Предмета на настоящата поръчка включва доставка на оригинални консумативи, зареждане на консумативи, рециклиране[…]

BG-Смолян

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Смолян, бул. България №12, За: Милена Хаджиева – ст.юрисконсулт, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 67610, E-mail: obshtina_smolyan@abv.bg, Факс: 0301 62426Място/места за контакт: дирекция ПНОИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smolyan.bg.Адрес на профила на купувача: www.smolyan.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмета на настоящата поръчка включва доставка на оригинални консумативи, зареждане на консумативи, рециклиране на консумативи и доставка на съвместими консумативи по заявка на възложителя, в която са посочени вида и количеството на заявените консумативи.
Видовете консумативи са посочени в Техническото задание – приложение №1 към настоящата покана.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30125100, 30125110, 30125120Описание:
Касети с тонер
Тонер за лазерни принтери/факс машини
Тонер за фотокопирни машини

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставките, предмет на настоящата поръчка включват доставка на оригинални консумативи -за общо 211 позиции, зареждане на консумативи – 58 позиции, рециклиране на консумативи – 22 позиции и доставка на съвместими консумативи – 11 позиции, по заявка на възложителя, в която са посочени вида и количеството на заявените консумативи. Видовете консумативи са посочени в Техническото задание – приложение №1 към настоящата покана.
Общата цена за изпълнение на договора се формира на база на единичните цени по видове доставки на оригинални консумативи, зареждане на консумативи, рециклиране на консумативи и доставка на съвместими консумативи, съгласно Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и действително изпълнените доставки.
2. Стойността на поръчката се определя в лева, без включен данък върху добавената стойност (ДДС) и е до 66 000 лв. /шестдесет и шест хиляди лева / общо за цялата поръчка.
Договорът се сключва до изтичане на срока или до достигане на максимално допустимата стойност без ДДС, договорът се прекратява при настъпване на което и да е от двете събития.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Смолян, бул. „България” № 12

NUTS:

BG424

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предмета на настоящата поръчка включва доставка на оригинални консумативи, зареждане на консумативи, рециклиране на консумативи и доставка на съвместими консумативи по заявка на възложителя, в която са посочени вида и количеството на заявените консумативи.
Видовете консумативи са посочени в Техническото задание – приложение №1 към настоящата покана.
Мястото на изпълнение на доставките е административната сграда на Община Смолян, находяща се в гр. Смолян, бул. „България” № 12.
Срока за изпълнение на всяка доставка е до 48 (четиридесет и осем) часа, считано от съответната заявка на възложителя.
Срокът на действие на договора по настоящата поръчка е 24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписването му или до достигане на максималната стойност на поръчката. Възложителя си запазва правото да не разходва цялата заложена прогнозна стойност, в зависимост от възникналата необходимост.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценка на допуснатите оферти се извършва съгласно утвърдена от възложителя методика за оценка на офертите – Приложение № 3, неразделна част от настоящата покана, при следните показатели и тежест за определяне на общата комплексна оценка /КО/:
К1 – показател за предложена обща единична цена за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката – 40 %, максимум 40 точки
К2 – показател за предложен срок за изпълнение на всяка дейност, считан от съответната заявка на възложителя – 20 %, максимум 20 точки.
К3-План за организиране изпълнението на дейностите – 20%, максимум 20 точки.
К4 – Управление на риска – 20%, максимум 20 точки.
Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на комплексната оценка, определена въз основа на показателите за нейното изчисляване, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка. Оценките по отделните показатели се поставят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. В случай, че двама или повече участници получат равни комплексни оценки, изпълнителят на обществената поръчка се определя при съобразяване с разпоредбите на чл. 71, ал. 4 и ал. 5 на Закона за обществените поръчки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от настоящата покана са следните документи, свързани с поръчката, публикувани на сайта на Община Смолян на интернет адрес: www.smolyan.bg – профил на купувача -обществени поръчки.
1. Приложение 1: Техническо задание.
2. Приложение 2: Указания към участниците.
3. Приложение 3: Методика за оценка на офертите.
4. Приложение 4: Образци
4.1. Образец 1 – Техническа оферта.
4.2. Образец 2 – Ценова оферта.
4.3. Образец 3 – посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители
4.4. Образец 4 – Декларация за приемане на условията на проекта на договор.
4.5. Образец 5 – Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка,
изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата
4.6. Образец 6 – Проект на договор.
Постъпилите оферти се отварят на 16.03.2015г. от 09:00 часа в Зала № 343 на третия етаж на административната сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България 12.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/03/2015