Организиране и провеждане на денонощна физическа охрана[…]

BG-Садово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Институт по растителни генетични ресурси К. Малков, бул. Дружба 2, За: доц. д-р Тенчо Любенов Чолаков, България 4122, Садово, Тел.: 032 629026, E-mail: ipgr_sadovo@abv.bg, Факс: 032 629026Място/места за контакт: гр. Садово, ИРГР К. МалковИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ipgrbg.com.Адрес на профила на купувача: www.ipgrbg.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Организиране и провеждане на денонощна физическа охрана и охрана чрез СОТ на обекти на ИРГР К.Малков гр. Садово

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000Описание:
Охранителни услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Осигуряване на охрана и контрол на пропусквателния режим на обект: ИРГР К.Малков гр. Садово, представляващ недвижим имот – държавна собственост с площ 96,008 дка, находящ се в землището на гр. Садово, община Садово, обл. Пловдив, имот № 078078, местност Долусене, ведно с построените в имота сгради, съоръжения и имущество – 1 денонощен пост.
2. Осигуряване на охрана на обект Силузно-складова база на ИРГР К. Малков гр. Садово, находяща се в гр. Садово – 1 денонощен пост
3. Осигуряване на охрана, чрез СОТ на обект: “генбанка” и “каса”, находящи се на територията на ИРГР К. Малков гр. Садово.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

46200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Садово

NUTS:

BG42

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. В обявената процедура може да участват кандидати, които отговарят на изискванията на чл.9 от ЗОП и на предварително обявените от възложителя условия и за които не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, чл.47, ал.2 и чл.47, ал.5 от ЗОП.
2. Да притежават лиценз за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Лицензът следва да бъде издаден от компетентния орган по чл.14 от ЗЧОД и трябва задължително да включва дейността по чл.5, ал.1, т.2 от ЗЧОД. Този лиценз следва да е валиден за целия срок на договора.
3. Да притежават сертификат на система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен за дейността, която извършва, с валиден към датата на представяне на офертата сертификат с обхват, включващ предмета на настоящата поръчка.
4. Да притежават съответния опит при осъществяване охраната на обекти, съобразно спецификата на поръчката.
5. Да притежават валидна застраховка професионална отговорност.
6. Участникът да притежава Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба – PMR. Документът следва да бъде издаден от компетентния орган по чл.30 от Закона за електронните съобщения.
7. За последните три години – 2012 г., 2013 г. и 2014 г., участникът трябва да има изпълнени поне три договора за физическа въоръжена охрана на обекти.
8. Участникът трябва да изпълни поръчката лично без ангажиране на подизпълнители.
9. Участникът трябва да извърши оглед на обектите, съгласно условията в настоящите указания.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Основният критерий за оценка на постъпилите предложения за участие в настоящия открит конкурс е икономически най-изгодната оферта, като комплекс от финансова и техническа оценка.
І. Техническа оценка – Кт
Оценката на техническите предложения се извършва от членовете на комисията, в съответствие с приетите критерии за оценка.
Критерии за оценка на техническото предложение: Надеждност на охраната, квалификации, техническа осигуреност и качество на услугата, доказан опит при изпълнение на подобни поръчки, отговорност за покриване на щети – общо maх. брой 50 точки. Оценката при този показател е комплексна и се формира по следния начин:
Кт = К1 + К2 + К3 + К4
К1 – Изготвен на план за охрана на всеки обект – детайлно разработена концепция за ефективност на охраната – максимален брой точки – 15 т.:
К2 – Техническа осигуреност /Наличие на обучен персонал съгласно ЗЧОД; собствен автомобилен парк, средства за индивидуална защита и задържане, мобилни комуникации, собствена радиочестота и др./ – максимален брой точки 15 т.
К3 – Доказан опит на участника при изпълнение на подобни поръчки и опит при работа с обществеността / представени референции за изпълнение на подобни услуги/ – максимален брой точки – 10 т.
К4 – Отговорност и гаранция за покриване на щети – общо max. брой 10 точки
IІ. Финансова оценка – Кц – извършва се по следните критерии:
К5 – Оценка на финансовото предложение с относително тегло в комплексната оценка – 50 т.
ІІІ. Обединяване на оценките на техническите и финансовите предложения
КО = Кт х 50% + Фn х 50%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/03/2015