„Доставка на химикали и лабораторни консумативи за нуждите на Институт по физикохимия ”Акад. Ростислав Каишев”, […]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Институт по физикохимия, Българска академия на науките /БАН/, ул. Акад. Георги Бончев бл. 11 ет.4, За: Драгомир Тачев, България 1113, София, Тел.: 00359 29793585; 00359 29792581, E-mail: dtachev@ipc.bas.bgМясто/места за контакт: СофияИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ipc.bas.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.ipc.bas.bg/ProfilK/index.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на химикали и лабораторни консумативи за нуждите на Институт по физикохимия ”Акад. Ростислав Каишев”,
Българска академия на науките“ Необходимите продукти са разпределени в 17 позиции,както следва: Обособена позиция № 1 – химикали, Обособена позиция № 2 – разтворители, Обособена позиция № 3 –буферни разтвори за рН, Обособена позиция № 4 –лабораторни консумативи, Обособена позиция № 5- консумативи за система за дейонизирана вода Milli-Q на Milipore, Обособена позиция № 6 –електроди,Обособена позиция № 7 – лабораторна стъклария и керамика, Обособена позиция № 8 –благородни метали, Обособена позиция № 9-технически метали,Обособена позиция № 10 –течни съставни части за синтез на еластомер полидиметилсилоксан(PDMS),,Обособена позиция № 11-тектомери,Обособена позиция № 12- консумативи за ДТА, Обособена позиция № 13 – въглеродна хартия, Обособена позиция № 14 – химикали за специални процеси, Обособена позиция № 15-лакове, Обособена позиция № 16-специални органични вещества, Обособена позиция № 17-консумативи за рентгенов апарат.
Участниците могат да подават оферта за една или повече позиции, като задължително подадената оферта трябва да включва комплексно предложение за всички продукти от съответната позиция.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33696500, 33790000Описание:
Лабораторни реактиви
Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

продукти са разпределени в 17 позиции,както следва: Обособена позиция № 1 – химикали, съдържаща 66 продукта, Обособена позиция № 2 – разтворители, съдържаща 12 продукта, Обособена позиция № 3 –буферни разтвори за рН, съдържаща 9 продукта,Обособена позиция № 4 –лабораторни консумативи, съдържаща 33 продукта
Обособена позиция № 5- консумативи за система за дейонизирана вода Milli-Q на Milipore, съдържаща 2 продукта
Обособена позиция № 6 –електроди, съдържаща 10 продукта,Обособена позиция № 7 – лабораторна стъклария и керамика, съдържаща 19 продукта,Обособена позиция № 8 –благородни метали, съдържаща 4 продукта,Обособена позиция № 9-технически метали, съдържаща 4 продукта,Обособена позиция № 10 –течни съставни части за синтез на еластомер полидиметилсилоксан(PDMS), съдържаща 2 продукта ,Обособена позиция № 11-тектомери, съдържаща 1 продукт,Обособена позиция № 12- консумативи за ДТА, съдържаща 1 продукт,Обособена позиция № 13 – въглеродна хартия, съдържаща 2 продукта,Обособена позиция № 14 – химикали за специални процеси, съдържаща 7 продукта,Обособена позиция № 15-лакове, съдържаща 1 продукт,Обособена позиция № 16-специални органични вещества, съдържаща 2 продукта, Обособена позиция № 17-консумативи за рентгенов апарат, съдържаща 6 продукта. Посочените в техническата спецификация количества от всеки от продуктите са прогнозни и зависят от потребностите и финансовата обезпеченост на Възложителя. Възложителят не се задължава да ги закупи в пълен обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя от обема на конкретните заявки на Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

48541 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Чрез предстоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се цели сключване на договор за периодични доставки, осъществявани чрез покупка на химикали и лабораторни консумативи за нуждите на ИФХ, необходими за изпълнение на дейностите на Възложителя. Срок на доставка – Доставките следва да се извършват след получаване на писмена заявка /факс и/или електронна поща./не по- късно от три седмици, считано от получаване на заявката на Възложителя.При необходимост от спешна доставка на малки количества и изпратена писмена заявка /факс и/или електронна поща/ от Възложителя, в която да се упоменава спешна нужда от доставка), срокът за доставка не може да бъде по-дълъг от 5 работни дни .Доставките следва да се извършват само за продукти и в количествата, посочени в съответната заявка.Място за изпълнение на поръчката – Институт по физикохимия –гр. София, ул. „Акад.Георги Бончев” бл.11, ет. 4. Доставката и товаро-разтоварната дейност се извършва от фирмата доставчик като разходите са за негова сметка. Условия на плащане: Плащането се извършва с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 30 (тридесет) дни, след извършена доставка и след представяне на следните документи:- Доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС – оригинал и 2 /два/ броя заверени копия;- Приемателно – предавателни протоколи; – Писмени заявки;Участниците трябва да отговарят на следните изисквания:1.Фирмата производител за оферираните продукти да притежава Сертификат за качество ISO 9001 или еквивалент за оферираните продукти, валиден към датата на подаване на офертата;2.В случай, че участникът е дистрибутор трябва да притежава Сертификат за качество по ISO 9001 или еквивалент за дистрибуция на оферираните химикали. Сертификатът да е валиден към датата на подаване на офрертата.3.Участникът следва да представи документи, доказващи произход на доставяните химикали и консумативи.4.Участникът трябва да представи декларация, съдържаща информация относно мястото и условията за съхранение на оферираните продукти на територията на България. 5.Участникът следва да притежава опит в изпълнението на дейностите по поръчката, като трябва да има изпълнени през последните три години, считано към дата, определена като краен срок за подаване на офертите най-малко 3 (три) доставки, сходни с предмета на поръчката – доставка на химикали и/или лабораторни консумативи.Това обстоятелство се доказва с представянето на декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника доставки, през последните три години, с предмет, сходен с предмета на поръчката. Всяка доставка, посочена в декларацията трябва да бъде придружена от доказателство за извършването й, което се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата/доставката. Изисквания към доставката: 1.Доставените химични вещества трябва да бъдат в оригинални, с ненарушена цялост, затворени опаковки, които да имат защита до първоначално отваряне и с оригинални етикети на фирмата – производител.2. Срокът на годност на всички химикали към датата на всяка доставка да бъде не по – малък от 70 % от обявения от производителя. За всички останали продукти срокът на годност да съвпада с този на производителя.3. Всички продукти да бъдат придружени със сертификат,от фирмата – производител, с посочени: дата на производство и/или срок на годност.4. При доставка на опасни химични вещества и препарати, изпълнителят да предостави информационни листове за безопасност,преведени на български език и съдържащи информация съгласно Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси.5. Продукти по позиции №№ 1,2,3, 8,11,14,16,трябва да предостави Анализни сертификати,6. Предлаганите разфасовки трябва да са съобразени с посочените в Техническата спецификация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията към публичната покана, съдържаща подробно описание на изискванията към предмета на поръчката и участниците, указания по подготовка на офертата и необходимите образци е качена в профила на купувача на възложителя на адрес: http://www.ipc.bas.bg/ProfilK/index.html.Отваряне на офертите на 21.03.2015 г.-10,00 ч. в сградата на Института по физикохимия в гр.София, ул.Акад. Георги Бончев бл. 11 ет.4
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: Институт по физико химия “Акад. Ростислав Каишев” , София,ул. Акад. Георги Бончев, бл. 11, ет.4 . Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс. Върху плика се изписва предмета на процедурата.
На отварянето на офертите може да присъстват участниците, техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване, както и други лица, които се съобразяват с изискванията за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2015