Избор на изпълнител за извършване на екзекутивно архитектурно заснемане, […]

BG-Симеоновград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Симеоновград, пл.”Шейновски” № 3, За: Наталия Пачеманова, България 6490, Симеоновград, Тел.: 0378123 41, E-mail: obshtina_simgrad@abv.bg, Факс: 0378120 06Място/места за контакт: СимеоновградИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.simeonovgrad.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.simeonovgrad.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за извършване на екзекутивно архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169 ал.1,т.(1-5) и ал.2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на обекти – многофамилни жилищни сгради

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71000000Описание:
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Дейностите в рамките на обществената поръчка ще се изпълняват за отделни сгради, за които са на лице сключени договори между сдруженията на собствениците (създадени по реда на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС) и община Симеоновград за изпълнение на обновяване за енергийна ефективност съгласно „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за 2015г.“ и за които Общината е сключила договор с Българската банка за развитие за финансиране на дейностите по саниране. Дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, ще се изпълняват за срок от една година или при достигане на приложимия праг за извършване на услуги по чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65999 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Симеоновград

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Дейностите, включени в предмета на настоящата обществена поръчка, следва да се
извършат при съобразяване с изискванията на Закона за устройството на територията,
Закона за енергийната ефективност, Наредба № 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на
сгради, Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.До участие в публична поканата се допускат участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал.5 от ЗОП. Изискванията се прилагат по отношение на лицата определени в чл.47 ал.4 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по-горе с декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а по отношение на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 – декларация. Не може да участва в обществената поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по т. 2.1.1, буква „а”. При подписване на договора за обществена поръчка участникът – чуждестранно физическо или юридическо лице, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издава такъв документ, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.Участникът, който ще изпълнява дейността по екзекутивно архитектурно заснемане, следва да разполага с проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност. Участникът, който ще изпълнява дейността по изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169 ал.1,т.(1-5) и ал.2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, следва да отговаря на изискванията на чл. 176в, ал.1 от ЗУТ,а именно:
1. да е консултант, получил удостоверение по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ и в състава му за целите на обследването да е включено лице, отговарящо на изискванията на чл. 176в, ал.2 от ЗУТ
или
2. да разполага с проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност, в това число и лице, отговарящо на изискванията на чл. 176в, ал.3 от ЗУТ, които да му позволяват извършването на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 – 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж, предмет на обществената поръчка.
За чуждестранно лице – представя се еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на техническо обследване и съставяне на технически паспорт, обект на обществената поръчка или да представи декларация или удостоверение за наличието на регистрация от компетентен орган съгласно националното законодателство, с превод на български език.
Участникът, който ще изпълнява дейността по изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност, следва да притежава валидно удостоверение за вписване в регистъра по чл.23а ал.1 от Закона за енергийната ефективност или еквивалетно.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата поне 1 услуга, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка. Под услуги, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка ще се разбират едновременно: обследване на съществуващи сгради за установяване на техническите характеристики, обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на обекти.
2. Участникът следва да разполага с екип от минимум 6 експерти със следните специалности, както следва:
2.1. Архитект – висше образование, магистърска степен по архитектура или еквивалент, с минимум 5 г. професионален опит по специалността, с пълна проектантска правоспособност и участие в извършването на сходна с предмета дейност на минимум 1 сграда ;
2.2. Строителен инженер – висше образование, магистърска степен строителен инженер или еквивалент, с минимум 5 г. професионален опит по специалността, с пълна проектантска правоспособност и участие в извършването на сходна с предмета дейност на минимум 1 сграда;
2.3. Електроинженер – висше образование, магистърска степен, електроинженер, или еквивалент, с минимум 5 г. професионален опит по специалността, с пълна проектантска правоспособност и участие в извършването на сходна с предмета дейност на минимум 1 сграда;
2.4. Инженер ОВК – висше образование, магистърска степен, отопление, вентилация и климатизация, или еквивалент, с минимум 5 г. професионален опит по специалността, с пълна проектантска правоспособност и участие в извършването на сходна с предмета дейност на минимум 1 сграда;
2.5. Инженер ВиK – висше образование, магистър степен инженер ВиК, или еквивалент с минимум 5 г. професионален опит по специалността, с пълна проектантска правоспособност и участие в извършването на сходна с предмета дейност на минимум 1 сграда;
2.6. Строителен инженер – висше образование, магистърска степен строителен инженер, който ще осъществява технически контрол по част „Конструктивна” , с минимум 5 г. професионален опит по специалността, с пълна проектантска правоспособност и участие в извършването на сходна с предмета дейност на минимум 1 сграда, с удостоверение за Технически Контрол по част „Конструктивна” от КИИП или да е вписан в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
3. Участникът следва да е вписан в публичния регистър на лицата по чл. 23 от Закона за енергийната ефективност, издаден от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.
4. Участникът следва да е сертифициран за дейността: „Техническа и енергийна паспортизация на съществуващи сгради“ по ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. Възложителят приема и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.
Офертите се получават в сградата на Общинска администрация Симеоновград, стая №3, ет.1.
Отварянето на офертите ще се извърши на 18.03.2015г. от 8,30 часа в зала №14, ет.2, в сградата на Общинска администрация Симеоновград.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2015