Периодични доставки на втечнен кислород за медицински цели за нуждите на МБАЛ „Света Марина” ЕАД за период от[…]

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ Света Марина ЕАД, бул. Христо Смирненски 1, За: Инж. Светослав Стоянов, Република България 9010, Варна, Тел.: 052 978500, E-mail: officeub@mail.bg, Факс: 052 302932Място/места за контакт: направление „Техническа поддръжка и строителство”Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.svetamarina.com.Адрес на профила на купувача: http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=426.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Периодични доставки на втечнен кислород за медицински цели за нуждите на МБАЛ „Света Марина” ЕАД за период от една година

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24111500Описание:
Газове с медицинска употреба

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

до 180 тона за период от 1 (една) година, след писмени заявки от страна на Възложителя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кислородната станция на МБАЛ “Света Марина” ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. “Христо Смирненски” 1

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Виж файл Prilojenie1.doc, който можете да намерите на адрес http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=426

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

най-ниска цена при пълно съответствие със спецификацията и техническите изисквания във файл Prilojenie1.doc, който можете да намерите на адрес http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=426

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата по чл. 101а, ал.2 от ЗОП трябва да съдържа най-малко:
1. Данни за лицето, което прави предложението.
2. Предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал. 1, т. 3.
3. Ценово предложение – цената се представя по следния начин – крайна единична цена в лева (с вкл. мита, такси, ДДС) за тон втечнен кислород до крайния получател – МБАЛ “Света Марина” ЕАД.
4. Срок на валидност на офертата.
5. Срок за изпълнение на периодичните заявки.
6. Начин на плащане – отложено плащане в срок от 60 дни, считано от датата на получаване на оригинална данъчна фактура.
7. Каталози, проспекти, брошури и други техчниески документи, с цел сравняване на характеристиките на оферираният продукт със спецификацията и техническите изисквания на Възложителя.
8. Декларация, по силата на която да удостовери пред Възложителя, че ще изпълни изискванията по т. И) от файл Prilojenie1.doc, който можете да намерите на адрес http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=426
9. Участниците задължително следва да представят офертата си на електронен носител (СD).
До изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.
Офертата се подписва от законния представител на лицето, което подава предложението или упълномощено от него лице. Представя се в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/03/2015