“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ/СЕМИНАРИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ РЗИ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Регионална здравна инспекция – Софийска област, бул. Акад. Иван Гешов № 15, За: д-р Валентин Пеев, Р България 1431, София, Тел.: 02 8078764, E-mail: rzi_so@rzi-sfo.com, Факс: 02 8078710Място/места за контакт: гр. София, бул. Акад. Иван Гешов № 15Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rzi-sfo.com.Адрес на профила на купувача: www.rzi-sfo.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ/СЕМИНАРИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ РЗИ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ “КОМПЕТЕНТНА И ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ – РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80570000Описание:
Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

3-дневни изнесени специализирани обучения, по тематика както следва:
(1) Обучение “Регламенти и стандарти в здравеопазването”
(2) Обучение “Медицинската документална система”
(3) Обучение “Последни промени в нормативната уредба регулираща системата на здравеопазването”

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

39700 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Р България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът трябва да разполага минимум със следния персонал (екип от експерти) за изпълнение на поръчката:
– Ръководител на екипа – отговаря за организацията, контрола и цялостното управление на реализацията на дейностите по поръчката, и организацията и ръководенето на екипа от експерти-обучители, като гарантира своевременното, качествено и ефективно изпълнение на дейностите по поръчката в съответствие с Техническата спецификация и определения график.
Ръководителят на екипа е ключова позиция при провеждането на обученията и е необходимо да бъде специалист с достатъчно управленски и практически опит при организацията на обучения, което от съществено значение за качеството на изпълнение на поръчката.
Изисквания за образование, квалификация и опит: – висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в областта „Социални, стопански и правни науки” – в едно от професионалните направления „Право”, „Икономика” или „Администрация и управление”, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области еквивалентни на посочените. Да има не по-малко от 5 години професионален опит при организацията на обучения, както и опит като ръководител в обучения и проекти;
– Експерти – обучители – минимум 4 (четирима) експерти – обучители, които ще участват в провеждане на обученията по предмета на поръчката като лектори.
Изисквания за образование, квалификация и опит: – хабилитирани лица с висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в областта “Здравеопазване и спорт” и Право – в едно от професионалните направления „Медицина” или „Обществено здраве”, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области еквивалентни на посочените;
Специфичен опит на експертите – обучители, свързан с предмета на поръчката изискванията се отнасят за всеки от експертите – обучители поотделно:
Да притежават опит като обучители в провеждането на обучения и/или в участието в образователни програми по регламенти и стандарти в медицината;
Опит в участие в семинари и презентации на сродна тематика, свързана с предмета на поръчката.

Чуждестранните участници трябва да отговорят на изискването по еквивалентен начин на посочените критерии.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, с тежест общо 50%, разпределени по следните подпоказатели:
1.1. Разпределение на теоретичната и практическа част в обучението – 20 т.;
– Разпределение теоретична/практическа част в обученията 100/0 – 1 т.
– Разпределение теоретична/практическа част в обученията 90/10 – 3 т.
– Разпределение теоретична/практическа част в обученията 80/20 – 6 т.
– Разпределение теоретична/практическа част в обученията 70/30 – 8 т.
– Разпределение теоретична/практическа част в обученията 60/40 – 10 т.
– Разпределение теоретична/практическа част в обученията 50/50 – 12 т.
– Разпределение теоретична/практическа част в обученията 40/60 – 14 т.
– Разпределение теоретична/практическа част в обученията 10/90 – 16 т.
– Разпределение теоретична/практическа част в обученията 20/80 – 18 т.
– Разпределение теоретична/практическа част в обученията 30/70 – 20 т.
1.2 Предложени материални бази за провеждане на обученията, включваща зали за провеждане и хотели – 20 т.
– хотел за настаняване 3 звезди и зала за провеждане на обученията извън хотела – 8 т.
– хотел за настаняване 3 звезди и зала за провеждане в хотела – 12 т.
– хотел за настаняване 4 звезди и зала за провеждане извън хотела – 15 т.
– хотел за настаняване 4 звезди и зала за провеждане на обученията в хотела – 20 т.
1.3 Срок за организиране на обучение – 10 т.
Забележка: Оценява се предложеният от участника срок за организиране на обученията, считано от датата на подаване на заявка от Възложителя
Предложеният срок за организиране на всяко от обученията, предмет на
поръчката не трябва да надвишава 15 календарни дни и не може да бъде по-кратък
от 3 календарни дни от датата на получаване на заявка от Възложителя за
организиране на обучението.
2. Ценово предложение с тежест 35%
3. Мерки за управление на изпълнението и вътрешен контрол /Мк/ – тежест 15 %

Мерки за управление на изпълнението и вътрешен контрол А) 1 точка получава оферта, в която са налице следните условия:
1. Предложението на участника отговаря на изискванията на Техническите спецификации.
2. Предложението на участника отговаря на минималните изисквания на Възложителя, но участникът не е отчел всички аспекти на изпълнението, като напр. едно или повече от следните: спецификата на съответното обучение, изискванията на законодателството, изискванията на финансиращата институция, сроковете за изпълнение, методите и техниките на изпълнение.
3. Участникът не е предложил конкретни мерки за вътрешен контрол в процеса на управление на изпълнението.
Б) 5 точки получава оферта, в която са налице следните условия:
1. Предложението на участника отговаря на изискванията на Техническите спецификации.
2. Предложението на участника отговаря на минималните изисквания на Възложителя, но участникът не е отчел всички аспекти на изпълнението, като напр. едно или повече от следните: спецификата на съответното обучение, изискванията на законодателството, изискванията на финансиращата институция, сроковете за изпълнение, методите и техниките на изпълнение.
3. Участникът е предложил конкретни мерки за вътрешен контрол в процеса на управление на изпълнението.
В) 15 точки получава оферта, в която са налице кумулативно следните условия:
1. Предложението на участника отговаря на изискванията на Техническите спецификации.
2. Предложението на участника отговаря на минималните изисквания на Възложителя и участникът е отчел всички аспекти на изпълнението, като напр. спецификата на съответното обучение, изискванията на законодателството, изискванията на финансиращата институция, сроковете за изпълнение, методите и техниките на изпълнение.
3. Участникът е предложил конкретни мерки за вътрешен контрол в процеса на управление на изпълнението.
Оферти, които съдържат противоречие с изискванията на Техническата спецификация и/или действащото законодателство, и/или изисквания на ОПАК се отстраняват от участие в процедурата.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

До участие и разглеждане се допускат оферти, които отговарят на всички условия на възложителя, определени в документацията за участие.
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на интернет адрес: www.rzi-sfo.com, както и на телефон 02 807 87 64 или на място: гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15 .
Отварянето на офертите ще се извърши на 12 март 2015 г. от 9:00 ч. в сградата на РЗИ – Софийска област на адрес: гр. София 1431, бул. “Акад. Иван Гешов” № 15.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/03/2015