„Доставка на канцеларски и офис материали за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология – БАН”,[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ИХИДРОЛОГИЯ – БАН, бул. Цариградско шосе № 66, За: Маргарита Петкова, Р. България 1784, София, Тел.: 02 4624630, E-mail: Margarita.Petkova@meteo.bg, Факс: 02 9880380Място/места за контакт: бул. Цариградско шосе № 66Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.meteo.bg.Адрес на профила на купувача: www.meteo.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на канцеларски и офис материали за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология – БАН”, част от средствата са по Проект „Danube Water integrated management” /WATER/ MIS ETC code 161 по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г. определен с Договор за субсидия № 43555/08.06.2012, както и други проекти.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22000000, 30199000, 22810000, 22850000Описание:
Печатни материали и свързани с тях продукти
Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
Регистри от хартия или от картон
Класьори и аксесоари за тях

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническото задание, в което са посочени прогнозни количества, неразделна част от конкурсните условия, които могат да бъдат намерени в Профила на купувача – www.meteo.bg.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

НИМХ-БАН, гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 66, и филиалите на НИМХ – БАН в гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Кюстендил, гр. Плевен

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всички изискванията за участниците се съдържат в документацията, побликувана на сайта на института в Профил на купувача.

Участниците трябва да имат изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, доставки, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката.
Участниците представят списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, заедно с доказателства за извършените доставки.
В списъка се посочва описание на изпълнените доставки, стойност в лева без ДДС, период на изпълнение (начална и крайна дата на изпълнение) и получател (наименование и адрес).
На основание чл. 51, ал. 4 от ЗОП доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя на доставката или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Крайната комплексна оценка (КО) е сбор от стойностите на оценките по двата посочени по-долу показателя, умножени по съответния коефициент на тежест:
КО на съответния участник = оценката по показател А1 х 60 % + оценката по показател А2 х 40 %
Показател А1 е предложената обща цена, представляваща сбор на произведенията на единичните цени по количествата на артикулите от Техническата спецификация в Приложение № 2.
Показател А2 е предложения процент отстъпка от цената на продуктите във фирмения каталог на участника извън артикулите от Техническата спецификация в Приложение № 2.

Оценката по показател А1 е с максимален брой точки 100 и с тежест 60 % като се изчислява както следва:

най-ниска обща цена, предложена от участник
Оценката по А1 = —————————————————————————— x 100;
предложена обща цена от участника,
чието предложение се разглежда

Оценката по показател А2 е с максимален брой точки 100 и с тежест 40 %,като се изчислява както следва:

предложеният процент отстъпка от участника,
чието предложение се разглежда
Оценката по А2 = —————————————————————————— x 100;
най-високият процент отстъпка, предложен от участник

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата необходима документация е публикувана на страницата на НИМХ – БАН в профил на купувача:www.meteo.bg.Всеки участник подава своята оферта, като комплектова всички документи, описани в документацията и ги поставя в един запечатан непрозрачен плик. Върху плика с офертата се записват: адресът определен за предаване на офертата, наименованието на поръчката и референтния номер, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес. Офертите ще бъдат отворени от 10:00 часа на 23.03.2015г. в Учебен център на НИМХ – БАН.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2015