Предмет на поръчката е:Определяне на изпълнител на СМР по проект: “Ремонт и възстановяване на читалище “Съгласие[…]

BG-с. Новачене, общ. Никопол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НЧ „СЪГЛАСИЕ 1907” с. Новачене, общ. Никопол, с. Новачене, общ. Никопол, пл.”Ленин“ № 1, За: Методи Генов, Р БЪЛГАРИЯ 5950, с. Новачене, общ. Никопол, Тел.: 06544 2114, E-mail: saglasie.novachene@gmail.comМясто/места за контакт: НЧ „СЪГЛАСИЕ 1907” с. Новачене, общ. НикополИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://saglasienovachene.wix.com/saglasienovachene.Адрес на профила на купувача: http://saglasienovachene.wix.com/saglasienovachene.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е:Определяне на изпълнител на СМР по проект: “Ремонт и възстановяване на читалище “Съгласие 1907″, с. Новачене, община Никопол”.
Ще бъдат извършени следните основни видове СМР:
– външни РСМР – ремонт на покрив от LT ламарина, демонтаж и монтаж на олуци и водосточни тръби, изкърпване мазилка, обшивко под и над олучни тръби,хидроизолация козирка, ревизионен отвор към подпокривно пространство /пожароустойчив/
– вътрешни ремонтни работи – санитарни възли, гримьорни, библиотека, стълбища, фоайета, салон,в т.ч. шпакловки и боядисване, фаянс, ВиК ремонти, монтаж климатици, ремонт настилки и други съпътстващи работи.
– подмяна дограма по фасадата – демонтаж съществуваща дограма и монтаж и монтаж нова Al и PVC дограма, изкърпвани покрай дограма, изкърпване облицовка и настилка от мраморни плочи.Одобренитете инвестиционни проекти могат да бъдат разгледани от участниците в в НЧ “Съгласие 1907”, с Новачене всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000Описание:
Строителни и монтажни работи

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предмет на поръчката е:Определяне на изпълнител на СМР по проект: “Ремонт и възстановяване на читалище “Съгласие 1907″, с. Новачене, община Никопол”.
Ще бъдат извършени следните основни видове СМР:
– външни РСМР – ремонт на покрив от LT ламарина, демонтаж и монтаж на олуци и водосточни тръби, изкърпване мазилка, обшивко под и над олучни тръби,хидроизолация козирка, ревизионен отвор към подпокривно пространство /пожароустойчив/
– вътрешни ремонтни работи – санитарни възли, гримьорни, библиотека, стълбища, фоайета, салон,в т.ч. шпакловки и боядисване, фаянс, ВиК ремонти, монтаж климатици, ремонт настилки и други съпътстващи работи.
– подмяна дограма по фасадата – демонтаж съществуваща дограма и монтаж и монтаж нова Al и PVC дограма, изкърпвани покрай дограма, изкърпване облицовка и настилка от мраморни плочи.
Видовете и количествата предвидени СМР са съгласно КС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

192306 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

НЧ „СЪГЛАСИЕ 1907” с. Новачене, общ. Никопол

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнение на предвидените СМР съгласно техническите проекти по части и КС в съответствие с изискванията на нормативната уредба в Република България.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател – П
Максимално възможен бр. точки Относителна тежест в КО
1. Техническо предложение 100 50 %
2. Ценово предложение 100 50 %

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията може да бъде изтеглена от интернет-сайта на НЧ “Съглъсие-1907″, с Новачене ” Обяви“ http://saglasienovachene.wix.com/saglasienovachene. Офертата съдържа документите съгласно изискванията на т.2 “Съдържание на офертата”. Документите се запечатват в непрозрачен плик, върху който се посочва: В горния десен ъгъл се изписва: НЧ „СЪГЛАСИЕ 1907” с. Новачене, общ. Никопол, код 5950, област Плeвен ; текст: ОФЕРТА ЗА Определяне на изпълнител на СМР по проект: “Ремонт и възстановяване на читалище “Съгласие 1907″, с. Новачене, община Никопол” съобразно чл.14, ал.4 от ЗОП и предвидените правила по гл. 8″а” от ЗОП. В долния ляв ъгъл на плика се посочват наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail . Офертата се депозира в НЧ „СЪГЛАСИЕ 1907” с. Новачене, общ. Никопол.
Съдържание на офертата – изискуеми документи и оформяне на предложенията: 1.Списък на документите; 2. Обр.№ 1 – Писмо към офертата;3. Обр. № 2 – Административни сведения; 4.Образец №3 – Декларация запознаване обстоятелства и условия на ОП;5.Обр.4 – Декларация за спазване условия на процедурата; 6. Регистрационни документи на участника;7.Обр.5 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП ;8.Образец № 6 – Декларация ползване подизпълнител; 9.Обр.№ 7 – Декларация съгласие на подизпълнител;10. Обр. № 8 – Декларация по чл. 93;11. Обр. № 9-Декларация етични клаузи;12. Обр. № 10 – Декларация отговорност членове консорциум;13. Обр.11 – Декларация условия договор;14. Обр. №12- Декларация мин. цена на труда;15. Обр.№ 13 -Декларация чл. 55, ал.7 от ЗОП;16. Обр. № 14-Декларация чл. 51 от ЗОП.;17.Обр.№ 15-Техническо предложение;18. Обр.№ 16 – Предлагана цена;
18.Копие от валидна застраховка професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ ;Чуждестранните лица представят еквивалентен документ; 19. Копие от Удостоверение от КСБ за изпълнение на обекти ІV категория.20.Копия от Сертификати ISO 9001:2008; ISO 14001:2004.
Преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1,т.1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП
Заседанието на комисията за отваряне на офертите ще се проведе на 13.03.2015г. в 11.00 часа в сградата на НЧ”Съгласие-1907” с.Новачене, общ.Никопол на адрес:с.Новачене, пл.”Ленин” №1.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2015