Доставка, монтаж, пускане в действие на система за отопление, вентилация, климатизация и влажност на изложбена[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НАИМ-БАН, Съборна 2, За: Надя Николова, България 1000, София, Тел.: 02 9882406, E-mail: admin@naim.bg, Факс: 02 9882405Място/места за контакт: Надя НиколоваИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.naim.bg.Адрес на профила на купувача: http://naim.bg/bg/content/news/600/885/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка, монтаж, пускане в действие на система за отопление, вентилация, климатизация и влажност на изложбена зала “Трезор” (Б-2.01) на археологически музей на НАИМ-БАН ”, съгласно техническа спецификация – Приложение 1 към поканата.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42512000Описание:
Климатични инсталации

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка, монтаж, пускане в действие на система за отопление, вентилация, климатизация и влажност на изложбена зала “Трезор” (Б-2.01) на археологически музей на НАИМ-БАН ” съгласно технически проект и техническата спецификация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

36000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

3. Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката
3.1.Изисквания към участниците:
3.1.1. Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо лице, както и техни обединения, които лица отговарят на условията за участие съгласно настоящата документация.
3.1.2.Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка физическо лице, участник в юридическо лице или юридическо лице, за което e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
3.1.3.Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка чуждестранно физическо, участник в юридическо лице или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП.
3.1.4. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта по една или по повече от една от обособените позиции на поръчката. Офертата трябва да отговаря на изискванията на критерийте за подбор по т 3.2. и по т 7 от документацията.
3.1.5. Лице, фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
3.2. Критерии за подбор
3.2.1 Икономическо и финансово състояние
3.2.1.1 Участникът трябва да има общо изпълнени договори за доставки сходни с предмета на поръчката за последните три години, считано от крайния срок за подаване на офертата в размер на минимум прогнозната стойност на поръчката, придружен с референции.
3.2.1.2. Под „изпълнени договори за доставка, сходни с предмета на поръчката” се има доставка, монтаж, пускане в действие на система за отопление, вентилация, климатизация и влажност за музейни експозиции изпълнени към датата на подаване на оферти и придружени с препоръки за добро изпълнение.
3.2.2 Технически възможности и квалификация
3.2.2.1. Участникът трябва да има един изпълнен договор за доставка, приключен към крайният срок на подаване на офертита, придружен от препоръка за добро изпълнение.
3.2.2.2 Под „изпълнени договори” се разбира договори, чиито срок за изпълнение е приключил към крайния срок за подаване на офертата и стоките са доставени и приети от възложителя / получателя по договора. Гаранционният срок по договора, ако има такъв, не се включва в срока за изпълнение.
3.2.2.3. Участникът да декларира, че предлаганата техника, съгласно техническа оферта, е оригинална, нова и неупотребявана и отговаря на международните стандарти за безопасност.
3.2.2.4 Участникът в настоящата процедура трябва да е оторизиран от производителя на техниката да предлага неговите продукти за всички обособени позиции, за които кандидатства.
3.2.2.5 Участикът трябва да представи документ/декларация, че предложената техника/съоръжение отговаря на БДС EN 60335-2-40:2003/A2:2009 – Битови и подобни електрически уреди и БДС EN 62233:2008 – Методи за измерване на електромагнитни полета на битови уреди и подобни устройства по отношение на излагане на човек на въздействието им.
3.2.2.6. Участникът да притежава сертификат LVD (Low Voltage Directive) 2006/95/EC или еквивалент.
3.2.2.7 Участникът трябва да има документ за провоспособност за извършване, монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации издаден от Българската браншова камара по машиностроене.
3.2.2.7.. Техническата оферта на учасника трябва да отговаря на всички изискванията на техническата спецификация на Възложителя и изпълнява техническия проект или да предлага по-добри характеристики на съоръженията. Оферти на участник с техническа оферта с по-ниски характеристики на техниката по обособените позиции, за които кандидатсва няма да бъдат разглеждани от Възложителя поради не покриване на техническите изискванията.
3.3. Изпълнение на условията на поръчката: за изпълнението на условията на поръчката по т. 3.2 от документацията участниците следва да представят съответните документи и доказателства, съгласно т. 7 от тази документация.
3.4. Подизпълнители:

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на НАИМ-БАН, ул. “Съборна” №2. На плика трябва да е написан предметът на обществената поръчка, името, адресът на фирмата и данни за контакти (телефон и ел. поща).

Офертите се подават до 17:00 часа на 19.03.2015 на адрес гр. София, ул. „Съборна“ № 2 в деловодството на НАИМ-БАН. Учасникът следва да изпрати офертата си, така че да обезпечи нейното пристигане на адреса посочен от Възложителя преди изтичане на срока за подаване на оферти.

Офертите ще бъдат отворени публично от назначена от Възложителя комисия на 20.03.2015 г. в 11:00 часа в сградата на Археологическия музей, София, пл. „Александър Батенберг“ № 1 – Заседателна зала. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на режима за достъп в сградата.

Оглед на място може да се прави до 18.03.2015 г. всеки работен ден от 10 00 до 16 00 часа след предварителна заявка на тел . 02 988 24 06 – лица за контакт гл. ас. д-р Камен Бояджиев и гл.ас.д-р Петя Пенкова.

С класираният на първо място учасстник се сключва договор за изпълнение на поръчката след представяне на документи за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1,т.1 от ЗОП – валидно свидетелство за съдимост.
Няма да се разглеждат ценови оферти на участници които не са представили всички изискуеми документи и техническата оферта на участника не покрива изискванията на техническата спецификация на Възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015