„Ремонт/ реконструкция/ обновяване в съществуващ сграден фонд /първи и втори етаж/ и промяна на предназначението[…]

BG-Луковит

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: гл. експерт ППОП А.Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014Място/места за контакт: Община ЛуковитИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lukovit.bg.Адрес на профила на купувача: www.op.lukovit.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Ремонт/ реконструкция/ обновяване в съществуващ сграден фонд /първи и втори етаж/ и промяна на предназначението му в Дневен център за деца с увреждания, в УПИ ІІ, кв. 26, ул. „Христо Ботев“ № 26, гр. Луковит “

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45215220, 45215221Описание:
Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на заведения за социални грижи без настаняване
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на дневни центрове за грижи

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Реконструкцията обхваща сутерен, първи и втори етаж на съществуващата сграда, планиране на дворното пространство и проект за ограда от северозападната и югозападната страна на имота. Както и изграждане на нов подход от югозапад до първо ниво чрез рампа съобразно с Наредба №4/01.07.2009 г. Целта на реконструкцията е промяната на конфигурацията на помещенията на съответните етажи с минимална интервенция. Обособяване на отвори в неносещи преградни зидове, както и изграждане на нови. Проектът включва подмяната на електро и ВиК инсталации, внедряването на мерки за енергийна ефективност, както и изграждането на нови укрепващи елементи в зоната на обособените отвори на първи и втори етаж. Предвижда се топлоизолация 5см XPS по тавана на сутерена.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

216000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Луковит, Община Луковит

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В случай, че участникът участва като Обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в Обединението следва да са сключили споразумение (или еквивалентен договор/документ). Споразумението, респективно – съответния документ за създаване на Обединението за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие и в текста му задължително да се съдържа посочване на: (1) представляващият Обединението; (2) Възложителя и (3) обществената поръчка, за участие в която се обединяват.
Споразумението (съответния документ за създаване на Обединението) трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:
6.2.1. всички членове на Обединението са отговорни солидарно – заедно и поотделно, за изпълнението на договора.
6.2.2. всички членове на Обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.
6.2.3. е направено разпределение на дейностите между отделните членове на Обединението, с ясно и конкретно посочване на обекта/ите и/или дейностите/или частта/частите от проекта, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за изпълнение на обществената поръчка. При разпределянето на дейностите, свързани с осъществяване на строително-монтажните такива от обекта на поръчката, това разпределение следва да съответства на професионалната квалификация (според условията за вписване в Централния професионален регистър на строителя и категорията на обекта по смисъла на чл. 137 от ЗУТ) на участниците, които ще вземат участие в съответните строително-монтажни работи. Участниците в Обединението трябва да определят едно лице, което да го представлява при провеждането и за целите на обществената поръчка. Не се допускат промени в състава на Обединението след подаването на офертата. Участникът трябва да покаже в офертата си съответствие със следните минимални условия на Възложителя: 8.1. Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Р. България, за изпълнение на строежи V-та (пета) категория, по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б” от ЗУТ и чл. 8, ал. 2, т. 3 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.8.2. Участникът следва да докаже, че през предходните 5 (пет) години, считано до датата на подаване на офертата, има успешно изпълнени минимум два договора за строителство, с предмет еднакъв или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. Под строителство със сходен предмет се разбира ремонт и/или реконструкция на сграда или обособена част от сграда. 8.3. Участникът трябва да предложи инженерно-технически състав, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на обществената поръчка, пряко ангажиран за изпълнението на строителството, а именно: 8.3.1. Ръководител обект/Технически ръководител, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: а) да има минимум завършено образование съгласно изискванията на чл. 163а на ЗУТ или еквивалентно в случай на чуждестранен участник. Технически правоспособни са лицата, получили дипломи от акредитирано висше училище с квалификация “строителен инженер”, “инженер” или “архитект”, както и лицата със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите “Архитектура и строителство” и “Техника”. б) има минимум 3 години професионален опит в областта на строителството. 8.3.2. Координатор по безопасност и здраве, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: а) има най-малко 2 (две) години професионален опит в областта на безопасността и здравето при работа. б) има валиден към датата на подаване на офертата сертификат за преминат курс за здравословни и безопасни условия на труд и/или еквивалентен документ. Пояснение: Участник в обществената поръчка може да използва ресурсите на други физически и/или юридически лица при изпълнение на поръчката, прод. в разедел Допълн. информа

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка КО на всяко предложение се получава по формулата: КО = К1 + К2
Икономически най-изгодно предложение е получилото най-висока комплекс на оценка от максималния брой 100 точки.
1.К1 – СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – Максимален брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок за изпълнение – 40т. Точките на останалите участници се изразява в цифра като съотношение между срока за изпълнение от оценяваната оферта и предложения най-кратък срок за изпълнение, умножени с максималния брой точки 40.
К1 =(Q1 min/ Q1 x) x40, където Q1 х – срок от оценяваната оферта
Q1 min – най-краткия срок за изпълнение
40 е мах. брой точки по показателя
2.К2 – ЦЕНА – Максимален брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена- 60т. Точките на останалите кандидати се изразява в цифра представляваща съотношението между предложената най-ниска сума на единични цени от участник в процедурата към предложената сума на единични цени на оценявания участник, умножена с мах. Брой точки 60.
К2= (C min/ C х) x60 , където C min – минимално предложена цена
C х – цена от оценяваната оферта
60 е мах. брой точки по показателя
За нуждите на тази методика всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на съответната формула, се закръглят към втория знак след десетичната запетая.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

при условие че представи документи, доказващи, че има на свое разположение тези ресурси. 8.4. Участникът трябва да разполага с необходимото собствено или наето минимално строително оборудване, транспортни средства и механизация, които да позволяват изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, в съответствие с изискванията на техническите спецификации и количествената сметка, с приложени доказателства за собственост, респ. правното основание на което участникът ще ползва конкретно посоченото от него оборудване за срока на изпълнение на поръчката. 9. Участникът да има сключена „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ или /еквивалентен документ /за чуждестранно лице с минимален праг на застраховката, съответстващ на групата и категорията на обектите предмет на поръчката както и да бъде придружена с декларация от участника, че в случай, че по време на действие на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по-малък от срока за изпълнение на строителството. Професионалната дейност от застрахователната полица следва да отговаря на предмета на поръчката и категорията на строежите.10. Участникът следва да има: 10.1 Внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна с обхват, сходен с предмета на поръчката.10.2. Внедрена система ISO 14001:2004 или еквивалентна за опазване на околната среда с обхват, сходен с предмета на поръчката.10.3. Внедрена система OHSAS 18001:2007 или еквивалентна за здравословни и безопасни условия на труд с обхват, сходен с предмета на поръчката.Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка всеки участник, при който са налице условията на чл.47, ал.9 от ЗОП.Финансирането по настоящата публична покана ще се извърши от бюджета на Община Луковит за 2015г.
14.2. Междинни плащания до 80 % от стойността на договора: Възложителят, при поискване от Изпълнителя, заплаща на Изпълнителя междинни плащания на стойност не по-малко от 50 000 (петдесет хиляди) лева без включено ДДС, както и ДДС върху посочената сума, в случай че такъв е дължим, в срок до 5(пет) календарни дни след подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на извършената работа.Окончателно плащане в размер на разликата между цената на договора и общата стойност на действително извършените, измерени, одобрени и заплатени от Възложителя строителни работи.Срок на валидност на офертите: не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за получаването им.
Срокът за получаване на оферти е 17.00 ч. на 16.03.2015 г. Офертите да бъдат отворени на: 17.03.2015г. от 13:00ч. в Община Луковит, ул. “Възраждане” № 73, конферентна зала, ет. 4 при условията на чл.101г, ал.3 от ЗОП.От датата на публикуване на Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.ор.Lukovit.bg.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/03/2015