Предмет на поръчката е доставката на оптични и токови преобразователи, описани по видове в Техническа спецификация,[…]

BG-Раднево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Мини Марица изтокЕАД, ул.Георги Димитров – №13, За: Росица Димитрова – експерт Търговия /инж.Динко Динев – инженер – автоматизация, отдел Електрооборудване, България 6260, Раднево, Тел.: 0417 83305/3109/; 0417 83305/3275/, E-mail: r_dimitrova@marica-iztok.com, Факс: 0417 83363Място/места за контакт: отдел „Търговски”, отдел „Електрооборудване”Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.marica-iztok.com.Адрес на профила на купувача: http://www.marica-iztok.com/bg/public_kof.php.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е доставката на оптични и токови преобразователи, описани по видове в Техническа спецификация, публикувана в профила на купувача.
Посочените количества са ориентировъчни и са съобразени със съществуващите преобразуватели, както и с предстоящите за изграждане системи за управление на багери и задвижващи станции в рудниците от комплекса. За някои от позициите количествата могат да се променят в зависимост от появилите се аварийни потребности на трите рудника.
Възложителят не е длъжен да заяви всички посочени количества. Същите ще се използват за целите на класирането – за формиране на общата стойност на спецификацията. По процедурата Възложителят ще сключи договор с обща стойност до 65 999.00 лв без ДДС, като в рамките на тази обща стойност Възложителят може да променя заявяваните количества по отделни видове преобразователи.
Техническите параметри и характеристики и изискванията към предмета и условията за изпълнение на поръчката са съгласно Техническата спецификация публикувана в профила на купувача и настоящата покана.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31710000Описание:
Електронно оборудване

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно Техническа спецификация, публикувана в профила на купувача

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65999 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

DDP склад на Възложителя в гр.Раднево – отдел Логистика и контрол, съгласно Инкотермс 2010

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания към изпълнението: съгласно Техническата спецификация, публикувани в профила на купувача.
Офертата трябва да съдържа всички посочени видове и количества преобразователи по предмета на процедурата.
2. Краен срок за изпълнение: до 24 месеца, считано от датата на подписване на договор до достигане на обща стойност от 65 999.00 лв без ДДС в зависимост от това, кое от събитията настъпи по-рано.
Доставките се извършват на базата на поръчки-спецификации, в които се посочват видовете и количествата на заявените изделия. Поръчките се изпращат по факс или с писмо от Изпълнителя от страна на Възложителя – отдел „Логистика и контрол”. Срок за изпълнение на всяка отделна поръчка – 21 (двадесет и един) календарни дни от получаването й от Изпълнителя.
3. Начин на фактуриране и плащане: Плащането се извършва до 30 (тридесет) календарни дни след датата на приемане на изделията, срещу представена фактура-оригинал и двустранно подписан приемо-предавателен протокол.
4. Не се позволява в офертата на участника да се представя повече от един вариант за изпълнение на поръчката.
5. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (свидетелство за съдимост-оригинал или нотариално заверено копие) и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. При наличие на някое от обстоятелствата, Възложителят не сключва договор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Финансирането е със собствени средства.
Офертата е по образец на Възложителя.
В срок до 3 календарни дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, участниците могат да изискват от възложителя писмено разяснения по публичната покана и приложенията към нея.
Въпросите следва да бъдат изпратени на факс: 0417 / 8 33 63. Писмените разяснения ще бъдат публикувани в профила на купувача. С публичното предоставяне на информацията се счита, че всички заинтересовани кандидати и участници са уведомени. Резултатите от работата на длъжностните лица ще бъдат публикувани в профила на купувача.
Адрес за подаване на оферта: град Раднево 6260, ул. „Георги Димитров” №13, „Мини Марица-изток”ЕАД, Регистратура на отдел “Търговски”, ет.6, стая 609.
Офертата трябва да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик, на който да е обозначен адреса на подателя и предмета на поръчката.Отварянето на офертите ще се извърши публично на 24.03.2015 г. от 9:00 часа в заседателната зала на Възложителя /административна сграда, партер/. На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/03/2015