„Сключване на застраховка „Гражданска отговорност” на МПС за нуждите на Държавна aгенция „Държавен резерв[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси, ул. Московска № 3, За: Радослав Божков, Р България 1000, София, Тел.: 02 9210259, E-mail: rezerv@statereserve.bg, Факс: 02 9877977Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване, Отдел Маркетинг, обществени поръчки и продажбиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.statereserve.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/publichni-pokani/pp4-2015-sklyuchvane-na-zastraxovka-%E2%80%9Egrazhdanska-otgovornost%E2%80%9D-na-mps-za-nuzhdite-na-dr/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Сключване на застраховка „Гражданска отговорност” на МПС за нуждите на Държавна aгенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (ДА ДРВВЗ)”

.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66500000Описание:
Услуги по застраховане и услуги на самостоятелни осигурителни фондове

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозната стойност е в размер на 15 000 лв.
Обществената поръчка е финансирана с бюджетни средства.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

15000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Р България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата, която участниците в обществената поръчка представят, трябва да отговаря на чл. 101в от ЗОП, като към нея трябва да бъдат приложени:
1. Посочен единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата
1.1. Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, задължително се представя договор/споразумение за създаване на обединението, подписан от лицата в обединението, в оригинал или нотариално заверено копие, със срок не по-кратък от срока на изпълнение на настоящата поръчка. С този документ следва по безусловен начин да се установи, че лицата в обединението поемат солидарна отговорност заедно и поотделно за участието и изпълнението на поръчката, както и че съставът на обединението няма да се променя за срока на изпълнение. В случай, че в договора/споразумението не е посочен представляващия обединението, се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия. Документът се представя в оригинал или нотариално заверен.
В случай, че избраният за изпълнител участник е обединение на физически и/или юридически лица, договорът се подписва с новосъздаденото юридическо лице.

2. Доказателства за техническите възможности за изпълнение на поръчката – представят се по следния начин:
2.1. декларация, съдържаща списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата за участие;
2.2. декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществена поръчка;
2.3. Разрешение за извършване на застрахователна дейност по предмета на поръчката, издадено от Комисията за финансов надзор;
2.4. Документи, доказващи технически възможности и квалификация на участника или на компанията майка на участника в процедурата, доказващи кредитен рейтинг на кандидата за участие или на компанията майка на кандидата за участие в процедурата минимум “А”, присъден от „Стандарт енд Пуърс” (Standard & Poor’s), или минимум “A2”, присъден от „Мудис Инвесторс Сървис” (“Moody’s Investors Service), или минимум “А”, присъден от „Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings”), или минимум “B+”, присъден от „Ей Ем Бест Къмпъни” (AM Best Company”)”, Символите „+” и „–” към рейтинга на съответната рейтингова агенция се използват, за да се представи относителната кредитоспособност в рамките на една рейтингова категория и се приемат от Възложител.
* Когато се доказва кредитен рейтинг на компанията майка, участникът следва да представи и документи, от които е видно, че принадлежи към нейната структура.

3. Техническо предложение – по образец на Приложение № 4 от документацията за участие;
4. Ценово предложение, поставено в плика с офертата – по образец на Приложение № 5 от документацията за участие;
5. Подписан и/или подпечатан проект на рамков договор, но непопълнен – по образец на Приложение № 3 от документацията за участие;
6. Попълнена оферта – по образец на Приложение № 6 от документацията за участие;
7. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 8 (когато е приложимо!);
8. Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители, по образец на Приложение № 9 от документацията за участие;
9. Други документи, по преценка на участниците.
10. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана и цялата документация за участие в обществената поръчка, са публикувани в Профила на купувача на адрес http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/publichni-pokani/pp4-2015-sklyuchvane-na-zastraxovka-%E2%80%9Egrazhdanska-otgovornost%E2%80%9D-na-mps-za-nuzhdite-na-dr/ и могат да бъдат изтеглени свободно и безплатно от всяко заинтересовано лице.
Оферти се подават до 17:00 на 13.03.2015г. в деловодството на ЦУ на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” –гр. София, ул.”Московска” No 3.
Всяка оферта трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът следва да посочи предмета на поръчката, наименованието на фирмата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и
електронен адрес.
Отварянето на офертите се извършва на 17.03.2015г. в 14.00 ч., в административната сграда на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, гр. София, ул. „Московска” No 3, ет. 1, стая 102. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/03/2015