АСУКВ е предназначена за контролиране на качеството на добиваните въглища според изискванията на клиентите,[…]

BG-Раднево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Мини Марица-изток ЕАД, ул. Георги Димитров №13, За: Даниел Демирев – експерт търговия, Цветан Вачовски – инженер автоматизация, Павел Карачолов – ръководител отдел Геоложки, Република България 6260, Раднево, Тел.: 0417 83305/3073/; 0147 83305/3275/; 0147 83305/3345/, E-mail: ddemireff@marica-iztok.com, Факс: 0417 83363Място/места за контакт: отдел Търговски, отдел Електрооборудване, отдел ГеоложкиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.marica-iztok.com.Адрес на профила на купувача: http://www.marica-iztok.com/bg/public_kof.php.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

АСУКВ е предназначена за контролиране на качеството на добиваните въглища според изискванията на клиентите, в режим on-line. Сервизната поддръжка е необходима за осигуряване на надеждна експлоатация на системата (с минимални прекъсвания в работата) и гарантиране на изискваната точност на измерванията. Технически изисквания и условия за изпълнение на поръчката са посочени в Приложение № 1, което може да бъде намерено в профила на купувача, посочен по-горе. Трябва да се участва за цялостно изпълнение предмета на поръчката.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50430000, 48921000Описание:
Услуги по ремонт и поддържане на прецизни уреди и апарати
Система за автоматизация

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно технически изисквания и условия за изпълнение на поръчката са посочени в Приложение № 1, което може да бъде намерено в профила на купувача, посочен по-горе.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

участъци добив на рудник „Трояново-1” , с. Трояново; рудник „Трояново-север”, с. Ковачево и рудник „Трояново-3”, с. Медникарово.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания към изпълнението: съгласно технически изисквания и условия за изпълнение – Приложение №1, което може да бъде намерено в профила на купувача, посочен по-горе в настоящата публична покана.
2. Срокове и начин на изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца от датата на сключване на договоp. Договорът ще бъде сключен с обща максимална стойност до 66 000,00 лева без ДДС в това число: месечни сервизни цени и вложени резервни части, консумативи и модули. Начина за изпълнение на дейностите е описан в Приложение № 1 – Технически изисквания и условия за изпълнение на поръчката, което може да бъде намерено в профила на купувача, посочен по-горе.
3. Условията на плащане: по банков път ежемесечно, въз основа на фактура-оригинал, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след датата на представяне на протоколи за извършени дейности.
4. Участниците да притежават и представят с офертата си следните копия на документи: Валидна лицензия за работа с уреди за технологичен контрол, използващи вградени източници на йонизиращи лъчения, издадена от Агенцията за Ядрено Регулиране; Индивидуални документи за правоспособност на своите сервизни техници и инженери за работа с уреди за технологичен контрол, използващи вградени източници на йонизиращи лъчения.
5. Не се позволя в офертата на участника да се представя повече от един вариант за изпълнение на поръчката.
6. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (свидетелство за съдимост – оригинал или нотариално заверено копие) и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. При наличие на някое от обстоятелствата, Възложителят не сключва договор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Източник на финансиране на поръчката: собствени средства. Офертата е по образец на Възложителя. В срок до 3 календарни дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, участниците могат да изискват от възложителя писмено разяснения по публичната покана и приложенията към нея. Въпросите следва да бъдат изпратени на факс: 0417/8 33 63. Писмените разяснения ще бъдат публикувани в профила на купувача. С публичното предоставяне на информацията се счита, че всички заинтересовани кандидати и участници са уведомени. Резултатите от работата на комисията ще бъдат публикувани в профила на купувача. Адрес за подаване на оферта: град Раднево 6260, ул. „Георги Димитров” № 13, „Мини Марица-изток” ЕАД, Регистратура на отдел “Търговски”, ет.6, стая 609. Офертата трябва да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик, на който да е обозначен адреса на подателя и предмета на поръчката. Отварянето на офертите ще се извърши публично на 24.03.2015 г. от 10:30 часа в заседателна зала на Възложителя (административна сграда, партер). На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/03/2015