Извършване на техническа поддръжка и периодични технически прегледи на преносен и промишлен газопровод, съоръжения[…]

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЕВН България Топлофикация ЕАД, ул. Христо Г.Данов №37, За: Георги Стойнов, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 304305, E-mail: .@evn.bg, Факс: 032 278500Място/места за контакт: отдел СнабдяванеИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.evn.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile.aspx.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на техническа поддръжка и периодични технически прегледи на преносен и промишлен газопровод, съоръжения и инсталации на газорегулаторна инсталация на Когенерация, с работно налягане над 2.5 MPa, собственост на ЕВН България Топлофикация ЕАД

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44000000, 44161100Описание:
Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)
Газопроводи

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Гр.Пловдив, EВН България Топлофикация ЕАД, преносен и промишлен газопровод, съоръжения и инсталации на газорегулаторна инсталация на Когенерация, с работно налягане над 2.5 MPa.

NUTS:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в общите условия за реда и изискванията за подаване на оферта по обявена публична покана, Търговските условия, Техническите изисквания и Приложение 1 към Техническите изисквания за Поръчка № 148–EВН-ТР-14-ТЕ-У-3 с предмет Извършване на техническа поддръжка и периодични технически прегледи на преносен и промишлен газопровод, съоръжения и инсталации на газорегулаторна инсталация на Когенерация, с работно налягане над 2.5 MPa, собственост на ЕВН България Топлофикация ЕАД.

2.Преди подписване на договор, определения за изпълнител кандидат е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по Чл.47 ал.1 т.1, издадени от компетентен орган или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен и Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/03/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Указанията за участие и изискванията на Възложителя са посочени в Общите условия за реда и изискванията за подаване на оферта по обявената публична покана, Търговските условия и Техническите изисквания за Поръчка № 148–EВН-ТР-14-ТЕ-У-3 с предмет Извършване на техническа поддръжка и периодични технически прегледи на преносен и промишлен газопровод, съоръжения и инсталации на газорегулаторна инсталация на Когенерация, с работно налягане над 2.5 MPa, собственост на ЕВН България Топлофикация ЕАД, които са достъпни на интернет страницата, посочена в настоящото обявление. Дата, час и място на отваряне на офертите: 24.03.2015 г., 09:00, гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ №37, ет. 1, стая 105.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/03/2015