За обект“УЧЕБНА СПОРТНО – ТРЕНИРОВАЧНА ЗАЛА на ПУ „Паисий Хилендарски”,гр.Пловдив,УПИ ІV-за ПУ”П. Хилендарски”,[…]

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Пловдивски университет Паисий Хилендарски, ул. Цар Асен № 24, За: Румен Кирилов Киров – помощник ректор, Р БЪЛГАРИЯ 4000, Пловдив, Тел.: 0888 442676, E-mail: kirov@uni-plovdiv.bg, Факс: 032 261226Място/места за контакт: Ректорат, гр. Пловдив, ул. Цар Асен № 24Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uni-plovdiv.bg.Адрес на профила на купувача: www.uni-plovdiv.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

За обект“УЧЕБНА СПОРТНО – ТРЕНИРОВАЧНА ЗАЛА на ПУ „Паисий Хилендарски”,гр.Пловдив,УПИ ІV-за ПУ”П. Хилендарски”, кв.15 по плана на Комплекс„Паисий Хилендарски”,гр.Пловдив”,съгласно Заповед №7 от 13.08.2013 г. към Разрешение за строеж №302 е отразена следната етапност на изпълнение на строителството при спазване на основния проект: рети етап – Тренировъчни игрища.
Първи и втори етапи са въведени в експлоатация с Разрешение за ползване №СТ-05-308 от 21.02.2013г.
Предмет на настоящия проект Технически инвестиционен проект –промяна по чл.154 на ЗУТ е ІІІ-ти етап – Тренировачни игрища съгласно Заповед № 7/19.01.2015г на Гл. архитект на Община Пловдив.
Заданието на Възложителя е да се изпълни едно Тренировачно игрище за футбол на малко поле с размери на игралното поле с маркировка- ширина 20.00м и дължина 42.00м. и по 1 м. охранителна зона около всички страни или общия размер на терена за тренировачното игрище, лимитирано с метална ограда – 22.00м /44.00м.
Ориентацията на дългата ос на игрището е север-юг.
Местоположението му е проектирано,така че входа му да е в непосредствена близост до западния вход на Обслужващата сграда,в която на кота +-0.00 са разположени съблекалните и санитарно–битовите помещения на студентите, ползващи тренировачното игрище.
Съгласно Заданието на Възложителя настилката е предвидена да се изпълни от синтетична еластична специализирана материя.Детайлите за изпълнение на настилката са съгласно проекта по част Вертикална планировка.
Игрището е с охранителната зона от 1м. от всички страни е обезопасено с метална,вътрешна за имота ограда с височина 6.00м.,съставена от мет.колони между тях два реда пана с вис.1.90м.от мрежа с PVC покритие и трети най-горен ред с полиестерна мрежа с вис.1.90м.
Осовите разстояния между металните колони са 2.77 м.- за двете къси страни и 2.95м. и 2.94 м. за двете дълги страни.В един от оградните модули по северната и южната част са предвидени двукрили врати за достъп до игралното поле.
При реализацията да се спазват приложените чертежи
Около територията на тренировачното игрище извън оградата е проектиран тротоар с мин.ширина от 1.50м.
При реализирането на обекта да се спазват проектите по част ВК,третиращ системата за дренаж на игралното поле.,проекта по част ЕЛ за осветление на игрището,проекта по част Вертикална планировка за настилката и вертикалната планировка и част Конструктивна,третираща фундаментите на оградата, осветителните стълбове,двете врати,както и частичните подопорни стени с максимална височина от 50 см.,явяващи се по западната регулационна линия,по която регулационна линия при желание на Възложителя би могла да се монтира ограда ,ограничаваща територията целия учебен спортно-тренировачен комплекс.
Площ на Тренировачното игрище – 968 кв.м.
Дължина на металната охранителна ограда на игрището,явяваща се вътрешна за урегулирания поземлен имот – 132.64 лин.м.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45236110Описание:
Строителни работи на спортни терени

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно количествена сметка, приложена в Профила на купувача.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

240000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Пловдив, бул. “България” № 236

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Да се спазват стриктно приложените проекти в отделните части.
Максимален срок за изпълнение – до 4 месеца след сключване на договор.
Тревното покритие трябва да е със следните минимални технически характеристики:
1. Височина на стръка 50мм
2. Вид на ярна(влакното)- полиетилен, технология на стръковете – комбинация от спираловидни единични стръкове, с дебелина 300 микрона, dtex-min.16000; стъпка на шевовете – 5/8м; бр. бодове – мин.130 бр.; бр. стръкове- мин.2.770 кг/кв.м; издръжливост на опън на влакната- сила по-голяма от 30 нютона;
Посипки:
– кварцов пясък с грнулометрие 0.64; двойно изпечен; мин. кол. 18кг/кв.м; каучукови гранули – SBR с гранулометрия 0.8-2.5 мм, мин.кол. 9 кг/кв.м
Изпълнителят следва да притежава и представи копие от сертификати ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 или еквилантни на изброените.
Изпълнителят следва да притежава и представи копие от застраховка по чл. 171, ал.1 от ЗУТ и декларация.
Изпълнителят следва да притежава и представи удостоверение за вписване в ЦПРС, ведно с талон за приложение към удостоверението.
При сключване на договор изпълнителят представя гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критери „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА” на база следните показатели:
1. Предлагана цена – относителна тежест 65%
2. Гаранционен срок – относителна тежест 35%

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО, която представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително показатели. Максималния брой точки, които участника може да получи в „Комплексната оценка” е 100 /сто/ точки.
Определените показателите, от сбора на които се формира крайната оценка, както и съответните им относителни тегла в комплексната оценка са както следва:

Показател (наименование) Символно обозначение Максимално възможен брой точки Относително тегло
1.Гаранционен срок ГС 100 35 %
2. Предложена цена за изпълнение на поръчката Цпр 100 65 %
В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 е дадено символното обозначение на показателя; в колона № 3 са посочени максимално възможният брой точки (еднакъв за всички показатели-100т.); в колона № 4 са посочени относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка (до 100%).
Показатели за оценяване и формиране на комплексната оценка са три, както следва :
Показател 1. Гаранционен срок (ГС) – представлява предложен гаранционен срок – максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент в КО – 35%
Показател 2. Предложена цена за извършване на строително-монтажни работи по изграждане на обекта (Цпр) – представлява предложената от участника крайна обща цена за извършване на строително-монтажни работи по изграждане на обекта – максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент в КО – 65%
Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно комплексната оценка при спазване на следната формула:
КО = ГС х 35% + Ц х 65%

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И МЕТОДИКА НА ОЦЕНКА ПО ОТДЕЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Показател 1. Гаранционен срок (ГС) – представлява предложен гаранционен срок – максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент в КО – 35%.
Участник предложил най-дълъг гаранционен срок получава максимална оценка 100 точки, а оценката на останалите участници се определя по следната формула :

ГС = ( ГС i / ГС max) х 100 = …… ( брой точки )

Където ГС i е сумата в години гаранционен срок като средноаритметичен сбор по всички предложени показатели от Техническото предложение на съответния участник.
Където ГС max е сумата в години гаранционен срок като средноаритметичен сбор по всички предложени показатели от Техническото предложение на участника предложил най дълъг гаранционен срок.
Забележка: Предложени гаранционни срокове, които надхвърлят с два и повече пъти минималните гаранционни срокове по Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ се оценяват еднакво и получават максимален брой точки.

Показател 2. Предложена цена за извършване на строително-монтажни работи по изграждане на обекта (Цпр) – представлява предложената от участника крайна обща цена за извършване на строително-монтажни работи по изграждане на обекта – максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент в КО – 65%

Формулата, по която се получават точките на показателя е следната:

Цпр = ( Ц min/ Цпр i) х 100 = …… ( брой точки )

Където Цпр i е цената в лева за извършване на строително-монтажни работи по изграждане на обекта, предложена от съответния участник;
Където Цmin е най-ниската цена в лева, предложена от участник за извършване на строително-монтажни работи по изграждане на обекта.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2015 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Поканата за участие и Приложенията към нея се публикуват на официалния сайт на Възложителя – www.uni-plovdiv.bg
Приложения към поканата:
1. Одобрени проекти по отделните части;
2. Образец на Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП;
3. Образец на декларация за използваен на подизпълнители
4. Образец на декларация за приемане условията на договора.
5. Техническо предложение – образец;
6. Ценова оферта – образец;
7. Проект на договор – образец;
8. Количествена сметка
Отварянето на Офертите ще се извърши на 17.03.2015г от 10:00 часа в заседателната зала на Възложителя на адрес: гр. Пловдив, ул. “Цар Асен” № 24.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2015