Предметът на настоящата обществена поръчка е „ Извършване на услуга по заявка за зареждане на касети с тонер[…]

BG-Балчик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК към ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ Шумен, обл. Добрич, общ. Балчик, гр. Балчик, ул. Черно море № 9, За: инж. Ганчо Ников зам. директор, Република България 9600, Балчик, Тел.: 0579 73223, E-mail: dlsbalchik@gmail.com, Факс: 0579 72039Място/места за контакт: ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК към ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ШуменИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dlsbalchik.dpshumen.bg/.Адрес на профила на купувача: http://dlsbalchik.dpshumen.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата обществена поръчка е „ Извършване на услуга по заявка за зареждане на касети с тонер за копирна офис техника, собственост на ТП „ ДЛС Балчик” при ДП „ СИДП” гр. Шумен за 2015г.”.
І. Технически параметри на поръчката – зареждане на касети с тонер за копирна офис техника, собственост на ТП „ ДЛС Балчик” при ДП „ СИДП” гр. Шумен по марка и модел на принтера, вид на печат ( цвят), минимум копия в брой при едно зареждане по приложена към документацията спецификация.
ІІ. Изисквания при изпълнение на поръчката:
1. Тонер касетите да се зареждат с качествен, плътен тонер, гарантиращ максимален брой копия за съответния марка/модел принтер и касета, вкл. качество на печат осигуряващ нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им.
2. Пределната обща стойност за обекта на поръчката е в размер на 2000.00лв. ( две хиляди лева) без вкл. ДДС, за която сума Възложителят сключва договор, и включва всички разходи за опаковка, такси, транспорт и други съпътстващи услугата разходи определени франко административната сграда на Възложителя ТП „ ДЛС Балчик” – гр. Балчик, ул. „ Черно море” № 9.
3. Услугата ще се изпълнява по заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в момента на заявката, като същия не се задължава с пълно усвояване на пределната стойност на поръчката.
4. Заявката ще се извършва по електронен път на ел. адрес посочен от Изпълнителя по реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис. Потвърждаване за получаването на електронно изявление от страна на Изпълнителя не е необходимо, за да се смята, че е получено от адресата.
5. Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретна услуга, след като Възложителят изпрати писмена поръчка по ел. поща на Изпълнителя за вид, размер и количество на доставката.
6. Приемането и предаването на доставката по конкретната услуга се извършва по вид и количество с приемо – предавателен протокол/стокова разписка или еквивалентен документ, подписан от двете страни в два екземпляра.
7. За дата на извършване на услугата се счита датата на подписване на приемо – предавателния протокол/стокова разписка или еквивалентен документ от Възложителя.
8. Място на изпълнение за приемане на празни касети за зареждане и предаване на заредените касети: – административната сграда на Възложителя- гр. Балчик, обл. Добрич, ул. „ Черно море” № 9

ІІІ. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
1. Срок за изпълнение на услугата – не повече от 3(три) календарни дни от дата на заявка от Възложителя, който срок включва приемане на празни касети за зареждане от Изпълнителя и предаване на заредените от него касети на Възложителя.
2. Срок на договора- 12( дванадесет) месеца, считано от дата на сключване на договора или до изчерпване на финансовия ресурс от 2000.00лв.( две хиляди лева) без вкл. ДДС и се прекратява при наличие на всяко едно от посочените две основания.
3. Срок за рекламации – не по-малко от 10( десет) календарни дни, считано от дата на всяко извършване на услугата ( датата на подписване на приемо – предавателния протокол/стокова разписка или еквивалентен документ от Възложителя).
4. Срок за подмяна на рекламиран тонер – до 5 ( пет) календарни дни, считано от дата на депозиране на рекламацията по електронен път на ел. адрес посочен от Изпълнителя по реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис.
5. Срок на валидност на офертите – 30( тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти, определен в обявлението за обществена поръчка

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30125110Описание:
Тонер за лазерни принтери/факс машини

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

административната сграда на ТП „ ДЛС Балчик”, находяща се в гр. Балчик, обл. Добрич, ул. „ Черно море” № 9

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнител може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и изискванията от възложителя;
1. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията на ЗОП и указанията на Възложителя. Офертата задължително трябва да се отнася до пълния обем на поръчката.
2. Всеки участник има право да представи само една оферта
3. Ограничения при допускане на кандидатите – до участие не се допускат кандидати, които не отговарят на условията на ЗОП и на изискванията от възложителя, посочени в приложената документация на адрес http://dlsbalchik.dpshumen.bg/.
5. Отстраняването на участниците от процедурата: при изготвяне на офертата не е изпълнил обявените от възложителя условия, представил е непълна и/или не съответстваща на изискванията на Възложителя оферта.
Финансиране от стопанската дейност на стопанството.
Стойността на услугата се заплаща в левове по банков път или в брой в 15 ( петнадесет ) дневен срок след предоставяне на данъчна фактура на Възложителя съставена от Изпълнителя. Данъчна фактура се издава след съставяне на двустранен- приемо-предавателен протокол/стокова разписка или еквивалентен документ за извършената услуга. Дължимите суми са в лева, платими по банков път с платежно нареждане, съгласно условията на договора.
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
1. Възложителят утвърждава представеният от комисията протокол за класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на обществената поръчка., след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача при спазване изискванията на ЗОП.
2. Договорът за обществена поръчка се сключва с участника, определен за изпълнител, който преди подписването му е длъжен да представи:
•документ за внесена/учредена гаранция за изпълнение в посочения от възложителя в настоящата документация размер и при обявените условия (оригинал);
•документи от компетентните органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1-4 от ЗОП (оригинал или заверено копие), освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.
•декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
4. Когато в офертата на участника, определен за изпълнител е посочено, че той ще ползва подизпълнител/и, след сключване на договора за обществена поръчка, изпълнителят сключва договор/и за подизпълнение с обявения с офертата подизпълнител/и.
В случай, че е заявено ползване на подизпълнители, изпълнението на договора за обществена поръчка не започва преди да бъде представен сключен договор за подизпълнение.
Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.
В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от тях на възложителя, заедно с доказателства, че не са нарушени забраните по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.
Възложителят публикува договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях на своя профил на купувача.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за оценка на предложенията- предложена най-ниска цена по приложения към документацията образец на финансово предложение, представляваща сбор от единичните цени за зареждане на ед. бройки тонер касети. Цената на предложението трябва да е без ДДС и да включва всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на услугата.
Когато двама или повече участници са предложили еднаква най-ниска цена, на първо място се класира участникът, изтеглен чрез жребий между съответните участници с еднакви ценови предложения.
Тегленето на жребий се извършва при спазване на следните правила:
Тегленето на жребий се извършва от комисията за провеждане на процедурата, като датата, място и часа на жребия се съобщават писмено на участниците с еднакви най-ниски цени, които имат право да участват в жребия. Право да присъстват при тегленето на жребия имат и лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Те се уведомяват за датата, мястото и часа на теглене на жребия чрез съобщение, публикувано на Профила на купувача на възложителя.
Уведомените участници с еднакви най-ниски цени имат право да участват при тегленето на жребия чрез своите законни представители или чрез упълномощено лице. Когато упълномощеното лице за участие в жребия не съвпада с лицето, подписало офертата от името на участника, допълнително се представя пълномощно в оригинал или нотариално заверено копие.
Комисията подготвя билети с имената на участниците, предложили еднакви най-ниски цени и ги поставя в непрозрачни пликове, които се запечатват. Тегленето на жребия започва в определения час. Ако до този час не са се явили представител/и на участниците, се изчакват допълнително 15 (петнадесет) минути. Ако и до този час не са се явили представител/и на участниците, председателят на комисията пристъпва към тегленето на жребия.
Тегленето се извършва чрез избор от председателя на комисията на един от пликовете. Участникът, чието име е в изтегления плик се класира на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Необходими документи ( съдържание на офертата)
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – (оригинал, по Образец № 1).
2. Представяне на участника(оригинал, по Образец № 2)
3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП – (оригинал, Образец 3)
4. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелството по чл. 8, ал.8, т. 2 от ЗОП (оригинал, по Образец № 4)
5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 3 т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал, по Образец № 5)
6. Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал, по Образец № 6).
7. Декларация по чл. 33, ал.4 от Закона за обществените поръчки(оригинал, по Образец № 7 ако е относимо);
8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (оригинал, по Образец № 8), когато участникът ще ползва подизпълнител;
9. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (в случай, че участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация) – оригинал.
10. Договор за обединение, подписан от лицата, включени в обединението (в случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица) – заверено от участника копие;
При участници – обединения, които не са юридически лица, ако офертата се подава от лице, което не е вписано като представляващ в договора за обединение, към офертата се представя нотариално заверено пълномощно на това лице, подписано от всички участници в обединението, с което упълномощават това лице с право да подаде офертата, да попълни и подпише документите, общи за обединението.
11. Техническо предложение, попълнено по Образец № 9 подписано от участника, в оригинал;
12. Ценовото предложение, попълнено по Образец № 10 подписано от участника, в оригинал;
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
14. Предложения за участие в процедурата се приемат в деловодството на ТП „ДЛС Балчик” гр.Балчик, обл.Добрич, ул. „Черно море“ № 9 всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа , в срок до 11.03.2015г. в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост върху който участникът посочва предмета на поръчката, за която участва, адрес за кореспонденция, телефон (по възможност и факс), както и електронен адрес.
15. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на дата 12.03.2015г. от 09.00ч. в административната сграда на Възложителя- ТП „ДЛС Балчик” гр.Балчик, обл.Добрич, ул. „Черно море“ № 9, ет.2.

Допълнителна информация за поръчката, вкл. всички приложени образци, може да бъде намерена на адрес http://dlsbalchik.dpshumen.bg/ в раздел ” Профил на купувача”

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/03/2015