Предмет на настоящата обществена поръчка е “Отпечатване и доставка на бланки и формуляри за нуждите на ТП на НОИ[…]

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национален осигурителен институт, чрез ТП на НОИ гр. Благоевград, ул. “Тракия” № 1, За: Гергана Кафтанова, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 889901, E-mail: gergana.kaftanova@blagoevgrad.nssi.bg, Факс: 073 889940Място/места за контакт: ТП на НОИ БлагоевградИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nssi.bg.Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/bla/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=33&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Fbla%2F2014%2F01%2D2015%2D27&RecSrc=%2Ftp%2Fbla%2F2014%2F01%2D2015%2D27.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата обществена поръчка е “Отпечатване и доставка на бланки и формуляри за нуждите на ТП на НОИ Благоевград”, съгласно техническо задание и технически спецификации приложени в документацията.
Източник на финансиране- бюджета на НОИ.
Обект на поръчката – услуга, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22820000Описание:
Формуляри

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

За нормалното функциониране на административната дейност на Териториално поделение на НОИ гр. Благоевград е отчетена необходимост от доставка на бланки и формуляри, индивидуализирани по видове, параметри и прогнозни количества посочени в документацията на Възложителя. Необходимо е едностранно и двустранно отпечатване на бланките и формулярите, съгласно изискванията на Възложителя. Бланките и формулярите следва да бъдат отпечатани на вестникарска хартия, по установените стандарти за качество. Съдържанието на доставените бланки и формуляри следва да е ясно и четливо и да не се деформира при употреба.
За визуализиране на съдържанието на отделните видове бланки и формуляри, ще бъде предоставена мостра. Видът и формата на доставените бланки и формуляри следва да съответства напълно на представените от Възложителя мостри и не следва да се променя по никакъв начин от Изпълнителя.
Горепосочените количества са прогнозни за една година и Възложителят не се ангажира с точно изчисление за разхода на различните видове бланки и формуляри. В тази връзка Възложителят си запазва правото в процеса на изпълнение на договора, да заявява периодично, според моментните си потребности необходимите количества от съответните бланки и формуляри, които ще се заплащат по предложените в офертата на избрания изпълнител единични цени до изчерпване на сумата от 1 750.00 /хиляда седемстотин и петдесет/ лева без ДДС или до изтичане на 12 /дванадесет/ месеца от датата на сключване на договора.
Възложителят запазва правото си да заявява и непосочени видове бланки и формуляри, като Изпълнителят ги доставя с предложената единична цена за съответния формат, в зависимост от материала, върху който е отпечатан образеца, умножена по броя на страниците и по броя на заявеното количество образци.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1750 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България, гр.Благоевград

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Представената оферта задължително трябва да отговаря на изискванията, посочени в чл. 101в от Закона за обществени поръчки и на условията, посочени в документацията за участие. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик, съдържащ:
1.Административни сведения – (в оригинал).
2.Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал), когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалното му състояние, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата (съответен документ, съдържащ се в нея) и/или да представлява участника в обществената поръчка.
3.Документ за регистрация или Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, /копие, заверено вярно с оригинала/ когато участникът е юридическо лице. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентна идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени. При участници обединения, които не са юридически лица, декларацията се представя за всяко юридическо лице, включено в състава на обединението. При участници обединения, които не са юридически лица се представя и Споразумение/Договор за обединение с нотариална заверка на подписите на лицата, които го подписват – в оригинал или нотариално заверено копие;
4.Техническо предложение за изпълнение на поръчката – (в оригинал)
5.Ценово предложение.
6.Декларация относно срока на валидност на офертата – 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
7.Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. В случай, че участникът ще използва подизпълнители, то подизпълнителят трябва да представи и Декларация, че е съгласен да участва и декларации по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП.
8.При участници обединения – документ (Споразумение или Договор за обединение), подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, както и разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в обединението и посочване на лицата, чрез които обединението ще доказва съответствието си с критериите за подбор – оригинал или копие. Декларация от членовете на обединението. Участниците в обединението представят също и документите по чл. 56, ал. 3 от ЗОП.
9.Декларация за приемане на условията в проекта на договора.
10.Декларация от участника по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
11.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП.
12.Декларация, относно срока за изпълнение на дейностите предмет на поръчката – 12 (дванадесет) месеца или до изчерпване на прогнозната стойност на поръчката.

Офертата следва да бъде подадена в срок до 17.00ч. на 16.03.2015 г. Оферти подадени след изтичане на посочения срок не се разглеждат.
Офертите ще се разгледат на 17.03.2015 г. от 10.00 ч., в ТП на НОИ – Благоевград, ет. 2, ст. 210. по реда на тяхното постъпване, съгласно чл. 101 г. от ЗОП. Оферта, която не отговаря на изискванията на Възложителя няма да бъде класирана.
При сключване на договор, определеният Изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
Участникът, с когото Възложителят сключи договор, се задължава да внесе сума в размер на 3 % от стойността на договора като гаранция за изпълнение на договора по банкова сметка в Сибанк Благоевград IBAN: BG30BUIB78373104081201, BIC: BUIBBGSF.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Gergana.Kaftanova@blagoevgrad.nssi.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2015