Предмет на настоящата обществена поръчка е „Извършване на дейности по информация и публичност за проект: Техническа[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДП Национална компания Железопътна инфраструктура, бул. Княгиня Мария Луиза № 110, За: Биляна Георгиева, Република България 1233, София, Тел.: 02 9311752, E-mail: b.georgieva@rail-infra.bg, Факс: 02 9310663Място/места за контакт: отдел Обществени поръчкиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rail-infra.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/публични/2015/03/06/2015-пп-027-извършване-на-дейности-по-информация-и-публичност/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Извършване на дейности по информация и публичност за проект: Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България-Русе“, чрез изпълнението на следните дейности:
1. Изработка и доставка на печатни информационни материали – брошури. Ще бъдат издадени 1000 броя брошури;
2. Изработка и доставка на информационни рол банери. Предвижда се изработка на 2 броя рол банери;
3. Организиране и провеждане на публични събития – семинар за журналисти за представяне на проекта в гр. Русе, представяне на идейния проект в гр. Русе.
Проектът се финансира по приоритетна ос III „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари”, със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22100000, 22900000, 80400000Описание:
Печатни книги, брошури и диплянки
Различни печатни материали
Образование за възрастни и други образователни услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изработка и доставка на печатни информационни материали – брошури. Ще бъдат издадени 1000 броя брошури: размер: А4; хартия: минимум 130 гр. или максимум 150 гр., гланц; белота на хартията: 95 %; печат: 4+4;
Изработка и доставка на информационни рол банери. Предвижда се изработка на 2 броя: размер 2 x 0.80 см; напечатана визия 4+0; лесно сглобяем; практична чанта с дръжка за лесно пренасяне;
Организиране и провеждане на публични събития – семинар за журналисти за представяне на проекта в гр. Русе, представяне на идейния проект в гр. Русе. Предвижда се за нуждите на проекта да бъдат организирани 2 броя големи публични събития в гр. Русе. Всяко от събитията се провежда в рамките на 2 (два) дни. Индикативният брой на участниците е 80 човека. Датите на провеждане на събитията следва да бъдат съгласувани и одобрени от Възложителя. Изпълнителят се ангажира с цялата организацията и осигуряването на подходящо помещение и необходимото техническо оборудване за всяко от провежданите събития, както и да организира транспорт в двете посоки (София – Русе – София) за участниците в събитията. Изпълнителят следва да обезпечи провеждането на всяко от събитията, като осигури настаняване в хотел с пребиваване за не повече от една нощувка, съобразено с цялостната организация на събитието, неговите нужди и броя на участниците – индикативен брой 80 човека. За всеки участник се осигурява единично настаняване; Изпълнителят следва да обезпечи провеждането на всяко от събитията, като осигури и/или наеме зала; Изпълнителят трябва технически да обезпечи провеждането на всяко от събитията, като осигури и/или наеме озвучаване, екран, мултимедия и др.; Изпълнителят трябва да осигури минимум една кафе пауза, както и вечеря, закуска и обяд за всяко от събитията; Изпълнителят трябва да изпрати покани до участниците за всяко от събитията, както и да осъществи регистрация на участниците; Изпълнителят трябва да осигури и/или наеме минимум 2 (двама) експерти за организационното обезпечаване на всяко от събитията, като при провеждане на събитието изпълнителят трябва да осигури: Регистрация на гостите; Посрещане и настаняване на гостите, насочване на участниците в събитието и раздаване на информационни материали и т.н; Обработка и излъчване на предоставени от Възложителя презентации; Изпълнителят трябва да осигури транспорт за участниците във всяко от събитията от София до Русе и обратно; Изпълнителят следва да проследи медийно отразяване на всяко от събитията, като подготви медиен мониторинг; Изпълнителят следва да предостави на Възложителя снимков материал от реализирането на всяко от събитията;
Продължава в “Изисквания за изпълнение на поръчката”.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50400 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административна сграда ДП НКЖИ; град Русе

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията към участниците са разписани в приложенията към публичната покана и са достъпни на профила на купувача на електронната страница на ДП ” НКЖИ”: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/публични/2015/03/06/2015-пп-027-извършване-на-дейности-по-информация-и-публичност/
Всякакво оборудване, което ще бъде необходимо за целите на изпълнение на настоящия договор, следва да бъде осигурено от Изпълнителя. При организиране и провеждане на информационните публични събития Изпълнителят е изцяло отговорен за осигуряване на зала, необходима техника, материали, транспорт и др. свързани с провеждането на събитието.
Изпълнителят трябва да разполага с необходимата техника (собствена или наета) за извършване на дейностите на тази обществена поръчка. Не се позволява закупуването на оборудване от името на Възложителя като част от настоящия договор за услуга и/или прехвърлянето на такова на Възложителя след приключване на настоящия договор.
Изпълнителят трябва да разполага с офис за координация и да го поддържа през цялото време на изпълнение на договора. Офисът трябва да бъде подходящо обзаведен и оборудван с необходимият брой работни места и офис техника за целите на ефективното изпълнение на задълженията по договора. В офиса трябва да се намира през цялото времетраене на проекта цялата административна и проектна документация. Изпълнителят поема за своя сметка разходите за консумативи и всякакви необходими плащания по издръжката на офиса. Изпълнителят е задължен да осигури достъп до офиса за проверки на място извършвани от ДП НКЖИ, представители на Възложителя, ЕК, МТИТС и други компетентни институции във всеки един момент.
В своята оферта Изпълнителят трябва да предвиди разходи за: Персонал – експерти и специалисти; Публични събития – разходи за организация и провеждане; Производство и доставка на рекламни и информационни материали (крайната цена за производство на всички информационните материали се образува на база дизайн, предпечат, печат на продукцията и доставка); Други разходи – всички разходи, който касаят допълнителни дейности по проекта, като: превоз и наем за оборудване и съоръжения на оборудване; превод (цена на час); наем за зали, наем на техника и т.н.
Продължава в “Допълнителна информация”.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 16:45

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

В своята оферта участникът представя цена, като в нея са включени абсолютно всички разходи за изработката на продуктите, попадащи в обхвата на настоящата поръчка, както и доставката им до ДП НКЖИ.
Всички дейности, попадащи в обхвата на поръчката, следва да бъдат съгласувани с Възложителя.Всички дейности, включени в предмета на настоящата обществена поръчка, следва да се извършват при стриктно спазване на изискванията за информация и публичност на Регламент (ЕО) № 1828/2006г. на Комисията от 8 декември 2006г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие.
Недопустимо е:Разделянето на поръчката на отделни дейности, съответно подаването на оферта само за отделна дейност;Промяна на количеството за един, за повече или за всички отделни дейности за сметка на други;Надхвърляне на общата прогнозна стойност на поръчката по Техническа спецификация.Такава оферта ще се счита за изготвена в противоречие с обявените от Възложителя условия и няма да бъде разглеждана.
Офертите за участие се подават в ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура”, 1233, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, служба “Деловодство” всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 12:45 до 16:45 часа до обявения в публичната покана краен срок за получаване на оферти.
Място, дата и час на отваряне на офертите: ДП НКЖИ, гр. София, 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110, заседателна зала, на 18.03.2015 г., в 10:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2015