„Приготвяне и доставяне на готова храна(обяд) за нуждите на деца от „Дневен център за работа с деца от улицата(ДЦРДУ)“[…]

BG-Костинброд

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Костинброд, ул.Охрид № 1, За: Ивета Иванова-Димитрова – Секретар на МКБППМН и социални дейности, Ангел Милчев – юрисконсулт,Снежа Трендафилова – главен юрисконсулт, Република България 2230, Костинброд, Тел.: 0721 68752; 0721 68718; 0721 68720, E-mail: obshtina@kbrod.net, Факс: 0721 68777Място/места за контакт: Община Костинброд, гр. Костинброд, ул. Охрид 1Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kostinbrod.bg.Адрес на профила на купувача: http://kostinbrod.bg/archives/7414.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Приготвяне и доставяне на готова храна(обяд) за нуждите на деца от „Дневен център за работа с деца от улицата(ДЦРДУ)“ предоставящ социални услуги към Община Костинброд.
Да се приготвя и доставя храна съгласно предварително изготвено от изпълнителя седмично меню, ежедневно в работни дни. Капацитета на „Дневен център за работа с деца от улицата(ДЦРДУ)“ е максимум 26 деца.
За ползвателите на услугата на „Дневен център за работа с деца от улицата“(ДЦРДУ) се извършва доставка на обяд, който включва супа, основно ястие и десерт. Доставката трябва да се извършва от 12:30 до 13:30 , на следния адрес: гр. Костинброд, ул. Димчо Дебелянов № 1.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55523000Описание:
Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставката на храна се извършва ежедневно в работни дни. Количествата на готовата храна е съгласно броя на децата ползващи услугите на „Дневен център за работа с деца от улицата(ДЦРДУ)“ гр. Костинброд – максимум 26 (двадесет и шест) деца.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55664 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Костинброд

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

4. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
4.1 Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и/или 2 от ЗОП:
Участникът, който ще бъде пряко ангажиран в изпълнението на предмета на поръчката трябва да има валидено удостоверение за регистрация на обект за търговия на дребно с храни/заведение за обществено хранене, издаден на основание чл.12, от Закона за храните от областна дирекция по безопасност на храните(ОДБХ), а за чуждестранно лице –документ, доказващ регистрация в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установено, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка или за участниците, установени в друга държава – членка на Европейския съюз, еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени.За доказване изпълнението на това обстоятелство участникът трябва да представи копие на валидно удостоверение за регистрация на обект за търговия на дребно с храни/заведение за обществено хранене, издаден на основание чл.12, от Закона за храните от областна дирекция по безопасност на храните(ОДБХ), а за чуждестранно лице – документ, доказващ регистрация в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установено, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка или за участниците, установени в друга държава – членка на Европейския съюз, еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени.
4.2. За участие в процедурата, всеки участник следва да докаже изпълнение на доставки, които са еднакви или сходни* с предмета на настоящата обществена поръчка, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, на обща стойност не по- малко от 27 000,00 лв. без ДДС.За доказване на съответствие с така посоченото техническо изискване, участникът следва да представи списък на доставките (съгласно Приложение: Образец №7) , които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.
4.3. Всеки от участниците следва да разполага със собствено, наето и/или друга форма на официален ангажимент, предоставящ ползването на 1 бр. специализирани автомобили за превоз на храни необходими за изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка.За доказване на съответствие с така посочените технически изисквания, участникът следва да представи декларация за техническото оборудване, с което разполага за изпълнение на обществената поръчка (съгласно Приложение: Образец №8) придружено със заверени копия на Удостоверенията за регистрация на транспортните средства за транспорт на храни по реда на закона за ветеринаромедицинска дейност.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Цтв. = (Цпон.+Цвт.+Цср.+Цчет.+Цпет.)/5
където
Цтв. – твърдо договорена цена за един храноден на дете ;
Цпон. – цена на менюто за ден „Понеделник“ от примерното седмично меню изготвено от Възложителя, съгласно Приложение 1 неразделна част от ценовото предложение, включващо еднократно хранене на децата с доставка веднъж дневно в работни дни на тристепенно обедно меню включващо: супа, основно ястие и десерт.
Цвт. – цена на менюто за ден „Вторник“ от примерното седмично меню изготвено от Възложителя, съгласно Приложение 1 неразделна част от ценовото предложение, включващо еднократно хранене на децата с доставка веднъж дневно в работни дни на тристепенно обедно меню включващо: супа, основно ястие и десерт.
Цср. – цена на менюто за ден „Сряда“ от примерното седмично меню изготвено от Възложителя, съгласно Приложение 1 неразделна част от ценовото предложение, включващо еднократно хранене на децата с доставка веднъж дневно в работни дни на тристепенно обедно меню включващо: супа, основно ястие и десерт.
Цчет. – цена на менюто за ден „Четвъртък“ от примерното седмично меню изготвено от Възложителя, съгласно Приложение 1 неразделна част от ценовото предложение, включващо еднократно хранене на децата с доставка веднъж дневно в работни дни на тристепенно обедно меню включващо: супа, основно ястие и десерт.
Цпет. – цена на менюто за ден „Петък“ от примерното седмично меню изготвено от Възложителя, съгласно Приложение 1 неразделна част от ценовото предложение, включващо еднократно хранене на децата с доставка веднъж дневно в работни дни на тристепенно обедно меню включващо: супа, основно ястие и десерт.
При изготвянето на предлаганата цена участниците следва да се съобразят, че твърдо договорената цена за храноден на дете ползващо услугата на Дневен център за работа с деца от улицата, се получава средноаритмитично на база предложените цени от участника за всеки ден от примерното седмично меню изготвено от Възложителя, съгласно Приложение 1 неразделна част от ценовото предложение, включващо еднократно хранене на децата с доставка веднъж дневно в работни дни на тристепенно обедно меню включващо: супа, основно ястие и десерт.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичното отваряне на получените оферти ще се състои на 16.03.2015 г. от 11:00 часа, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Подаването и отварянето на оферти се осъществява на адреса на възложителя на адрес: гр.Костинброд, ул.Охрид”№1
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, включително Публичната покана с приложение към нея на Технически спецификации, проект на договор и образци за попълване са налични в профила на купувача, раздел Публични покани – http://kostinbrod.bg/archives/7414
Източник на финансиране: Бюджета на Община Костинброд
Срок на валидност на офертите – 30 календарни дни

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/03/2015