ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА – включва периодична доставка на инертни материали,[…]

BG-Стралджа

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Стралджа, ул. Хемус №12, За: инж. Радостина Василева, инж. Марчела Егова, Република България 8680, Стралджа, Тел.: 04761 6464; 04761 6984, E-mail: straldjainf@yahoo.com, Факс: 04761 6982Място/места за контакт: Община Стралджа, отдел ТСУЕИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.straldzha.net.Адрес на профила на купувача: http://www.straldzha.net/offers.asp.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА – включва периодична доставка на инертни материали, бетон, варови и циментови разтвори, цимент, гипс, вар, бои и други материали.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44110000Описание:
Строителни материали

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно приложена в документацията Техническа спецификация, или до достигане на праговете от 66 000 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Стралджа

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Квалификационни изисквания към кандидатите:
1. Да отговарят на изискванията по чл.47, ал.1, ал.2 и ал. 5 от ЗОП
2.Да имат икономически и финансови възможности за изпълнението на обществената поръчка
– Да се представят копия от ОПР и Баланс на фирмата за 2013 г.
3. Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

KOij= Di + Cij ; KOij max = 100 т.

Di -Срок за доставка – 30 т.
Cij-Цена – 70 т.

Di = ( Dmin / Di ) х 30 Di- срок на доставка на i-тия кандидат

( Cmin / Ci )
j= 133
Cij = ——————- х 70 Ci – предл.цена от i-тия кандидат
33 j – брой на артикулите

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълната документация на поръчката можете да намерите на официалния сайт на Община Стралджа – Профил на Купувача http://www.straldzha.net/offers.asp

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/03/2015