Комуникационно обслужване и поддръжка на уебсайт на университетска[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Болница Лозенец, ул. Козяк, №1, За: Григор Манчев, България 1407, София, Тел.: 02 9607270, E-mail: hq@uni-hospital.government.bg, Факс: 02 962/4771/Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.lozenetz-hospital.bg/.Адрес на профила на купувача: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=57&order_id=7.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Комуникационно обслужване и поддръжка на уебсайт на университетска болница „Лозенец“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79416000, 72413000Описание:
Услуги в областта на връзките с обществеността
Услуги по уебдизайн

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Комуникационно обслужване и поддръжка на уебсайт на университетска болница „Лозенец“

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

24000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания:
Представената оферта трябва да отговаря на изискванията на чл. 101в от ЗОП и на условията, посочени в настоящата покана и да съдържа най-малко:
1. Представяне на участника по образеца в Приложение № 2;
2. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал), когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалното му състояние, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата или съответен документ, съдържащ се в офертата и/или да представлява участника в обществената поръчка.
3. Декларации от подизпълнителя/ите, ако участникът е посочил, че ще използва подизпълнителя/ите, че са съгласни да извършат определения дял от поръчката по образеца в Приложение № 3.
4. Доказателства за техническите възможности и професионалната квалификация на участника:
4.1. Участниците трябва да имат опит по предмета на поръчката, като през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, са изпълнили минимум 3 /три/ договора в областта на комуникационното обслужване и поддръжката на уебсайт – обстоятелството се доказва с декларация по образеца в Приложение № 4. За изпълнените договори, участниците следва да представят удостоверения издадени от получателите на услугата или от компетентен орган, или да посочат публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.
4.2. Участниците следва да разполага със собствен екип за извършване на медиа мониторинг и уеб отдел за осъществяване на уеб поддръжката на сайта, който включва лица с висше образование в областта на информационните и комуникационни технологии, връзки с обществеността, графичен или уеб дизайн – обстоятелството се доказва с декларация свободен текст.
4.3. Участниците трябва да разполагат с екип от служители назначени на трудов договор към фирмата, които ще изпълняват поръчката, включващ:
– Ръководител – минимум 1 /едно/ лице с висше образование и минимум 10 /десет/ години опит в областта на комуникационно обслужване и връзките с обществеността;
– Експерт „Връзки с обществеността” – минимум 1 /едно/ лице с висше образование „Връзки с обществеността” и минимум 3 /три/ години опит в областта на комуникационно обслужване;
– Експерт „Графичен или уеб дизайн”– минимум 1 /едно/ лице, с висше инженерно образование и минимум 3 /три/ години опит в областта на комуникационното обслужване, уеб и графичен дизайн и поддръжка на уебсайт;
Обстоятелството се доказва с декларация по образеца в Приложение № 5. Към декларацията се представят в заверен препис с гриф „Вярно с оригинала” документи, доказващи завършена образователно-квалификационна степен на всеки от екипа служители и справка от счетоводството на участника, че екипът от служители, които ще изпълняват предмета на поръчката са назначени на трудов договор при участника и датата на назначаването. Документът се представя в оригинал и освен от счетоводител се подписва и от лице с представителна власт.
5. Декларация по чл.51а от ЗОП за ангажираност на експерт по образеца в Приложение № 6;
6. Декларация по чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5 от от ЗМИП по образеца в Приложение № 7;
7. Декларация по чл.6, ал.2 от от ЗМИП по образеца в Приложение № 8;
8. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици по образеца в Приложение № 9;
9. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образеца в Приложение № 10 от документацията.
10. Ценово предложение за изпълнение на поръчката по образеца в Приложение № 11 от документацията.
11. Проект на договор по образеца в Приложение № 12 от документацията.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

срок за реакция при кризисна ситуация -30 т.
предлагана месечна абонаментна цена за изпълнение на поръчката, без ДДС -70 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в един запечатан непрозрачен плик.
Документи се подписват от лицата представляващи участника или от изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица, което се прилага към офертата. Копията от документи се заверяват с “Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на участника.
Неподписани и/или незаверени докумени не се считат за част от офертата на участника.
При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, дата и час на получаване на участника се издава входящ номер. Оферти представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, или скъсан плик, не се приемат и не се разглеждат. Офертите се приемат в отдел „Деловодство и архив“ на Болница „Лозенец“, гр. София, ул. „Козяк“ № 1, всеки работен ден от 08.00 до 16.30 ч. на 17.03.2015г.
При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят най-късно на следващия ден ще публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

Офертите ще бъдат получени, разгледани на 18.03.2015г. от 10,00ч и оценени от назначена комисия от Възложителя , която съставя протокол и го представя на Възложителя за утвърждаване.

Допълнителна информация за изпълнение на поръчката, документацията, техническата спецификация, проекто-договор и образци на документи са публикувани на посочения интернет адрес на възложителя: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=57&order_id=7

С определения за изпълнител участник се сключва писмен договор. При сключване на договора, определеният за изпълнител участник представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП и Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2015