СБАЛДБ Проф. Иван Митев ЕАД е ситуирана в една база, находяща се на бул. „Акад. Иван Гешов” №11. Предвижда се един[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Специализирана Болница за Активно Лечение по Детски Болести проф. Иван Митев ЕАД, бул. Акад. Иван Гешов №11, За: Росица Маринова, Илиана Петрова, България 1606, София, Тел.: 03592 8154279;03592 8154219, E-mail: marinovar@abv.bg, Факс: 03592 9521650Място/места за контакт: организатор обществени поръчкиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.detskabolnica.com.Адрес на профила на купувача: http://www.detskabolnica.com/index.php?option=com_phocadownload&view=sections.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

СБАЛДБ Проф. Иван Митев ЕАД е ситуирана в една база, находяща се на бул. „Акад. Иван Гешов” №11. Предвижда се един охранителен пост на 24 часов непрекъснат режим на работа, съгласно Правилник за организацията на охраната, сигурността и пропускателния режим на територията на СБАЛДБ Проф. Иван Митев ЕАД, приложен към настоящата покана.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000Описание:
Охранителни услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Един денонощен пост

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

бул. “Акад. Иван Гешов” №11

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Задължително условие за допускане до оценка и класиране е представянето на валиден лиценз извършване на охранителна дейност.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

цена на месечната абонаментна такса в лв. без ДДС.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/03/2015 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие е достъпна на профила на купувача на Възложителя. Срок на договора – до една година от датата на сключването му. Източник на финасиране-със собствени средства.
Отваряне на офертите на: 12.03.2015г. от 10.00 часа. IV етаж СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/03/2015