Наемане на строителни машини и оборудване с оператор при[…]

BG-Плевен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Електроенергиен системен оператор ЕАД МЕР Плевен, ул. Сторгозия № 28, За: Нина Първанова – по процедурни въпроси- 064 880 922, Р България 5800, Плевен, Тел.: 064 880922, E-mail: n.parvanova@pl.eso.bgИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tso.bg.Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=RjBZYlIzcnpVWkVYLzVZVHFUazV3RGNtMHpvQUVRdkdDV2ZUNTZnd29iaz0=.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Наемане на строителни машини и оборудване с оператор при аварийно- възстановителни работи по ВЛ ВН

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45500000Описание:
Услуги по даване под наем на строителни машини и оборудване, с оператор

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обектът на поръчката е подробно описан в Раздел І от приложенията към поканата

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Области Плевен, Велико Търново, Габрово, Монтана, Видин и Враца

NUTS:

BG3

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Срок на изпълнение на поръчката:2 години, считано от датата на влизане на договора в сила
2. Условия и начин на плащане: Плащането е съгласно условията на проекта на договор
3. Срок на валидност на офертата: минимум 60 календарни дни
Условия за участие – изискуеми документи и информация:
1. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.
2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП.
3. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП
4. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП
5. Техническо предложение
6. Ценово предложение
7. Всички други задължителни документи, посочени в приложенията към поканата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка по критерий икономически най- изгодна оферта представлява аритметичен сбор от точките, получени от участниците по двете позиции.
КОn = К1 + К2
където:
№ Показател Коефициент на тежест
1. К1 – срок за предоставяне на заявената механизация със съответните оператори; Кт =40
2. К2 – Обща предлагана цена, която е сбор от единичните цени за всяка позиция; Кт =60

• К1 –Точките на съответния кандидат се определят в съотношение към най-краткия срок за предоставяне на заявената механизация със съответните оператори, даден от участник по следната формула:
К1 = (К1min / К1n ) х Кт, където
К1min – е най-краткия срок за предоставяне на заявената механизация със съответните оператори, предложен от участник
К1n – е предложеният срок от n-тия участник;
Кт – Коефициент на тежест= 40

• К2 –Точките на съответния кандидат се определят в съотношение към най-ниската предложена обща цена от участник по следната формула:
К2 = (К2min / К2n ) х Кт, където
К2min – е най-ниската обща предлагана цена в лева без ДДС на участник;
К2n – е предложената обща цена на n-тия участник;
Кт – Коефициент на тежест= 60

Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки. Комплексните оценки на участниците се класират в низходящ ред.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Приложенията към поканата са публикувани в профила на купувача на адрес:https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=RjBZYlIzcnpVWkVYLzVZVHFUazV3RGNtMHpvQUVRdkdDV2ZUNTZnd29iaz0=
2. Дата, час и място на отваряне на офертите: Подадените оферти ще бъдат отворени публично на 13.03.2015 г., в 11,00 часа, в сградата на Възложителя на адрес: гр. Плевен, ул. „Сторгозия” № 28, ет. 2, Заседателна зала.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2015