3 оц. – предложена средно аритметична цена на минута изходящ селищен разговор на 1 бр. телефонен пост към национални фиксирани мрежи извън безплатните минути от оцен. участник.
4. Средно аритметична цена на минута изходящ междуселищен разговор на 1 бр. телефонен пост към национални фиксирани мрежи извън безплатните минути – П4 – максимален брой точки 10. Метод на изчисление: П4 = П4 мин./ П4 оц. х 10
П4 мин. – предложена минимална средно аритметична цена на минута изходящ междуселищен разговор на 1 бр. телефонен пост към национални фиксирани мрежи извън безплатните минути от даден участник.
П4 оц. – предложена средно аритметична цена на минута изходящ междуселищен разговор на 1 бр. телефонен пост към национални фиксирани мрежи извън безплатните минути от оцен. участник.
5. Средно аритметична цена на минута изходящ разговор на 1 бр. телефонен пост към национални мобилни мрежи, извън безплатните минути – П5 – максимален брой точки 10
Метод на изчисление: П5 = П5 мин./ П5 оц. х 10
П5 мин. – предложена минимална средно аритметична цена на минута изходящ разговор на 1 бр. телефонен пост към национални мобилни мрежи, извън безплатните минути от даден участник.
П5 оц. – предложена средно аритметична цена на минута изходящ разговор на 1 бр. телефонен пост към национални мобилни мрежи, извън безплатните минути от оцен. участник.
6. Цена на минута изходящ разговор на 1 бр. телефонен пост между фиксираните номера на Възложителя – П6 – максимален брой точки 10. Метод на изчисление: П6 = П6 мин./ П6 оц. х 10
П6 мин. – предложена минимална цена на минута изходящ разговор на 1 бр. телефонен пост между фиксираните номера на възложителя от даден участник.
П6 оц. – предложена цена на минута изходящ разговор на 1 бр. телефонен пост между фиксираните номера на възложителя от оцен. участник.
7. Цена на минута за международни разговори в страни от ЕС към фиксирани мрежи – П7 – максимален брой точки 10. Метод на изчисление: П7 = П7 мин./ П7 оц. х 10
П7 мин. – предложена минимална цена на минута за международни разговори в страни от ЕС към фиксирани мрежи от даден участник.
П7 оц. – предложена цена на минута за международни разговори в страни от ЕС към фиксирани мрежи от оцен. участник.
8. Оценка на техническите възможности на фиксираната мрежа на участника – брой георгафски номера – П8 – максимален брой точки 20
Метод на изчисление: П8 = П8 оц./ П8 макс. х 20
П8 оц. – притежавани географски номера от оцен. участник.
П8 макс. – най-голям брой притежавани географски номера от даден участник.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Община Свищов на адрес гр. Свищов 5250, ул. “Цанко Церковски” №2, всеки работен ден до датата и часа посочени в публичната покана.
Документацията за участие в процедурата може да бъде намерена на интернет адреса на Възложителя www.svishtov.bg в раздел “Профил на купувача” (Обществени поръчки).
Отварянето на офертите ще се извърши на 17.03.2015 г. в 10.00 часа в Зала №1 на административната сграда на Община Свищов на ул. „Цанко Церковски” №2.
Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2015