Доставка, чрез покупка, на бетонови тръби, трапецовидни[…]

BG-Върбица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ВЪРБИЦА, ул. Септемврийско въстание №40, За: Бейсим Мустафа, Р. България 9870, Върбица, Тел.: 05391 2131, E-mail: beysim@ro-ni.net, Факс: 05391 2005Място/места за контакт: ул. Септемврийско въстание №40Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.varbitsa.org.Адрес на профила на купувача: www.varbitsa.org/bg/profkup.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка, чрез покупка, на бетонови тръби, трапецовидни бетонови улеи и бетонови павета за 2015 година

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44114200Описание:
Изделия от бетон

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставките до следните населени места на територията на община Върбица, а именно:
– Бетонови тръби Фи 500, L 100 см. -10бр. следва да бъдат доставени до с.Станянци;
– Бетонови тръби Фи 800, L 100 см.- 550бр. следва да бъдат доставени до с.Чернооково;
– Трапецовидни бетонови улеи 50/40/40, L 100 см.- 110бр. следва да бъдат доставени до с.Станянци;
– Бетонови павета с Н-8 см., тип „Кокал” – 860кв.м. следва да бъдат доставени до с.Тушовица.;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

46200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Върбица : с.Чернооково, с.Станянци,с. Тушовица,

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за изпълнение:
– участникът може да е местно или чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на лица, което притежава доказателства, че артикулите, предмет на поръчката, отговарят на български държавни стандарти за качество, български стандарти, които въвеждат европейски, международни стандарти, европейски технически одобрения или общи технически спецификации, или еквивалентно, както и разполага с доказателства (сертификат) за техния произход;
– участникът следва да посочи подизпълнителите, ако предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие;
– офертата следва да има срок на валидност минимум 90 дни;
– офертата на всеки участник следва да съдържа предложение за изпълнение на изискванията по тази точка;
– плащането по сключения договор за услуга се извършва само срещу издадена фактура за аванс 50% от стойността на доставката; при предаване на услугата се съставя приемо- предавателен протокол, подписан от двете страни и плащеното се извършва след издаване окончателна фактура ;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Разглеждането на офертите ще се извърши на 12.03.2015г. от 10:00ч. в административната сграда на община Върбица, на адрес: гр.Върбица, ул.”Септемврийско въстание” № 40, в стая № 206; отварянето на офертите е публично и се извършва по реда на чл.68, ал.3 от ЗОП; участниците следва да представят своята оферта в непрозрачен запечатан плик, със запазена цялост, в който следва да поставят следните документи:
• документи за участие, озаглавени „Образец” №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 както и техническо предложение /Образец № 8/, които могат да бъдат получени на електронен адрес: http://www.varbitsa.org/bg/profkup или в деловодството на Община Върбица, в гр.Върбица, ул.”Септемврийско въстание” № 40, всеки работен ден до 11.03.2015г. вкл. през времето от 8.30ч. до 17.00ч., както и своето ценово предложение /Образец № 4/;
• документ, доказващ правосубектността на участника- извлечение от интернет страницата на Търговски регистър /ТР/ или удостоверение за актуално правно състояние, издадено от ТР; в деня на отваряне на предложенията, комисията служебно проверява актуалния статус на участника чрез справка в ТР; при участие на юридическо лице, което не е търговец, същото следва да представи удостоверение за актуален правен статус от Окръжния съд по седалището си, както и удостоверение от регистър БУЛСТАТ за ид.№; при участие на физическо лице, същото представя копие на документ за самоличност; при участие на обединение на търговци, участникът следва да представи удостоверение за регистрация, изд. от Регистър БУЛСТАТ; ако участникът е обединение на лица, същият следва да представи задължително препис от учредителния договор, както и да посочи лицето, представляващо обединението и да представи документ за самоличност на представляващия (препис);
• документ за регистрация по ЗДДС /ако участникът е регистриран/;
• списък на приложените документи /Образец № 10/;
• при подписване на договора- свидетелство за съдимост на участника или законните му представители и декларация, съгласно изискванията на чл.101е, ал.2 от ЗОП;
• при участие на обединения, които не са юридически лица, изискванията по настоящата точка се отнасят за всеки от участниците в обединението; всички документи се представят в заверен от страната препис, като при поискване се представят на комисията и в оригинал; при участие на подизпълнители, същите представят документ, доказващ тяхната правосубектност, съгласно изискванията на настоящата покана и декларация обр.№3; подизпълнителите не могат да представят самостоятелна оферта;
• Разглеждането и класирането на офертите ще се извърши от комисия, назначена от възложителя, която съставя протокол за своята работа.

Финансирането на средствата ще се усигури от общинския бюджет на Община Върбица за 2015г.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/03/2015