„Изработка, доставка и монтаж на врати и витрини“, в три лота: Лот 1: Изработка, доставка и монтаж на врати за сградата[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ (НЕК) ЕАД, ул. Веслец № 5, За: По процедурата – Павлина Павлова, тел. 02 9263 502; по технически въпроси -Десислава Зарева, тел. 02 9263 478, Р България 1022, София, Тел.: 02 9263502, E-mail: ppavlova@nek.bg, Факс: 02 9263650Място/места за контакт: Управление Обществени поръчки и договориИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nek.bg.Адрес на профила на купувача: http://nek.bg/index.php/bg/profil-na-kupuvacha/publichni-pokani/282-15rpa19a014.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изработка, доставка и монтаж на врати и витрини“, в три лота:
Лот 1: Изработка, доставка и монтаж на врати за сградата на НЕК ЕАД-ЦУ, ул. „Веслец“ №5, гр. София
Лот 2: Изработка, доставка и монтаж на врати и витрини за ПОК „Енерго“, к.к. Пампорово
Лот 3: Изработка, доставка и монтаж на врати за ВЕЦ „Тешел“, с. Борино, област Смолян

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44221000Описание:
Прозорци, врати и свързани с тях изделия

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническите спецификации, част от условията за участие.
Прогнозна стойност за ЛОТ 1: 8500 лв. без ДДС; ЛОТ 2:13 500 лв. без ДДС; ЛОТ 3:2840 лв. без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

24840 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За ЛОТ 1 -НЕК ЕАД-ЦУ, гр. София; За ЛОТ 2- ПОК “Енерго” Пампорово; Лот 3-ВЕЦ “Тешел”, с. Борино, обл. Смолян

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Документи, представяни от участника :
1. Представяне на участника (по образец);
2. Декларация от участника за участие на подизпълнител (по образец);
3. Декларация за съгласие за участие от подизпълнител/и (ако е приложимо).
4.Техническо предложение, изготвено в съответствие с изискванията на Възложителя(по образец);
5. Ценово предложение, съгласно приложения образец, с приложена ценова таблица. Общата стойност на ценовата оферта се посочва с цифри и се изписва с думи.
6.Валидно становище за допустимост, издадено от Главна дирекция „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” към МВР за метални и алуминиеви димоуплътнени, пожароустойчиви конструкции.
7.Сертификат за внедрена БДС EN ISO 9001:2008 Система за управление на качеството, издаден на името на участника, с обхват- производство и монтаж на дограма или търговия или еквивалент.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Методика за оценка на офертите
Показатели и относителната им тежест.
Офертите, които отговарят на условията и изискванията на Възложителя, се класират на база икономически най-изгодна оферта по следните показатели и техните коефициенти на тежест (к.т):

№ Наименование Коефициент на тежест (к.т)
Показател 1. Обща цена (ЦО) 0.50
Показател 2. Гаранция на дограмата (ДО) 0.30
Показател 3. Срок за изпълнение на работите (РА) 0.20

КО – комплексна оценка – се определя чрез изчисляване по следната формула:

КО = 0,50*ЦО + 0,30*ДО + 0,20*РА
на базата на стойностите на долупосочените показатели:

ЦО – Обща цена – оценка в точки от 0 до 100. Максимален брой точки ще получи участникът предложил най-ниска цена, съгласно количествено-стойностната сметка (КСС) за съответната обособена позиция. Оценката на останалите участници се определя чрез изчисляване по следната формула:

най-ниска предложена цена
ЦОi= ————————————— *100
цена в i-тата оферта

ДО – Гаранция на дограмата – оценка в точки от 0 до 100. Максимален брой точки – 100, ще получи участникът предложил най-дълъг гаранционен срок на дограмата (ГСД). Оценката на останалите участници се определя чрез изчисляване по следната формула:
най-дълъг гаранционен срок на дограмата ГСД
ДОi= ——————————————- *100
ГСД в i-тата оферта

Ако Участниците са предложили повече от 10 години гаранционен срок на дограмата във формулата по-горе за „най-дълъг гаранционен срок на дограмата“ се приема 10 години.

РА – Срок за общо изпълнение на работите – оценка в точки от 0 до 100. Максимален брой точки ще получи участникът предложил най-кратък срок за изпълнение (СИР). Оценката на останалите участници се определя чрез изчисляване по следната формула:

най-кратък срок за изпълнение СИР
РАi= ————————————————–*100
СИР в i-тата оферта

При установяване на аритметична грешка между единична и обща цена, за валидна се счита единичната цена и въз основа на нея и зададеното количеството се изчислява общата цена.
При установяване на грешка между число, записано с цифри и с думи, за валидно се приема словесното изражение на стойностите.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Условията за участие и образците на документите са публикувани на Интернет адреса на НЕК ЕАД, посочен в настоящата покана.
2.При подаване на офертата участникът може с декларация (свободен текст) да посочи коя част от представената от него оферта има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива.
3.Комисията отваря офертите на 17.03.2015 г. от 10:00 часа. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2015