„Детски и спортни площадки в гр. Сливен и населени места” – изграждане на нови спортни площадки” Строително-ремонтните[…]

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. Цар Освободител № 1, За: инж. Милко Харалампиев, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: mharalampiev@sliven.bg, Факс: 044 662350Място/места за контакт: Община СливенИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-007.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Детски и спортни площадки в гр. Сливен и населени места” – изграждане на нови спортни площадки”
Строително-ремонтните дейности ще включват следните дейности:1.Разбиване на бетон;2.Демонтаж на улични бордюри;3.Демонтаж на градински бордюри;4.Демонтаж на тротоарни плочи;5.Масов изкоп с багер на транспорт;6.Ръчен изкоп;7.Натоварване и превоз с ръчни колички до 60 м.;8.Превоз земни маси със самосвал;9.Кофраж и декофраж на бетонови ед.фундаменти под колони;10.Доставка и полагане на неармиран бетон клас С 12/15 (В15) за фундаменти;11.Доставка и полагане на чакъл за основа;12.Валиране на чакъл за основа;13.Полагане на армирана бетонова настилка с дебелина 10 см./бетон клас С 16/20 (В 20) и армировка ф6,5/20 см. От стомана клас В 235 (А I);14.Доставка и монтаж на колона, посредством анкерни болтове /за колона метална правоъгълна тръба 100.60.3, с височина Н = 4,0 м., със заварена към нея оребрена пета 20/20 см. , с дебелина 1,5 см. и шапка от ламарина на върха/;15.Изработка и монтаж на предпазна ограда от метални пана /по детайл/;16.Нанасяне на блажна боя двукратно по метални повърхности;17.Доставка и полагане на изкуствена трева с височина от 45 до 50 мм. с гумени гранули;18.Доставка и монтаж на футболни вратички;19.Доставка и монтаж на баскетболен кош;20.Извозване на строителни отпадъци;21.Извозване на добити материали до склад на Община Сливен;22.Демонтаж на съществуваща тревна настилка;23.Доставка и монтаж на входна вратичка с р-ри 1170/2090;24.Доставка и монтаж на метален профил

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000Описание:
Строителни и монтажни работи

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Конкретният вид и обем работа ще се възлага с Възлагателно писмо от Възложителя, придружено с количествено-стойностна сметка и срок за изпълнение. Възлагането/ята ще се прави/ят на база годишна програма в рамките на общата бюджетна стойност за дейността утвърдена от Възложителя. Последователността на възлагане става по приоритет.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

264000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен и населените места на територията на Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник следва да представи следните документи:1. Данни за лицето, което прави предложението – Образец № 1;2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ-споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка;
2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3. Техническо предложение – Обр №2;4. Ценово предложение-Обр №3;5.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,б.„а” до б.„д” и ал.5 от ЗОП–попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Обр №4, от лицата посочени в чл.47,ал.4 от ЗОП.6. Всеки участник трябва да докаже регистрацията си в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен регистър, в държавата в която е установен или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален закон.Регистрацията в Централния професионален регистър следва да е с обхват на вписване първа група, IV и V категория.Участниците, установени в друга държава-членка на Европейския съюз, могат да представят еквивалентен документ, издаден от държавата,в която са установени.7.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:7.1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата (по образец), а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и:а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;Минимални изисквания: Всеки участник трябва да притежава признат опит в строителството и да е изпълнил поне 1 (едно) строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката.Забележка: Строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката е за изграждане на открити спортни площадки.7.2.Декларация посочваща образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители на участника (ръководител обект и технически ръководител), включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата или строителството–свободна форма.Продължава в “Допълнителна информация”

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка в настоящата поръчка е “икономически най-изгодна оферта “.Икономически най-изгодната оферта за изпълнението на СМР, предмет на обществената поръчка ще бъде определена по следната математическа формула:
КО = 60%ТО + 40%ФО, където:ТО-е Техническа оценка на „Техническото предложение за изпълнение на поръчката“ на участника–с максимална оценка 100 т.ФО-е Финансова оценка на офертата на участника – предложеите от участника единични цени за видовете СМР – с максимална оценка 100т.Последователност и методика на оценка:Първи етап-техническа оценка на офертата:Показател:ТО–„Технологична програма за изпълнение на строителството”.Технологичната програма за изпълнение на строителството трябва да съдържа:1.Обяснителната записка за организацията и изпълнението на строителството.Елементите на обяснителната записка са посочени в документацията за участие.Правилата за техническата оцента се съдържат в документацията за участие.Втори етап-финансова оценка на офертата:ФО = (ЕЦ i min / EЦ i . Рi)*100, където:i=1 24;ЕЦi – единична цена за определен вид СМР, предложена от участника спрямо когото се прилага формулата, съгласно ценовото му предложение.ЕЦi min – най-ниската предложена цена за същия вид СМР, измежду ценовите предложения на всички участници в процедурата; i-номер на вид СМР, по съответното приложение където i е в границите от 1 до 24.Рi-относителна тежест на цената за извършване на конкретния вид СМР /изразена с проценти/1. Разбиване на бетон-относителна тежест-3;2.Демонтаж на улични бордюри – относителна тежест-3;3.Демонтаж на градински бордюри-относителна тежест-3;4.Демонтаж на тротоарни плочи – относителна тежест-3;5.Масов изкоп с багер на транспорт-относителна тежест-5;6.Ръчен изкоп-относителна тежест-5;7. Натоварване и превоз с ръчни колички до 60 м. – относителна тежест-5;8.Превоз земни маси със самосвал-относителна тежест-5;9.Кофраж и декофраж на бетонови ед.фундаменти под колони-относителна тежест-5;10.Доставка и полагане на неармиран бетон клас С 12/15 (В15) за фундаменти -относителна тежест-5;11.Доставка и полагане на чакъл за основа -относителна тежест-5;12.Валиране на чакъл за основа -относителна тежест-3;13.Полагане на армирана бетонова настилка с дебелина 10 см. /бетон клас С 16/20 (В 20) и армировка ф6,5/20 см. от стомана клас В 235 (А I) – относителна тежест-5;14.Доставка и монтаж на колона, посредством анкерни болтове /за колона метална правоъгълна тръба 100.60.3, с височина Н = 4,0 м., със заварена към нея оребрена пета 20/20 см. , с дебелина 1,5 см. и шапка от ламарина на върха/ -относителна тежест-5;15.Изработка и монтаж на предпазна ограда от метални пана /по детайл/-относителна тежест-5; 16.Нанасяне на блажна боя двукратно по метални повърхности-относителна тежест-5;17.Доставка и полагане на изкуствена трева с височина 50 мм. с гумени гранули-относителна тежест-4;18.Доставка и монтаж на футболни вратички-относителна тежест-4;19.Доставка и монтаж на баскетболен кош-относителна тежест-4;20.Извозване на строителни отпадъци-относителна тежест-4;21. Извозване на добити материали до склад на Община Сливен-относителна тежест-3;22.Демонтаж на съществуваща тревна настилка-осносителна тежест-3;23.Доставка и монтаж на входна вратичка с р-ри 1170/2090-относителна тежест-3;24.Доставка и монтаж на метален профил-относителна тежест-5.Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на офертата.Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от “Изисквания за изпълнение на поръчката”:Минимални изисквания: Ръководните служители – ръководител обект и технически ръководител трябва да притежават образование, съгласно чл. 163а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и професионален опит в строителството най-малко 3 години.7.3. Данни за собствени или наети технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за извършване на строителството – свободна форма;Минимални изисквания: Всеки участник трябва да разполага с технически лица, включително и лице/а отговарящо/и за контрола на качеството.8. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите – свободни форми.Забележка: Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ – свободна форма удостоверяващ обстоятелството.9.Декларация за приемане на условията в проекта на договора – Образец № 6;10. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.
11.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележки: Към документацията е приложен Проект на договор – Образец № 7, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3.5, т.3 Съдържание на офертата, от документацията за участие.Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3 Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1 и т. 2, от ЗОП. Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.Срокът на валидност е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със средства от общинския бюджет.Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите:13.03.2015 г., 16:30 часа, в стая № 17, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1.Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. “а” до б. “д” от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.
Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg – Профил на купувача – http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-007.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/03/2015